Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- ovh tandvård för barn och unga (338/2011)

Lausuntopyyntö neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen (338/2011) muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11137/2021-STM-17

Svarstiden gick ut: 21.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetussa asetuksessa (338/2011) tulisi huomioida muuttunut lainsäädäntö mm. opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetusta opiskelijoista, terveystarkastuksista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tuomat muutokset 1.1.2023  aloittavilla hyvinvointialueilla.
Tausta
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille.  Asetuksessa tulisi huomioida myös muutokset opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan lainsäädännössä, esimerkiksi oppivelvollisuuden laajeneminen. Lisäksi kaikkien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä vastaa nykyään Kansaneläkelaitos.

Asetusmuutosta on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä kahdessa osassa. Keväällä 2021 valmistelun painopiste oli opetustoimen hallinnonalan muutosten sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain aiheuttamissa muutostarpeissa. Asetus- ja muistioluonnos olivat ensimmäisen kerran lausuntokierroksella 4.5. – 15.6.2021 välisenä aikana. Asetusehdotuksen viimeistely jäi kuitenkin muun säädösvalmistelun ja henkilövaihdosten vuoksi odottamaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyviä säännöksiä.

Syksyn 2022 valmistelussa on huomioitu asetusehdotuksen aiempi valmistelu sekä kesän 2021 lausuntokierroksella saatu palaute.

 

Tavoitteet
Tavoitteena on saada asetus vastaamaan nykytilaa niin terveydenhuoltolain (1326/2010) korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain (695/2019) että opetustoimen lainsäädännön sekä 1.1.2023 aloittavien hyvinvointialueiden suhteen.                   
Liitteet:
Aikataulu
Sosiaali- ja terveysminsteriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevista ehdotuksista.
Lausunnot pyydetään ystävällisesti jättämään viimeistään 21.11.2022. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 21.11.2022 ja ne pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo@stm.fi). Pyydämme tällöin viittaamaan asianumeroon VN/11137/2021-STM-17.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

Huomioittehan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Arja Ruponen (esittelijä), lisätiedot
Erityisasiantuntija Pia Suvivuo (lisätiedot: neuvola) pia.suvivuo@gov.fi
Lakimies Titta Honkala 
Jakelu:
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kemin kaupunki    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kuusamon kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkäriliitto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Rovaniemen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry    
Tampereen kaupunki    
Tehy    
Terveyden- ja hyvinvoinnnin laitos    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö ry