Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Miljökonsekvensbeskrivning för kärnkraftverket i Lovisa

Miljökonsekvensbeskrivning för kärnkraftverket i Lovisa

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20577/2021

Svarstiden gick ut: 18.11.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Fortum Power and Heat Oy har den 6 september 2021 tillställt arbets- och näringsministeriet en miljökonsekvensbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017). Konsekvensbeskrivningen är ett dokument som utarbetats av den projektansvarige och som innehåller uppgifter om projektet, dess alternativ och en bedömning av deras sannolikt betydande miljökonsekvenser.
 
MKB-beskrivningen är en fortsättning på det MKB-förfarande som inleddes i augusti 2020 då den projektansvarige lämnade ett program för miljökonsekvensbedömning till ministeriet. Arbets- och näringsministeriet, som är kontaktmyndighet, ordnade ett offentligt samråd i ärendet och gav sitt yttrande om programmet i november 2020.
 
På projektet tillämpas också förfarandet för gränsöverskridande bedömning av eventuella gränsöverskridande miljökonsekvenser. I detta förfarande ges stater som omfattas av den s.k. Esbo-konventionen (67/1997) möjlighet att delta i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.
Bakgrund
Konsekvensbeskrivningen gäller fortsatt drift av kärnkraftverket i Lovisa och alternativt avveckling av kärnkraftverket. De gällande drifttillstånden för enheterna Lovisa 1 och 2 samt de byggnader som behövs med tanke på kärnbränsleförsörjningen och kärnavfallshanteringen upphör 2027 och 2030. Beskrivningen omfattar också driften av slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt kärnavfall. I beskrivningen bedöms tre olika alternativ för kärnkraftverkets fortsatta verksamhet.
 
Enligt alternativ VE1 ska bolaget fortsätta driften av båda kraftverksenheterna i högst cirka 20 år efter att de gällande drifttillståndperioderna gått ut. Också användningen av de byggnader och förråd samt slutförvaringsanläggningen som behövs med tanke på kärnbränsleförsörjningen och kärnavfallshanteringen fortsätter med behövliga utvidgningar. Kärnkraftverket ska dessutom ha möjlighet att hantera, lagra och slutförvara även små mängder radioaktivt kärnavfall som uppkommit någon annanstans i Finland.
 
Enligt alternativ VE0 ska kärnkraftverket tas ur drift efter att de gällande drifttillståndsperioderna har löpt ut. Användningen av de byggnader och förråd samt slutförvaringsanläggningen som behövs med tanke på kärnbränsleförsörjningen och kärnavfallshanteringen vid kärnkraftsenheterna ska fortsätta tills de blir onödiga och kan tas ur drift.
 
Alternativ VE0+ är i övrigt detsamma som i alternativ VE0, men kärnkraftverket ska dessutom ha möjlighet att hantera, lagra och slutförvara även små mängder radioaktivt kärnavfall som uppkommit någon annanstans i Finland.
Målsättningar
Arbets- och näringsministeriet beaktar utlåtandena och åsikterna i kontaktmyndighetens motiverade slutsats.
Länkar:

https://tem.fi/loviisan-yva-selostus - YVA-selostus on saatavilla viranomaisen hanketta koskevilla verkkosivuilla.

https://tem.fi/sv/lovisa-mkb-beskrivning - Miljökonsekvensbeskrivningen finns på ministeriets webbsidan.

Bilagor:
Tidtabell
Allmänheten och sammanslutningar kan lämna sina utlåtanden och åsikter om projektet till arbets- och näringsministeriet 20 september – 18 november 2021. Kontaktmyndigheten ska ge en motiverad slutsats om projektets sannolikt betydande miljökonsekvenser inom två månader från det att remisstiden löpt ut.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtanden bör lämnas in senast den 18 november 2021. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Utlåtandena ska i första hand lämnas in via tjänsten utlåtande.fi, och behöver inte sändas per e-post eller post.
 
Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Om man behöver hjälp med att använda tjänsten kan man kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
De utlåtanden som lämnats in via utlåtande.fi är offentliga. Användningsvillkoren och registerbeskrivningen finns nere på framsidan.
Beredare
Jaakko Louvanto, specialsakkunnig
tfn 050 444 9763, jaakko.louvanto@tem.fi
 
Linda Kumpula, specialsakkunnig
tfn 050 412 4425, linda.kumpula@tem.fi
Sändlista:
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry ET    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fennovoima Oy    
Fingrid Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Kouvolan kaupunki    
Lapinjärven kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Loviisan kaupunki    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Myrskylän kunta    
Natur och Miljö rf    
Porvoon kaupunki    
Porvoon museo    
Posiva Oy    
Puolustusministeriö    
Pyhtään kunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvakeskus ja YTN    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
WWF    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

ympäristö

ympäristövaikutusten arviointi

ydinvoima

ydinreaktorit

kärnenergi

kärnkraftverk

miljökonsekvensbedömning

ydinjäte

kärnavfall