Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö elinkautisvankien vapauttamismenettelyn kehittämistä koskevasta arviomuistiosta

Lausuntopyyntö elinkautisvankien vapauttamismenettelyn kehittämistä koskevasta arviomuistiosta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13339/2019

Svarstiden gick ut: 14.2.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Oikeusministeriössä on valmisteltu arviomuistio, jossa on selvitetty elinkautisvankien vapauttamista koskevaa lainsäädäntöä ja sen kehittämistarpeita. Arviomuistiossa kuvataan ja arvioidaan voimassa olevaa elinkautisvankeja koskevaa lainsäädäntöä, elinkautisvankien vapauttamiskäytäntöä sekä tarkastellaan myös elinkautisvankeja koskevia kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden vaatimuksia suhteessa Suomen lainsäädäntöön ja elinkautista vankeusrangaistusta kansainvälisesti sekä Pohjoismaissa.
 
Muistiossa käsitellään myös syyntakeisuutta rikosoikeudellisen vastuun edellytyksenä samoin kuin mielentilatutkimuksia ja tahdosta riippumatonta psykiatrista hoitoa, koska tekijän psyykkisen tilan vaikutusta tekoon on usein arvioitava juuri vakavissa väkivaltarikoksissa. Edelleen käsitellään elinkautisvangin vapautumisen jälkeisiä hoitojatkumoita.

Bakgrund

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjauksen mukaan vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapautumisen edellytyksiä arvioidaan perusteellisesti. Arviomuistio elinkautisvankien vapauttamismenettelyä koskevan lainsäädännön ja käytännön kehittämistarpeista on tämän hallitusohjelmakirjauksen johdosta oikeusministeriössä käynnistetyn Vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapauttamisen edellytykset -selvittämishankkeen ensimmäinen osa. Jatkotoimenpiteenä on selvitettävä, mikä on se väkivaltarikollisten ryhmä, johon on tarkoituksenmukaisinta kohdistaa toimenpiteitä.

 

Bilagor:
Tidtabell
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta 14.2.2020 mennessä. Lausunnot käsitellään oikeusministeriössä ja niitä käytetään hallitusohjelmakirjauksen jatkotyössä. Lausunnoista julkaistaan tiivistelmä.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoa arviomuistiossa kuvatusta, elinkautisvankien vapauttamismenettelyä koskevista lainsäädännöllisistä ja toiminnallisista kehittämistarpeista sekä muista mahdollisista elinkautisvankien vapauttamista koskevista kehittämistarpeista (luvut 2-5) sekä lausunnonantajien näkemyksiä jatkotyössä (luku 6) huomioon otettaviksi seikoiksi.

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikköä pyydetään pyytämään lausunnot arviointikeskuksilta ja tarkoitukseen sopiviksi arvioimiltaan vankiloilta. Arviointikeskusten ja vankiloiden antamat lausunnot pyydetään poikkeuksellisesti liittämään sellaisinaan Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön lausuntoon.

Oikeusministeriö ei maksa palkkioita lausunnoista.
   
Beredare

Hallitusneuvos Paulina Tallroth, paulina.tallroth@om.fi, puh. 02951 50146
Erityisasiantuntija Anne Kohvakka, anne.kohvakka@om.fi, puh. 02951 50054


 

Sändlista:
A-klinikkasäätiö    
Avohoidon ylihoitaja Lauri Pesonen    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Espoon käräjäoikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsinki Missio/Aggredi    
Jussi Pajuoja    
Keskusrikospoliisi    
Korkein oikeus    
Kriminaalihuollon tukisäätiö Krits    
Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta    
Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut    
Niuvanniemen sairaala    
Oikeuspoliittinen Yhdistys Demla ry    
Oulun kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
Professori Kimmo Nuotio, Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Professori Tapio Lappi-Seppälä, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Psykologiliitto    
Raaseporin kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut    
Rikosseuraamauslaitoksen keskushallintoyksikkö    
Rovaniemen kaupunki, terveyspalvelut    
Sanna Harjula    
Settlementti Puijola    
Sexpo    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen lakimiesliitto    
Suomen Psykiatriyhdistys    
Suomen settlementtiliitto ry    
Suomen syyttäjäyhdistys    
Suomen tuomariliitto ry    
Syyttäjälaitos    
Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Vaasan kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut    
Valtiovarainministeriö    
Vankilanjohtaja Sinikka Saarela    
Vankiterveydenhuollon yksikkö, psykiatrinen vankisairaala    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Yhdistelmäyksikön johtaja Kaisa Tammi-Moilanen    
Ylilääkäri Alo Jüriloo    
Ylilääkäri Mika Rautanen    
Ämnesord

vankeus

vapauttaminen