Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om storleken på de arvoden som betalas till utsedda besiktningsmän och skeppsmätare samt utsedda inspektörer

Statsrådets förordning om storleken på de arvoden som betalas till utsedda besiktningsmän och skeppsmätare samt utsedda inspektörer

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13365/2022

Svarstiden gick ut: 8.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Kommunikationsministeriet ber vänligen om ert utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om storleken på de arvoden som betalas till utsedda besiktningsmän och skeppsmätare samt utsedda inspektörer och om ersättande av förordningen med en förordning av samma namn. Promemorian och den finskspråkiga versionen av förordningsutkastet finns som bilaga till denna begäran om utlåtande. Den svenskspråkiga versionen av förordningsutkastet bifogas i ett senare skede. 
Bakgrund
Arvodena till utsedda besiktningsmän och skeppsmätare samt utsedda inspektörer har blivit efter den allmänna kostnadsutveckligen, varmed det är aktuellt att se över hur arvodena bestäms samt deras belopp. I och med projektet kan aktörernas arvoden bättre motsvara den allmänna kostnadsutvecklingen. I fortsättningen skulle arvodena också fastställas på samma grunder som Transport- och kommunikationsverkets arvoden för tjänsterna i fråga. Den nya förordningen avses träda i kraft den 1 september 2022. 

Ändringarna bedöms inte ha betydande ekonomiska, administrativa eller andra verkningar. 
Målsättningar
Målsättningen med projektet är att förnya bestämmelserna om bestämmandet av arvoden till utsedda besiktningsmän och skeppsmätare samt utsedda inspektörer. 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in era utlåtanden senast onsdagen den 8 juni 2022 kl. 16.00 via tjänsten utlåtande.fi eller per e-post till kommunikationsministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo@lvm.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in era utlåtanden via tjänsten utlåtande.fi eller per e-post till kommunikationsministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo@lvm.fi. För att kunna lämna in ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. Vi ber er använda diarienummer VN/13365/2022 som referens i utlåtandena.
Beredare
Katja Viertävä
Kommunikationsministeriet
katja.viertava(at)gov.fi
0295 34 2612

Jennika Sucksdorff
Kommunikationsministeriet
jennika.sucksdorff(at)gov.fi
0295 34 2109
Sändlista:
AI Mare Consulting    
Airiston Aluspalvelu Oy    
Capt. J.Pietilä Oy    
DG Diving Group Oy    
DG Diving Group Oy    
DG Diving Group Oy    
DG Diving Group Oy    
DG Diving Group Oy    
DG Diving Group Oy    
DG Diving Group Oy    
DG Diving Group Oy    
DG Diving Group Oy    
Finnish Industrial Diving    
Kemikaalialustarkastaja    
Kemikaalialustarkastaja    
Kemikaalialustarkastaja    
Kemikaalialustarkastaja    
Kemikaalialustarkastaja    
Kemikaalialustarkastaja    
Kemikaalialustarkastaja    
Kemikaalialustarkastaja    
Länsirannikon Sukelluspalvelu Oy    
MD Maritime Diving Oy    
Merikapteeni    
Nimetty katsastaja    
Nimetty katsastaja    
Nimetty katsastaja    
Nimetty katsastaja    
Nimetty katsastaja    
Nimetty katsastaja    
Nimetty katsastaja    
Nimetty katsastaja    
Nimetty katsastaja    
Nimetty katsastaja    
Nimetty katsastaja    
Nimetty katsastaja    
Nimetty katsastaja    
Nimetty katsastaja    
Nimetty katsastaja    
Nimetty katsastaja    
Nimetty katsastaja    
Nimetty katsastaja    
Ottomarino    
Rannikon Sukelluspalvelu    
Rannikon Sukelluspalvelu    
Reisea    
Subreering Ammattisukellustyöt Oy    
Sukellus Haaja Oy    
Sukelluspalvelu Stella Maria    
Sukellustyö Takala    
Sukeltaja    
Sukeltaja    
Sukeltaja    
Sukeltaja    
Sukeltaja    
Sukeltaja    
T H Sukellus Oy    
Toimija    
Toimija    
Toimija    
Toimija    
Toimija    
Toimija    
Toimija    
Traficom    
Valtiovarainministeriö