Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7184/2019

Svarstiden gick ut: 17.1.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Arbets- och näringsministeriet har berett ett utkast till regeringens proposition om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster och i anknytning till den ändring av den bestämmelse som gäller lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet.

Bakgrund

Avsikten med propositionen är att förbättra den kunskapsbaserade ledningen så att kundinformationssystemet för företagstjänster utvidgas med uppgifter om företagsstöd som beviljas av staten. I måltillståndet finns täckande uppgifter om stöd med anknytning till tjänsterna för företagskunder i kundinformationssystemet för företagstjänster på ett och samma ställe.

Statliga myndigheter samt sammanslutningar och stiftelser som beviljar stöd för deras räkning ska enligt lagen vara skyldiga att i kundinformationssystemet för företagstjänster registrera uppgifter om det statliga stöd (senare även företagsstöd) som de beviljat och betalat och som hör till tillämpningsområdet för artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Skyldigheten gäller inte primärproduktion inom jord- och skogsbruket eller fiskerinäring. I lagen föreskrivs det också om stödmyndighetens rätt att lämna ut uppgifter om företagsstöd till en annan stödmyndighet oberoende av sekretessbestämmelserna, vilket förbättrar uppföljningen av kumulationen av stöd. Arbets- och näringsministeriet ska vara skyldigt att till Europeiska kommissionen för att fullgöra skyldigheten att offentliggöra uppgifter och att iaktta öppenhet lämna ut uppgifter om beviljande av stöd som omfattas av skyldigheten att offentliggöra uppgifter och att iaktta öppenhet och som registrerats i kundinformationssystemet för företagstjänster. Dessutom får uppgifter lämnas ut till Statistikcentralen för att upprätta statistik, vilket påverkar bedömningen av stödens effektivitet. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Utkastet till regeringens proposition baserar sig på slutrapporten av arbetsgruppen för beredningen av ett gemensamt datalager för företagsstöd (31.10.2019). Företrädda i arbetsgruppen var arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, justitieministeriet, finansministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriet, Statistikcentralen, Innovationsfinansieringsverket Business Finland samt närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Målsättningar

Målet med begäran om utlåtande är att få synpunkter på utkastet till regeringens proposition.
 

Bilagor:

Lausuntopyyntö.pdf - Lausuntopyyntö

Luonnos hallituksen esitykseksi.DOCX - Luonnos hallituksen esitykseksi

Pääsisältö ja pykälät Ruotsi.docx - Pääsisältö ja pykälät ruotsi

Tidtabell

Utlåtandet ska tillställas via denna tjänst senast fredagen den 17 januari 2020.

Svarsanvisningar för mottagare
Ni ombes att avge ert utlåtande via denna tjänst senast fredagen den 17 januari 2020. Utlåtandet behöver inte skickas per post. Vem som helst kan lämna in ett utlåtande.

Det svenskspråkiga utkastet till lag publiceras på www.utlåtande.fi efter att översättningen blivit färdig.

I era svar ombeds ni att hänvisa till ärendenummer VN/7184/2019.

Begäran om utlåtande och utkastet till regeringens proposition finns i pdf-form under avsnittet ”Nyckelord, länkar, bilagor”. Begäran om utlåtande finns dessutom på arbets- och näringsministeriets webbplats. 

Arbets- och näringsministeriet behandlar också utlåtanden som kommit in från andra än dem som begäran om utlåtande sänts till, om utlåtandena kommer inom utsatt tid. Ministerierna ombes att vid behov sammanställa utlåtandena från sitt eget förvaltningsområde. Regionutvecklingsavdelningen vid arbets- och näringsministeriet ombes att sammanställa ett utlåtande från närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna och landskapsförbunden. Finansministeriet ombes att vid behov sammanställa ett utlåtande från regionsförvaltningsverken.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på www.utlåtande.fi.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användning av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

 
 
Beredare
Anne Rothovius, konsultativ tjänsteman (anne.rothovius@tem.fi, 0295 0380 7194)
Avdelningen för innovationer och företagsfinansiering, arbets- och näringsministeriet
 
Sändlista:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK (Kopiosto)    
Business Finland Venture Capital Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän tutkimuskeskus Etla    
Energiavirasto    
Finnvera Oyj    
Inovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
SAK ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Elokuvasäätiö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Yrittäjät    
Tilastokeskus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö Aluekehitysosasto (maakunnan liitot, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä TE-toimistot)    
Ulkoministeriö    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö (Aluehallintovirastot)    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

yritystuki, valtiontuki, yrityspalvelut, tietojärjestelmä