Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare

Hallituksen esitys eduskunnalle työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN 6446/2019

Svarstiden gick ut: 23.4.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää erityisesti jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijöiden lähettämisestä annettua lakia. Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevan direktiivin muutosdirektiivi. Muutoksilla pyritään edistämään lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua työehdoissa kansallisten työntekijöiden kanssa sekä yritysten tasavertaista kilpailua. Esitettävät muutokset koskisivat lähetettyihin työntekijöihin sovellettavien palkkasäännöksien täsmentämistä ja majoitusolosuhteita koskevien vaatimusten soveltamista lähetettyihin työntekijöihin samoin kuin kansallisiin työntekijöihin yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi sekä työnantajan velvollisuutta korvata Suomen tavanomaisesta työnpaikasta liikkumisesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset lähetetylle työntekijälle lähettämisen aikana.

Lähtöjäsenvaltiosta Suomeen lähettämisistä aiheutuviin matka- ja majoituskustannuksiin esitetään yleisen järjestyksen mukaista suojasäännöstä, jos lähetetty työntekijä ei saa suojaa lähtöjäsenvaltion lain, käytännön tai työsopimuksessa sovitun perusteella taikka suoja alittaisi olennaisesti Suomessa kyseisen työn osalta tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävän tason. Pitkäkestoisiin eli vähintään 12 kuukautta kestäviin työskentelytilanteisiin esitetään säännöstä lähetettyyn työntekijään sovellettavista lisätyöehdoista. Lähettämisen ennakkoilmoitukseen esitetään tehtäväksi sisällöllisiä muutoksia ja tiedonantovelvollisuutta laajennettavaksi koskemaan kaikkia lähetettäviä työntekijöitä. Vuokratyössä esitetään käyttäjäyritykselle tiedonantovelvoitteen lisäämistä lähetetyn vuokratyöntekijän työntekopaikan vaihtumisesta.   
 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 30 päivänä heinäkuuta 2020. Työntekijöiden lähettämisen ilmoittamista koskevat säännösmuutokset tulisivat voimaan ilmoitusmenettelyn vaatimien teknisten muutosten valmistuttua 1 päivänä lokakuuta 2021. Lisäksi esitetään 12 kuukauden siirtymäaikaa lain soveltamisesta Suomeen lähetettyihin työntekijöihin, joiden lähettäminen perustuu ennen lain voimaantuloa tehtyyn palvelujen tarjontaa koskevaan sopimukseen.
 
 
Tausta

Lähetettyjen työntekijöiden työehdoista on säädetty erikseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/71/EY palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen valtioon (lähetettyjen työntekijöiden direktiivi).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/957 palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY muuttamisesta, jäljempänä muutosdirektiivi, annettiin 28 päivänä kesäkuuta 2018. Direktiivi on pantava täytäntöön 30.7.2020.  
Tavoitteet
Muutosdirektiivin tarkoituksena on edistää lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua työntekomaan kansallisten työntekijöiden kanssa ja yritysten tasapuolista kilpailuasemaa. Muutosdirektiivissä säädetään lähetettyihin työntekijöihin pakollisesti sovellettavista työntekomaan työehdoista lähettämisen kestäessä. Muutosdirektiivillä laajennetaan säännösten soveltamista rakennusalan lisäksi pakollisesti myös muihin sektoreihin lukuun ottamatta merenkulkua. Muutosdirektiivin keskeiset muutokset liittyvät lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun edistämiseen työntekomaan työntekijöiden kanssa nimenomaan työehtojen määräytymisessä.


 
Liitteet:

HE_luonnos_24.3.2020_RP_SE_lähetetyt.docx - Regeringens proposition propositionens huvudsakliga innehåll, Förslagen och deras konsekvenser, motivering för 5a §, lagförslag,

HE_luonnos_24.3.2020_lausuntopyynto_fi.docx - Työryhmän esitys hallituksen esitykseksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 23.4.2020 lausuntopalvelu.fi kautta. 

