Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö kalastusalusten turvallisuutta koskevan Kapkaupungin sopimuksen hyväksymisestä

Lausuntopyyntö kalastusalusten turvallisuutta koskevan Kapkaupungin sopimuksen hyväksymisestä

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/1551/03/2019

Svarstiden gick ut: 23.10.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa otsikossa mainitun sopimuksen hyväksymisestä.
Bakgrund
Torremolinoksessa tehtiin vuonna 1977 ensimmäinen kalastusalusten turvallisuutta koskeva kansainvälinen yleissopimus. Se sisälsi rakenne- ja varustevaatimuksia pääasiassa uusille vähintään 45 metrin pituisille kalastusaluksille. Olemassa oleville aluksille oli vaatimuksia ainoastaan radiolaitteiden osalta.

Yleissopimusta muutettiin vuonna 1993 tehdyllä Torremolinoksen pöytäkirjalla, jolla saatettiin sopimuksen määräykset ajan tasalle ja tarkistettiin velvoitetta soveltaa sopimuksen keskeisiä lukuja 45 metrin pituisiin ja sitä pidempiin aluksiin. Alkuperäinen yleissopimus ja vuoden 1993 pöytäkirja eivät kumpikaan ole tulleet voimaan, koska voimaatuloedellytykset eivät ole täyttyneet.

Vuonna 2012 Etelä-Afrikassa hyväksyttiin Kapkaupungin sopimus Torremolinoksessa vuonna 1977 tehtyyn kalastusalusten turvallisuutta koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuonna 1993 tehdyn Torremolinoksen pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanosta. Kapkaupungin sopimuksen tavoitteena oli tiukimpien mahdollisten kalastusalusten turvallisuutta koskevien määräysten, jotka kaikki asianomaiset valtiot voivat panna täytäntöön, vahvistaminen yhteisellä sopimuksella ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) puitteissa. Sopimus on avoinna hyväksymistä ja liittymistä varten.

Kapkaupungin sopimuksen mukaan Torremolinoksen pöytäkirja tulee voimaan 12 kuukautta sen päivän jälkeen, jona vähintään 22 sellaista valtiota, joilla on aavalla merellä toimintaa harjoittavia, vähintään 24 metrin pituisia kalastusaluksia yhteensä vähintän 3600, on ilmaissut suostumuksensa tulla sen sitomaksi. Tämä merkitsee sitä, että vaadittu kalastusalusten vähimmäismäärä on vuoden 1993 pöytäkirjaan verrattuna huomattavasti pienempi. Näin pyritään edistämään kalastusaluksia koskevan kansainvälisen sääntelyn voimaantuloa.
Målsättningar
Hankkeen tavoitteena on hyväksyä Kapkaupungin sopimus. Hyväksymällä Kapkaupungin sopimuksen Suomi osaltaan edesauttaisi sen maailmanlaajuista voimaantuloa ja tätä kautta olisi osana parantamassa kalastuselinkeinon turvallisuutta. Sopimuksen voimaantulon katsotaan myös parantavan EU:n oman kalastuselinkeinon kilpailukykyä kolmansien maiden kanssa.

Neuvosto antoi vuonna 2014 päätöksen (2014/195/EU), jonka mukaan jäsenvaltioiden on pyrittävä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet hyväksymis- tai liittymisasiakirjojen tallettamiseksi IMOn pääsihteerin huostaan viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta.

Suomen liittymisellä Kapkaupungin sopimukseen olisi vain vähäisiä kansallisia alusten katsastukseen liittyviä välittömiä vaikutuksia verrattuna nykytilaan. Torremolinoksen pöytäkirjan muutokset, joista myös Kapkaupungin sopimuksessa on kyse, kuuluvat unionin yksinomaiseen toimivaltaan, sillä pöytäkirja on saatettu osaksi EU:n lainsäädäntöä kalastusalusdirektiivillä (97/70/EY). Kalastusalusdirektiivin vaatimukset on saatettu Suomessa voimaan aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetulla lailla (1686/2009) ja sen nojalla annetuilla Liikenne- ja viestintäviraston määräyksillä. Lisäksi sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien kotimaisten alusten lukumäärä on pieni.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 23.10.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi-sivustolta (Ohjeet > Käyttöohjeet). Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat hallitusneuvos Katja Viertävä (p. 0295 34 2612, katja.viertava(at)lvm.fi) ja yksikön johtaja Elina Immonen (p. 0295 34 2126, elina.immonen(at)lvm.fi).
Sändlista:
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finnish Maritime Cluster    
Finnlines Oyj    
Finnpilot Pilotage Oy    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Merimieseläkekassa    
Metsäteollisuus    
Opetushallitus    
Rajavartiolaitos    
Suomen ammattikalastajaliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystysliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Varustamot ry    
Suomen yrittäjät    
Teknologiateollisuus    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Wega Group Oy    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

merenkulku