Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till föreskrift om mått och andra tekniska egenskaper hos registreringsskyltar och registreringstecken

Utkast till föreskrift om mått och andra tekniska egenskaper hos registreringsskyltar och registreringstecken

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020

Svarstiden går ut: 29.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkastet till föreskrift om mått och andra tekniska egenskaper hos registreringsskyltar och registreringstecken.
Bakgrund
Föreskriften hänger samman med regeringens proposition till riksdagen med förslag till fordonslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 177/2020 rd).
Lagen innehåller tillstånd för Transport- och kommunikationsverket att meddela föreskrifter om registreringsskyltarnas mått och andra tekniska egenskaper.
Länkar:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_177+2020.aspx - Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi.

https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Sidor/RP_177+2020.aspx - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fordonslag och till vissa lagar som har samband med den.

Bilagor:
Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär att utlåtanden om föreskriftsutkastet lämnas in senast fredagen den 29 januari 2021. 
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet. Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen (621/1999) är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registratorskontor per e-post på adressen kirjaamo@traficom.fi eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM. Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020 som referensnummer i utlåtandet.
Beredare
Ytterligare information ges av:
Reijo Jälkö, ledande sakkunnig, reijo.jalko(at)traficom.fi; tfn 029 534 5306
Johanna Keskikuru, specialsakkunnig, johanna.keskikuru(at)traficom.fi; tfn 029 534 7251