Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition om upphävning av äktenskap som ingåtts genom tvång

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi liittyen pakottamalla solmitun avioliiton kumoamiseen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/12734/2019

Svarstiden gick ut: 4.12.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi liittyen pakottamalla solmitun avioliiton kumoamiseen.
 
Avioliittolakiin ehdotetaan säännöksiä, jotka mahdollistavat pakottamalla solmitun avioliiton purkamisen kumoamalla. Kumotun avioliiton oikeusvaikutukset vastaavat avioeron oikeusvaikutuksia. Puolison siviilisääty palautuu kuitenkin siihen, mikä se oli ennen kumotun avioliiton solmimista.
 
Lisäksi avioliittolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ulkomailla alaikäisenä solmittu avioliitto tunnustetaan vain erityisestä syystä, jos ainakin toisella aviopuolisoista oli avioliiton solmimishetkellä asuinpaikka Suomessa.
Tausta
Pääministeri Marinin hallitusohjelma sisältää pakkoavioliittojen mitätöintiä koskevan kirjauksen. Esitysluonnoksen taustalla on myös eduskunnan antamat lausumat.
Linkit
Liitteet:

HE-luonnos_pakkoavioliitto.pdf - Luonnos hallituksen esitys laiksi avioliittolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 4.12.2020. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistussa lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Huom.! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.  
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, sähköposti: etunimi.H.sukunimi@om.fi, puh. 02951 50260
 
Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Amnesty International Suomen osasto    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimiala    
Helsingin käräjäoikeus    
HEUNI – YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Katolinen kirkko Suomessa    
Korkein hallinto-oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Korkein oikeus    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Loisto Setlementti ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Miesjärjestöjen keskusliitto ry    
Monika-Naiset liitto ry    
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry    
Monimuotoiset perheet –verkosto    
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry    
NYTKIS ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
OTT, tutkijatohtori Sanna Mustasaari, Itä-Suomen yliopisto    
Oulun käräjäoikeus    
Pakolaisneuvonta    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
Professori emeritus Markku Helin    
Professori Tuulikki Mikkola    
Rikosuhripäivystys    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen Islamilainen Yhdyskunta    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lakimiesliitto    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen UNICEF ry    
Tampereen kaupunki / Sosiaali- ja terveyspalvelut    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tuomariliitto ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Väestöliitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Asiasanat

äktenskap

avioliitto

perheoikeus

lapsen oikeudet

kansainvälinen yksityisoikeus

lapsiavioliitto

familjerätt

barns rättigheter

internationell privaträtt

barnäktenskap

pakkoavioliitto

tvångsäktenskap