Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om fördelningen av uppgifter mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om fördelningen av uppgifter mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5035/2018

Svarstiden gick ut: 23.12.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Vid justitieministeriet har det färdigställts ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om fördelningen av uppgifter mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman.

Den föreslagna lagen innehåller mer omfattande bestämmelser om grunderna för fördelningen av de högsta laglighetsövervakarnas uppgifter än de som ingår i den gällande lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman (1224/1990, nedan kallad uppgiftsfördelningslagen).

I lagförslaget har de högsta laglighetsövervakarnas specialuppgifter enligt grundlagen och annan lagstiftning samt deras specialområden enligt internationella överenskommelser och deras faktiska specialområden beaktats. Den föreslagna lagen kommer också att ge bättre förutsättningar än hittills att på ett ändamålsenligt sätt utveckla uppgiftsfördelningen så att den också motsvarar laglighetskontrollens framtida behov.

Propositionen har ingen inverkan på de högsta laglighetsövervakarnas behörighet, utan fördelningen av uppgifter ska även framöver endast vara det primära verksamhetssättet.
Bakgrund
Justitieministeriet tillsatte den 25 september 2018 en arbetsgrupp för att utreda och bedöma nuläget, utvecklingsbehoven och utvecklingsmöjligheterna när det gäller uppgiftsfördelningen mellan riksdagens justitieombudsman och statsrådets justitiekansler samt lägga fram förslag till riktlinjer utifrån bedömningen.

Ordförande för arbetsgruppen var rättsrådet (pens.) Ilkka Rautio. Medlemmar i arbetsgruppen var statsrådets justitiekansler Tuomas Pöysti, riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen och utskottsrådet Sami Manninen. Permanent sakkunnig i arbetsgruppen var professor Tuomas Ojanen.

I sitt betänkande (De högsta laglighetsövervakarnas uppgiftsfördelning. Arbetsgruppens betänkande. Justitieministeriets publikationer, betänkanden och utlåtanden 2019:24, på finska) kom arbetsgruppen fram till att grunderna för uppgiftsfördelningslagen fortfarande i huvudsak är ändamålsenliga och fungerar bra. Arbetsgruppen ansåg det dock vara motiverat att se över lagen så att den bättre motsvarar laglighetsövervakarnas särskilda uppgifter enligt grundlagen och annan lagstiftning, deras specialiseringsområden enligt internationella överenskommelser och deras faktiska specialiseringsområden. I arbetsgruppens betänkande ingick ett utkast till förslag om ändring av uppgiftsfördelningslagen.

Justitieministeriet begärde utlåtanden om arbetsgruppens betänkande under den remissbehandling som ordnades 20.6 –17.9.2019.


Utkastet till proposition har beretts som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet utifrån arbetsgruppens betänkande och utlåtandena om det.

Med beaktande av remissutlåtandena har man vid den fortsatta beredningen frångått det förslag som ingick i arbetsgruppens betänkande som syftade till att koncentrera laglighetsövervakningsärenden som gäller domstolarna, Domstolsverket samt Åklagarmyndigheten och åklagarna hos justitiekanslern. I vissa utlåtanden ansågs förslaget inte vara oproblematiskt med hänsyn till domstolarnas särställning och en ändamålsenlig inriktning av laglighetskontrollen av domstolarna. Vidare har ordalydelsen i den föreslagna bestämmelsen om övervakningen av rätten till en sund miljö (2 § 2 punkten) gjorts koncisare.

Till övriga delar motsvarar det lagförslag som ingår i utkastet till proposition det som föreslås i arbetsgruppens betänkande. Eftersom lagreformen förutsätter ändringar i samtliga paragrafer i den gällande uppgiftsfördelningslagen, har man vid den fortsatta beredningen av lagtekniska skäl beslutat föreslå att det stiftas en helt ny lag. I lagförslaget har dessutom tagits in en informativ bestämmelse som anger lagens syfte.

Arbetsgruppens betänkande innehöll inga bedömningar av de ekonomiska konsekvenserna av de föreslagna ändringarna. Utkastet till proposition innehåller en bedömning av de anslagsbehov som ikraftträdandet av reformen direkt föranleder.
 
Målsättningar
Syftet med propositionen är att se över bestämmelserna om uppgiftsfördelningen mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman så att regleringen är förenlig med laglighetsövervakarnas särskilda uppgifter enligt grundlagen och annan lagstiftning, deras specialiseringsområden enligt internationella överenskommelser och deras faktiska specialiseringsområden.
 
Bilagor:
Tidtabell
Justitieministeriet bereder dem som nämns i sändlistan tillfälle att yttra sig.

Vi ber er lämna ert eventuella utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i lausuntopalvelu.fi  senast onsdagen den 23.12.2020. 

Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen i  början av vårsessionen 2021.

Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller per post.

Också andra än de som begäran om utlåtande har skickats till får komma med ett utlåtande.
 
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.

Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: ​ lausuntopalvelu.om@om.fi

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.


Alternativt kan ni lämna ert utlåtande genom att sända det till justitieministeriets registratorskontor på adressen justitieministeriet(at)om.fi, ersätt (at) med @. Använda ärendenummer VN/5035/2018. Utlåtandet kan också sändas per post på adressen: Justitieministeriet, PB 25, 00023 Statsrådet. 


 
Beredare
Ytterligare information ger:

lagstiftningsråd, Marietta Keravuori-Rusanen, fornamn.efternamn(at)om.fi, tfn.. 02951 50396,
enhetschef, lagstiftningsråd, Timo Makkonen, fornamn.efternamn(at)om.fi, tfn., 02951 50230.

Ytterligare information om andvändningen av utltåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@om.fi
Sändlista:
Amnesty International Suomen osasto    
Auktorisoidut Lakimiehet ry    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin käräjäoikeus    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Invalidiliitto ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Juridiska Föreningen i Finland rf    
Kansaneläkelaitos    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Keskusrikospoliisi    
Kieliasiain neuvottelukunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
Markkinaoikeus    
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun käräjäoikeus    
Pakolaisneuvonta ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Romaniasiain neuvottelukunta    
Saamelaiskäräjät    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terevysministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen ilmastopaneeli    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen Tuomariliitto - Finlands Domareförbund ry    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Syyttäjälaitos    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vakuutuskeskus    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhustyön Keskusliitto ry    
Verohallinto    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

eduskunnan oikeusasiamies

valtioneuvoston oikeuskansleri

ylimmät laillisuusvalvojat