Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till Finlands åttonde periodiska rapport gällande genomförandet av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW)

Utkast till Finlands åttonde periodiska rapport gällande genomförandet av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW)

Diarienummer för begäran om utlåtande: HEL7M1371-2

Svarstiden gick ut: 31.8.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW-konventionen) trädde i kraft i Finland år 1986 (FördrS 68/1986). Det fakultativa protokollet till CEDAW-konvention om enskild klagorätt (FördrS 21/2001) trädde i kraft år 2001.
 
Det är den genom konventionen inrättade kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW-kommittén) som ska övervaka genomförandet. Konventionsparterna är skyldiga att avge periodiskt och på kommitténs begäran en rapport om de åtgärder som den har vidtagit för att genomföra konventionens bestämmelser samt de framsteg som den har uppnått i det hänseendet.

Utkast till rapporten har utarbetats i utrikesministeriets enhet för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden enligt instruktioner av CEDAW-kommittén.  ​
Länkar:

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx - Lisää tietoa naisten syrjinnän poistamista käsittelevästä komiteasta (englanniksi) - Mer information om kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor (på engelska)

Bilagor:

CEDAW_raporttiluonnos_kesäkuu2018.doc - Raporttiluonnos (suomeksi) - Rapportutkast (på finska)

Komitean loppupäätelmät.pdf - CEDAW-komitean loppupäätelmät ja suositukset 10.3.2014 / CEDAW-kommitténs slutsatser och rekommendationer den 10 mars 2014

CEDAW_Lausuntopyyntö.pdf - Lausuntopyyntö (suomeksi) - Begäran om utlåtande (på finska)

CEDAW_Begäran om utlåtande.pdf - Lausuntopyyntö (ruotsiksi) - Begäran om utlåtande (på svenska)

Tidtabell
Utrikesministeriet ber mottagarna enligt sändlistan yttra sig om utkastet till Finlands åttonde periodiska rapport gällande genomförandet av konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Vänligen lämna utlåtandet senast den 31 augusti 2018 genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi eller sänd yttrandena elektroniskt till kirjaamo.um@formin.fi och marjatta.hiekka@formin.fiÄven organisationer som inte finns med på sändlistan och övriga instanser kan om de så vill inlämna ett utlåtande om förslagen. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber remissinstanserna särskilt fästa vikt vid att en periodisk rapport får enligt anvisningarna omfatta högst 21 200 ord (cirka 40 sidor på engelska). Man får emellertid bifoga bilagor till rapporten. Bifoga vänligen vid behov texten på engelska till eventuella författningar ni hänvisar till i er yttrande. Bifoga vänligen också tillägg och ändringar som har gjorts direkt i utkastet i Word-dokumentet. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

För att lämna ett utlåtande ska svararen registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Vid behov kan man vända sig till lausuntopalvelu.om@om.fi för att få hjälp med att ta i bruk tjänsten.
Beredare
Närmare upplysningar ger lagstiftningsråd Marjatta Hiekka, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tfn 0295 351 154, e-post marjatta.hiekka@formin.fi.
Sändlista:
Abilis-säätiö    
Akava    
Amnesty International - Suomen osasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläkkeensaajien keskusliitto EKL    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta    
Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutti HEUNI    
Familia ry    
Fintiko Romano Forum (Suomen Romanifoorumi)    
Helsingin juutalainen seurakunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Kansalaisjärjestöjen Ihmissoikeussäätiö    
Katolinen kirkko/Helsingin hiippakunta    
Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA    
KEHYS    
Keskuskauppakamari    
Kirkon Ulkomaanapu    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti/HY    
Kynnys    
Laajan turvallisuuden verkosto WISE    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Marttaliitto    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Miessakit ry    
Minority Rights Group Suomen osasto    
Monika-Naiset liitto    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen keskusliitto    
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS    
Naisten linja ry    
Nicehearts    
Nuorisotutkimusseura    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pakolaisneuvonta    
Pelastakaa lapset ry    
Plan Suomi    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Profeministimiehet    
PRO-tukipiste    
Puolustusministeriö    
Raiskauskriisikeskus Tukinainen    
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus    
Rikosuhripäivystys    
Romaniasiainneuvottelukunta    
Saamelaiskäräjät    
Sateenkaariperheet    
SETA ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sukupuolentutkimuksen seura    
Suomen Afgaanijärjestö    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Ateistiyhdistys    
Suomen ekumeeninen neuvosto    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko/Kirkkohallitus    
Suomen Islamilainen yhdyskunta    
Suomen Islam-seurakunta    
Suomen kuntaliitto    
Suomen kurdiyhdistysten liitto - Kurdiliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen mielenterveysseura    
Suomen NNKY-liitto    
Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi    
Suomen ortodoksinen kirkkokunta/Kirkollishallitus    
Suomen Pakolaisapu    
Suomen Punainen Risti    
Suomen romaniyhdistys    
Suomen somalialaisten liitto    
Suomen tuomariliitto    
Suomen UN Women    
Suomen Unicef    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto    
Suomen World Vision    
Suomen YK-liitto    
Suomen Ylioppilaskuntien liitto    
Suomen Yrittäjät    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
TRASEK    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
USKOT-foorumi    
Vailla vakinaista asuntoa    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta    
Vanhustyön keskusliitto    
Vapaa-ajattelijain liitto    
Väestöliitto    
Yhden vanhemman perheiden liitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

ihmisoikeudet

ihmisoikeussopimukset

määräaikaisraportit

naisten oikeudet

mänskliga rättigheter

människorättskonventioner

periodiska rapporter

kvinnors rättigheter