Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3071/2020

Svarstiden gick ut: 2.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt valtioneuvoston huomiota siihen, että automatisoituun päätöksentekomenettelyyn liittyy useita säätelemättömiä kysymyksiä (PeVL 62/2018 vp) ja edellyttänyt, että valtioneuvosto selvittää huolellisesti ja hyvää lainvalmistelumenettelyä noudattaen automatisoitua päätöksentekoa sääntelevän yleislainsäädännön muutostarpeet ja valmistelee tarvittaessa automatisoitua päätöksentekoa koskevan yleisen lainsäädännön, jota voidaan mahdollisesti täsmentää hallinnonalan erityispiirteet huomioonottavilla erityislaeilla (PeVL 7/2019 vp). Myös eduskunnan apulaisoikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri ovat pitäneet automatisaatiota koskevaa yleislainsäädäntöä tarpeellisena.

Oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön asettamissa työryhmissä on valmisteltu hallinnon automaattisen päätöksenteon mahdollistava yleislainsäädäntö, joka muodostuu hallintolain ja tiedonhallintalain muodostamasta kokonaisuudesta.
Tausta
Oikeusministeriön työryhmä

Oikeusministeriö asetti 12.11.2020 työryhmän valmistelemaan hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaa yleislainsäädäntöä. Työryhmä on valmistellut erityisesti automaatioon liittyviä ns. hallinto-oikeudellisia säännöksiä. Valtiovarainministeriö on asettanut julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan sääntelyn kehittämistarpeita arvioivan työryhmän, joka puolestaan valmistelee automaatioon liittyviä ns. tietojärjestelmäsäännöksiä. Oikeusministeriön työryhmä päätti työnsä 22.12.2021 ja sen laatima työryhmämietintö julkaistiin 21.2.2022.

Valtiovarainministeriön työryhmä

Valtiovarainministeriö asetti 30.3.2021 julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan yleislainsäädännön tarkistamista valmistelevan työryhmän ajalle 1.4.2021-30.9.2022. Työryhmän tehtävänä on 1) arvioida hallinnon tietojärjestelmien kehittämiseen ja käyttöön liittyvän yleislainsäädännön ajantasaisuus erityisesti ottamalla huomioon automaattiseen päätöksentekoon, tekoälyn hyödyntämiseen sekä tietojärjestelmien tietoturvallisuuden varmistamiseen liittyvät sääntelytarpeet; sekä 2) laatia lakiehdotukset tietojärjestelmien kehittämistä ja käyttöä koskevaksi yleislainsäädännöksi, jolla mahdollistetaan tietoturvallinen automaattinen päätöksenteko hallinnon tietojärjestelmissä ja muussa hallintoautomatiikassa hallinnon palvelutuotannossa ottamalla huomioon hyvän hallinnon, oikeusturvan, virkavastuun ja muut hallinnon toimintaan kohdistuvat vaatimukset sekä tekoälyn käyttöönottoon liittyvät eettiset kysymykset.

Valtiovarainministeriön työryhmän ehdotukset eivät olleet valmistuneet oikeusministeriön työryhmän toimikauden aikana, minkä vuoksi oikeusministeriön työryhmällä ei ole ollut mahdollisuutta tutustua niihin. Työryhmä ei siten ole voinut arvioida säännösehdotuksia eikä ottaa kantaa sääntelyn kokonaisuuteen. Tämän vuoksi oikeusministeriön työryhmä ei ole myöskään arvioinut virkavastuun kokonaisuutta automaattisessa päätöksenteossa.

Valtiovarainministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia ja uusia säännöksiä seuraavasti:
  • hallintolain 53 g §:n 2 momenttiin (päätöksen perusteena olevien tietojen antaminen)
  • julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettuun lakiin (automaattisen päätöksenteon käyttöönoton edellytyksiä koskeva 6 a luku, ehdotuksista johtuvat teknisluonteiset muutokset 3 §:ään ja 26 §:ään, sekä viranomaisten varautumista koskeva 13 a §), ja
  • digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annettuun lakiin (6 a § palveluautomaation käyttö neuvonnassa).
Valtiovarainministeriön työryhmä on pyytänyt oikeusministeriötä sisällyttämään työryhmän ehdotukset oikeusministeriössä valmisteltavaan esitykseen ja pyytämään niistä lausuntoa osana sitä.