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme vastaukset tekemään alla olevan ryhmittelyn mukaisesti. Ehdotettavat lakimuutokset koskevat seuraavia asioita: 

1)  Lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun edistäminen palkkauksessa ja työehdoissa
  • Vähimmäispalkan käsitteen muutos palkaksi (5 §)
  • Alihankinnassa ja yritysryhmän sisäisessä siirrossa mahdollisuus soveltaa ulkomaista yritystä sitovaa työehtosopimusta (5 §)
  • Majoitusolosuhteita koskeva vaatimus (6a §)
  • Työsuhteen lisäehdot pitkäaikaisessa lähettämisessä  (4a §)
  • Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yritysten sisäisen siirron yhteydessä annetussa laissa tarkoitetut työntekijät (1a §)
  
2) Kustannusten korvausta koskevat ehdotukset, yleisen järjestyksen mukainen suojasäännös ja olettamasäännös
  • Matka-, majoitus kustannukset alkuperämaasta Suomeen ja yleisen järjestyksen mukainen suojasäännös  (5a §:n 1 momentti)
  • Matka-, majoitus ja ruokailukustannusten korvaaminen Suomessa työskentelyn aikana
  • Olettamasäännös epäselviin tilanteisiin maksetun erän luonteesta (palkkaa vaiko kustannusten korvaus)

3) Työsuojeluviranomaiselle tehtävät ilmoitukset
  • Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä (7§)
  • Ilmoitusmenettely lähettämisen keston pidentämisestä (7a§)

4) Voimaantulo, siirtymäaika

5) Muut huomiot
  
Oikeusministeriötä pyydetään erityisesti lausumaan ehdotuksen 5a §:n 1 momentista yleisen järjestykseen liittyvästä perusteesta edellyttää lähettävän yrityksen korvaamaan matka- ja majoituskustannukset, voimaantulosäännöksestä ja siirtymäajasta. 

Lisäksi oikeusministeriötä pyydetään erityisesti lausumaan direktiivin 2018/957 3 artiklan seuraavasta vaatimuksesta:

Jos yhdellä virallisella kansallisella verkkosivustolla olevissa tiedoissa ei direktiivin 2014/67/EU 5 artiklan vastaisesti ilmoiteta, mitä työehtoja on sovellettava, tämä on otettava kansallista lainsäädäntöä ja/tai käytäntöä noudattaen huomioon määriteltäessä seuraamuksia tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomisesta siinä laajuudessa kuin direktiivin oikeasuhteisuuden varmistamiseksi on välttämätöntä. 
 
Pyydämme näkemystä siitä, tuleeko tästä vaatimuksesta säätää tässä laissa vai voidaanko jo oikeudenkäyntiä siviiliasioita koskevan lainsäädännön perustella täyttää tämä vaatimus määritettäessä seuraamuksia lähetetyn työntekijän työnantajalle tämän lain mukaisten velvoitteiden rikkomisista. Puutteellisuudet työehtojen täyttämisessä ovat siviilioikeudellisia asioita, ellei kyse ole rikoslain 47 luvun mukaisista rikoksista. Kansallisten nettisivujen puutteellisuudet työehtomääräyksistä eivät oikeuta työnantajaa olla noudattamatta voimassa olevia työehtoja, mutta työantajalle määrättäessä seuraamuksia tämä puute tulisi ottaa huomioon. Tätä vaatimusta ei käsitelty kolmikantaisessa työryhmässä. Direktiivin valmistelun aikana katsoimme alustavasti, että tämä vaatimus voitaisiin täyttää nykylainsäädännöllä.

Liikenne- ja viestintäministeriötä pyydetään lausumaan erityisesti maantieliikenteen alan työn poissulkemisen ehdotetuista muutoksista (1 § 4 momentti) liittyen alan erityissääntelyyn ja EU:n liikennepakettiin.
 
Sosiaali- ja terveysministeriötä, Länsi-Suomen aluehallintovirastoa (tukipalvelut / tietojärjestelmät) ja Etelä-Suomen aluehallintovirastoa (tietoyksikkö) pyydetään lausumaan erityisesti ehdotuksen 7§ ja 7a §:n vaatimista muutoksista työsuojeluhallinnon tietojärjestelmiin ja esitettyyn muutosten voimaantuloaikaan.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Ministeriöille tiedoksi, että antamanne lausunto viedään VAHVAan tämän asian asiakirjoihin.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 
Valmistelijat
neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, puh.050 396 0194, paivi.kantanen@tem.fi
 
Jakelu:
Akava ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto/ Hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue/ Tietoyksikkö    
Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
KEHA-keskus    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunnallinen työmarkkinalaitos KT    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Länsi- ja Sisäsuomen aluehallintovirasto/ Työsuojelun vastuualue /Tukipalvelut    
Maahanmuuttovirasto    
Metalliliitto ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Rakennusliitto ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Sähköliitto ry    
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Teknologiateollisuus ry    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtiovarainministeriö    
Vastuu Group Oy    
Verohallinto    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

lön, anställningsvillkor, utstationerad arbetstagare,

tillhandahållande av tjänster, arbetarskydd