Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Undertecknande och godkännande av en konvention om inrättande av Internationella organisationen för navigeringsanordningar och fyrar (IALA)

Undertecknande och godkännande av en konvention om inrättande av Internationella organisationen för navigeringsanordningar och fyrar (IALA)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/12420/2019

Svarstiden gick ut: 4.10.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Kommunikationsministeriet begär utlåtande om den konvention som nämns i rubriken samt om ändamålsenligheten med undertecknandet och godkännandet av den.
Bakgrund
Internationella föreningen för navigeringsanordningar och fyrar, IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities), utarbetar rekommendationer om farledshållning, säkerhetsanordningar för sjöfarten, navigations- och informationssystem och trafikledning. IALA bildades 1957 genom fransk nationell lag som en rådgivande teknisk organisation och har sedan dess varit en privaträttslig förening. Finland har varit medlem i IALA redan sedan 1959.

Internationella föreningen för navigeringsanordningar och fyrar beslutade vid sin generalförsamling i maj 2014 att organisationens status bör omvandlas till en officiell internationell organisation och därmed bli en internationell organisation för navigeringsanordningar och fyrar. Omvandlingen av IALA:s status från en fransk privaträttslig förening till en internationell organisation förutsätter ett fördrag som staterna ratificerar enligt sina egna nationella förfaranden.

Det har på beslut av kommunikationsministeriet inrättats en förhandlingsdelegation för beredningsmötena i fråga om fördraget. Delegationen består av företrädare för kommunikationsministeriet, utrikesministeriet och Trafikledsverket. Fördragstexten godkändes vid en diplomatkonferens i Kuala Lumpur i februari 2020. Fördraget innehåller bestämmelser om inrättande av en ny internationell organisation och dess verksamhet.

En tillställning för undertecknandet av fördraget planeras äga rum i november 2020, men på grund av coronapandemin är det dock oklart om undertecknandet kan genomföras då. Det är dock sannolikt att fördraget kommer att undertecknas inom den närmaste framtiden. Ett undertecknande av fördraget innebär inte i sig att man förbinder sig till det, utan fördraget ska godkännas genom ett separat nationellt förfarande.
Målsättningar
Kommunikationsministeriet ber om utlåtande om huruvida undertecknandet av fördraget kan anses vara ändamålsenligt. Kommunikationsministeriet ber samtidigt remissinstanserna bedöma hur ändamålsenligt det är att godkänna fördraget samt vilka åtgärder fördraget förutsätter inom remissinstansernas förvaltningsområde och vilka av de bestämmelser i fördraget som hör till deras behörighet som kräver riksdagens medverkan.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande till kommunikationsministeriet senast den 4 oktober 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). Utlåtandet behöver inte skickas in separat per e-post eller post.
Även andra än de som mottagit en begäran om utlåtande är välkomna att yttra sig i ärendet.

För att kunna lämna ett yttrande måste man registrera sig och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi.

Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information ges av Heidi Mäntylä, överinspektör, tfn 0295 34 2073 fornamn.efternamn@lvm.fi
Sändlista:
Furuno Finland Oy    
Liikenne-ja viestintävirasto Traficom    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meritaito Oy    
Navielektro ky    
Oikeusministeriö    
Opetus-ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sabik Oy    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Traffic Management Finland Group    
Työ-ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
VTS Finland    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

merenkulku

valtiosopimus

sjöfart

fördrag