Yhdistetty esitysluonnos

Lausuntokierrokselle lähetettävässä esitysluonnoksessa on yhdistetty oikeusministeriön työryhmän työryhmämietintöön sisältyvät hallinto-oikeudelliset sääntelyehdotukset ja valtiovarainministeriön työryhmän tietojärjestelmiä koskevat ehdotukset. Lisäksi oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö ovat virkamiesvalmisteluna laatineet esityksen yleisperustelut ja vaikutustenarvioinnin.

Oikeusministeriön työryhmämietinnössä ehdotettuun sääntelyyn on tehty eräitä välttämättömiä täsmennyksiä tietojärjestelmiä koskevan sääntelyn yhteensovittamiseksi hallintolakiin ehdotettavien säännösmuutosten kanssa. Hallintolakiin ehdotetun 53 e §:n määritelmää automaattisesta ratkaisusta on täsmennetty, koska määritelmän olisi vastattava tiedonhallintalakiin ehdotetun 6 a luvun systematiikkaa ja koska 6 a luvussa säädettävät automatisointia koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset kohdistuvat viranomaisen toimintaan nimenomaan automaattisen ratkaisun määritelmän kautta. Hallintolain osalta ehdotetaan myös yleisen tiedottamisvelvollisuuden sisällyttämistä hallintolain sijaan tiedonhallintalakiin.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on säätää hallinnon automaattista päätöksentekoa koskeva yleislainsäädäntö, johon nojautuen asian automaattinen ratkaiseminen olisi mahdollista hallinnon lainalaisuuden, hyvän hallinnon, oikeusturvan, virkavastuun ja tietosuojan turvaavalla tavalla tietynlaisissa asioissa, ja toisaalta sallia perustelluilta osin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklassa tarkoitettujen automatisoitujen yksittäispäätösten tekeminen hallintoasioita käsiteltäessä.
Linkit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163847 - Oikeusministeriön työryhmän mietintö - Betänkande av arbetsgruppen som tillsatts av justitieministeriet (på finska)

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM021:00/2020 - Hankesivu: Automaattista päätöksentekoa koskevan hallinnon yleislainsäädännön valmistelu

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM021:00/2020 - Projektsida: Beredning av allmän förvaltningslagstiftning som gäller automatiserat beslutsfattande

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM059:00/2021 - Hankesivu: Julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan yleislainsäädännön tarkistamista valmisteleva työryhmä

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM059:00/2021 - Projektsida: Arbetsgruppen som bereder en översyn av den allmänna lagstiftningen om informationssystem inom den offentliga förvaltningen

Liitteet:

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi - Utkast till regeringens proposition

Lagförslag på svenska.pdf - Esitysluonnokseen sisältyvät lakiesitykset ruotsin kielellä - Lagförslagen som ingår i propositionsutkastet på svenska

Utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen.pdf - Utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Lausuntopalvelun kautta viimeistään 6.5.2022.

Koska ruotsinkielisen version käännös on viivästynyt, lausuntoaikaa jatketaan 2.8.2022 asti.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään esittämään luonnoksista konkreettiset huomionsa oman toimintansa näkökulmasta. Erityisesti jatkovalmistelua varten toivotaan arvioita ja käytännön esimerkkejä käyttöalasäännöksen kattavuudesta, soveltuvuudesta ja tarkkarajaisuudesta.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat

- Hallintolain ja rikosasioiden tietosuojalain osalta lainsäädäntöneuvos Niklas Vainio puh. 0295 150 041, oikeusministeriö, etunimi.sukunimi@gov.fi

