Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om bekämpning av allmänfarliga smittsamma sjukdomar vid verkställighet av straff

Begäran om utlåtande om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om bekämpning av allmänfarliga smittsamma sjukdomar vid verkställighet av straff

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20692/2020

Svarstiden gick ut: 15.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om bekämpning av allmänfarliga smittsamma sjukdomar vid verkställighet av straff.

 
Bakgrund
Bekämpningen av smittsamma sjukdomar och de konsekvenser som följer av det när det gäller att verkställa påföljderna har inte beaktats i lagstiftningen om verkställighet av fängelsestraff och samhällspåföljder. 

Vid justitiemisteriet inledde den 1 oktober 2020 en arbetsgrupp arbetet med att bedöma vilka lagstiftningsändringar som behövs för att bekämpa smittsamma sjukdomar vid verkställighet av påföljder. Arbetsgruppens mandattid gett ut den 30 november 2020. 
 
Målsättningar
Syftet med den föreslagna lagstiftningen är att säkerställa att verkställigheten av fängelse är säker för fångarna och personalen i situationer med allmänfarliga smittsamma sjukdomar.

 
Länkar:

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM067:00/2020 - Tarpeelliset lainsäädäntömuutokset tartuntatautien torjumiseksi seuraamusten täytäntöönpanossa

Bilagor:

Mietintöluonnos.docx - Mietintöluonnos

Huvudsakliga innehåll och lagförslag 11.12.2020 sv.docx - Huvudsakliga innehåll och lagförslag

Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 15 januari 2021.  

På grund av ärendets bråskande natur är remisstiden för utkastet till proposition kortare än normalt. Även om den föreslagna lagstiftningen är avsedd att tillämpas allmänt i situationer med allmänfarliga smitsamma sjukdomar, förutsätter den pågående coronavirusepidemin en snabb behandling av ärende. De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller per post. 

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar ---> Bruksanvisningar.

Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten lausuntopalvelu.fi.


 
Beredare
Ytterligare upplyssningar ges av lagstiftningsråd Mirja Salonen, tlf. 0291 50019 (mirja.salonen@om.fi).
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos    
JUKO ry    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
KRIS-Suomen keskusliitto ry    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeuspoliittinen Yhdistys Demla ry    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Rikosseuraamusalan Henkilöstöyhdistys RiKHe ry    
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Vankien omaiset VAO ry    
Vankilavirkailijain liitto VVL ry    
Vankiterveydenhuollon yksikkö