Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om det nationella genomförandet av Brexitjusteringsreserv och till lagar som har samband med den och om temporär ändring av ett lag

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om det nationella genomförandet av Brexitjusteringsreserv och till lagar som har samband med den och om temporär ändring av ett lag

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20177/2021

Svarstiden gick ut: 25.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber dem som nämns i sändlistan yttra sig om bifogade regeringsproposition. Förslagen har beretts som tjänsteuppdrag i en beredningsarbetsgrupp som arbets- och näringsministeriet tillsatte den 11 augusti 2021.
 
Behovet av beredning av lagstiftning som gäller genomförandet av Europeiska unionens brexitjusteringsreserv och finansieringen av projekt beror på de regleringsbehov som EU-förordningen förutsätter. Avsikten är att lagstiftningen ska träda i kraft den 1 januari 2023. Den ska tillämpas på understöd för utvecklande av företag i Fastlandsfinland som finansieras med brexitjusteringsreserveringen.
Bakgrund
I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om nationellt genomförande av unionens brexitjusteringsreserv. I lagen föreslås bestämmelser om de myndigheter som svarar för förvaltningen, övervakningen och kontrollerna av reserveringen samt om de åtgärder som ska stödjas. Lagen är nödvändig för att den finansiering som reserverats för Finland ska kunna utnyttjas.

Dessutom föreslås det i denna proposition att lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021- 2028 ändras temporört samt at 3 § 1 mom. i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna och 6 § i lagen om enheten för utredning av grå ekonomi ändras. I 5 § och 7 § i lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionins regional- och strukturpolitik föreslås en liten komplettering.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den. I budgetpropositionen för 2023 kan det för stödjande av utvecklingsprojekt inom företagsverksamheten föreslås en bevillningsfullmakt på högst 23,2 miljoner euro för det nationella genomförandet av brexit-justeringsreserveringen under moment 32.30.42. (stödjande av utvecklingsprojekt inom företag, förslagsanslag). Genom denna regeringsproposition sätts den nationella lagstiftning som krävs för beslut om beviljande i kraft. Största delen av de medel som reserverats för Finland kan bli oanvända, eftersom Storbritanniens och Nordirlands Förenade kungarikets utträde ur EU inte medför några betydande ekonomiska nackdelar för små och medelstora företag.
 
De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.
Lagen om temporära ändringar i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 ska vara i kraft till den 1 januari 2027.
Bilagor:

VN_20177_2021-TEM-1 TEM lausuntopyyntökirje 21.4 2546516_2_1.pdf -

Brexit HE-luonnos_FI.pdf -

Det huvudsakliga innehållet, lagförslag.pdf - Det svenskspråkiga utkastet till proposition kompletteras när översättningen är klar.

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 25 maj 2022 elektroniskt på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi.
 
Den svenskspråkiga begäran om utlåtande torde publiceras på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi vecka 20.
På grund av att den svenskspråkiga översättningen senare blir klar kommer tidsfristen för att avge ett yttrande på svenska på motsvarande sätt att vara senare (23.6).
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen på sidan anvisningar > bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om @om. fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten.
Beredare
Utkastet till regeringsproposition har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet.
Mer information på statsrådets webbplats i projektportalen: TEM070:00/2021
Ytterligare information ges av:
specialsakkunnig Eliisa Hujala tel. 029 50 64949 förnamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA)    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Finnvera Oyj    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry.    
Maaseutupolitiikan neuvosto    
Naisjärjestöt yhteistyössä - NYTKIS ry.    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palvelutyönantajat ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Elinkeino- ja kehitysyhtiöt SEKES ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarain controller-toiminto    
Valtiovarain controller-toiminto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

understöd för utvecklande av företag

Företagsfinansiering, tjänster för företagsutveckling