- Tiedonhallintalain ja digipalvelulain osalta VM:n työryhmän sihteeri, neuvotteleva virkamies Antti Helin puh. 0295 530 609, etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Aalto-korkeakoulusäätiö sr    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Amnesty International Suomi    
Arene ry    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Auran kunta    
Celia    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Electronic Frontier Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Eläketurvakeskus    
Energiavirasto    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä    
Espoon kaupunki    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Eteva kuntayhtymä    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Evijärven kunta    
FICOM ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnish Information Security Cluster    
Fintraffic Oy    
Forssan kaupunki    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY)    
Geologian tutkimuskeskus    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hankasalmen kunta    
Hansel oy    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)    
Helsingin kaupunki    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL    
Helsingin yliopisto    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Huittisten kaupunki    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Humppilan kunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Högskolan på Åland    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilmatieteen laitos    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Inkoon kunta    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
ISACA Finland Chapter (Tietojärjestelmien tarkastus ja valvonta ry)    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Lapin kuntayhtymä    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä    
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB)    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Janakkalan kunta    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juuan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä    
Kainuun käräjäoikeus    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Kansalliskirjasto    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornion käräjäoikeus    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kemiönsaaren kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä    
Keskusrikospoliisi    
Keuruun kaupunki    
Keva    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Korpelan Voima kuntayhtymä    
Korsnäs kommun    
Kosken Tl kunta    
Kotimaisten kielten keskus    
Kotkan kaupunki    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuntaliitto    
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin ammattikorkeakoulu Oy    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lapin Yliopisto    
Lapinjärven kunta    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lapuan kaupunki    
Lastensuojelun keskusliitto    
Laukaan kunta    
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Loviisan kaupunki    
Luhangan kunta    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Lumijoen kunta    
Luodon kunta    
Luonnonvarakeskus    
Luumäen kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maalahden kunta    
Maanmittauslaitos    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA    
Markkinaoikeus    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Metsähallitus    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Museovirasto    
Mustasaaren kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun kaupunki    
Oulun käräjäoikeus    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)    
Oulun yliopisto    
Oulunkaaren kuntayhtymä    
Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä    
Outokummun kaupunki    
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pedersören kunta    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pelastusopisto    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Perusturvakuntayhtymä Akseli    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pirkanmaan ulosottovirasto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan syyttäjänvirasto    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä    
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki    
Posion kunta    
Potilasvakuutuskeskus    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Pälkäneen kunta    
Pääesikunta    
Pöytyän Kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Raaseporin kaupunki    
Rahoitusvakausvirasto    
Raision kaupunki    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen Seudun Terveyskeskuksen kuntayhtymä    
Rikosseuraamuslaitos    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen hovioikeus    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SAMOK    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan käräjäoikeus    
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Senaatti-kiinteistöt    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymä    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Siuntion kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen (Findata)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Sotkamon kunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
Sulkavan kunta    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen Asianajajaliitto ry    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Pankki    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Svenska Handelshögskolan    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Säteilyturvakeskus    
Taipalsaaren kunta    
Taiteen edistämiskeskus    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus ry    
Tekoälyn ja digitalisaation asiantuntijaryhmä    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto    
TIEKE ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tietoturva ry    
Tilastokeskus    
TIVIA ry    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun ammattikorkeakoulu Oy    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA    
Työneuvosto    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaarlepyyn kaupunki    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä    
Uuraisten kunta    
Vaalan kunta    
Vaalijalan kuntayhtymä    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vaasan kaupunki    
Vaasan yliopisto    
Vakuutuskassat ry    
Vakuutusoikeus    
Valkeakosken kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vantaan kaupunki    
Varastokirjasto    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Varsinais-Suomen ulosottovirasto    
Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä    
Vehmaan kunta    
Verohallinto    
Veronmaksajain keskusliitto ry    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden    
Virtain kaupunki    
Väylävirasto    
Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Yrkeshögskolan Arcada Ab    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Äänekosken kaupunki