Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtionavustustoiminnan sanasto

Valtionavustustoiminnan sanasto

Diarienummer för begäran om utlåtande: OKM/2/400/2018

Svarstiden gick ut: 18.12.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Sanastokeskus TSK pyytävät kommenttejanne luonnoksesta valtionavustustoiminnan sanastoksi.

Tässä kommentointipyynnössä ei ole kyse varsinaisesta lausuntomenettelystä. Kommentoitavana on sanastoluonnos, ja saatua asiantuntijapalautetta käytetään sanastoluonnoksen version viimeistelyyn ja käsitemäärittelyn jatkotyön suunnittelun pohjana.

Voitte kommentoida organisaation tai yksittäisen henkilön nimissä. Pyydämme käyttämään kommentointiin lausuntopalvelua, koska se tarjoaa rakenteisen tavan kerätä ja käsitellä palaute.

Kommentointipyyntö toimitetaan jakelussa mainituille ministeriöille ja virastoille. Pyyntö toimitetaan myös sähköpostilla työn aikana muodostuneelle verkostolle, joka koostuu sekä viranomaistahoista että avustettavan toiminnan toteuttajista. Tietoa kommentointipyynnöstä voitte jakaa edelleen tahoille ja henkilöille, joiden kannanottoa pidätte tarpeellisena.

Tässä vaiheessa sanastoluonnos on vain suomeksi. Kieliversiot toteutetaan myöhemmin työn edetessä.
Bakgrund
Opetus- ja kulttuuriministeriö valmisteli vuoden 2017 aikana valtionavustusten digitalisointia koskevan esiselvityksen (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:46).  Esiselvityksessä nousi muun muassa esiin viranomaisten ja hakijoiden tarve valtionavustustoimintaa koskevan käsitteistön yhtenäistämiselle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti käsitetyön yhteistyössä Tieteen tietotekniikkakeskus CSC:n ja Sanastokeskus TSK:n kanssa toukokuussa vuonna 2018. Käsitetyön tavoitteena on selkeyttää, määritellä ja yhdenmukaistaa valtionavustuksiin liittyvät yhteiset käsitteet ja antaa termisuositukset. Työskentelyn tavoitteena on myös, että käsitteistön ja sen sisällön olemassaolo tunnetaan, käsitteistö heijastelee riittävästi toimijoiden käsityksiä ja että toimijat voivat sitoutua käsitteistöön ja sen käyttöön valtionavustustoiminnassa.

Käsitetyö on osa valmistelutehtäviä, jotka käynnistettiin esiselvityksen suositusten pohjalta ja jotka tukevat valtionavustustoiminnan kehittämistä ja digitalisointia toteuttavan hankkeen asettamista. Toimintakäytäntöjen ja niitä tukevien tietojärjestelmien kehittämisen näkökulmasta tarkasteltuna käsitetyö luo edellytyksiä yhteisen ymmärryksen rakentamiselle valtionavustustoiminnan keskeisistä käsitteistä, toimintamallien ja niihin liittyvien kehittämistarpeiden kuvaamiselle, vaatimusten määrittelylle sekä yhteiselle tietomallille.
Målsättningar
Sanastoluonnoksen kommentointipyynnön tavoitteena on lisätä käsitetyön ja sanastoluonnoksen tunnettuutta, saada sidosryhmien asiantuntijapalautetta sekä tietoa jatkotyöskentelyn suunnittelulle. Kommentoitavana olevat ehdotukset yhteisiksi käsitteiksi eivät kata valtionavustustoiminnan koko sanastoa, vaan käsitetyö tulee jatkumaan vuonna 2019. Sanastoluonnoksesta saatuja kommentteja hyödynnetään vuoden 2018 aikana tuotetun sanasto-osuuden viimeistelyssä sekä keväällä 2019 käsittelyyn otettavista käsitteistä päätettäessä.
Liitteet:

valtionavustustoiminnan_sanasto_2018-11-14.pdf - Kommentoitava valtionavustustoiminnan sanastoluonnos

Tidtabell
Pyydämme kommentoimaan sanastoluonnosta viimeistään tiistaina 18.12.2018.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Sanastossa käsitteet on esitetty sekä numeroituina termitietueina että käsitejärjestelmiä kuvaavina kaavioina.  Termitietueet ja käsitekaaviot on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi, joista molemmista pyydetään kommentteja. Sanaston rakenteesta ja sanastossa käytettävistä merkinnöistä on annettu tarkempaa tietoa sanastoluonnoksen alussa.

Termitietueessa esitellään termit, joita käsitteestä suositetaan käytettäväksi sekä mahdolliset termit, joita käytetään, mutta joita ei haluta suosittaa. Tämän lisäksi annetaan määritelmä, joka kuvaa käsitteen sisällön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä. Määritelmän lisäksi annetaan usein yksi tai useampia huomautuksia, joissa annetaan lisätietoa käsitteestä, kuten esimerkkejä tai tietoa termien käytöstä.

Käsitekaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan käsitteiden muodostamia kokonaisuuksia. Kaavioihin on otettu mukaan ensisijainen suositettava suomenkielinen termi ja käsitteen määritelmä ilman muita termitietueessa esitettyjä tietoja. Käsitekaavioiden kohdalla olisi arvokasta kuulla, mikäli kaaviosta puuttuu tärkeitä käsitteitä tai mikäli käsitteiden väliset suhteet on esitetty väärin tai harhaanjohtavasti.  

Valtionavustustoimintaan liittyvien käsitteiden kokonaisuus on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: valtionavustuslajit, valtionavustuksiin liittyviä yleisiä käsitteitä, valtionavustuksiin liittyvää toimintaa ja valtionavustuksiin liittyviä toimijoita. Tämä jaottelu ei itsessään ole osa valtionavustustoiminnan käsitteistöä vaan sen tarkoituksena on antaa yleisen tason käsitys siitä, millaisia käsitteitä sanasto tällä hetkellä kattaa.

Kaikenlaiset sanastoa koskevat kommentit ovat tervetulleita. Kommentointi voi sisältää kannanottoja sekä sanastoon kokonaisuutena että sen osiin. Pyydämme konkreettisia parannusehdotuksia niistä sanaston kohdista, joista olette eri mieltä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:

Merja Irjala, projektipäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö, merja.irjala@minedu.fi
Satu Lindberg, projektisuunnittelija, opetus- ja kulttuuriministeriö, satu.lindberg@minedu.fi

Valtionavustustoiminnan sanastoa on valmisteltu yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa. Sanastoa valmistelleeseen työryhmään ovat ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa osallistuneet:

Tuula Lybeck, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Emma Kuusi, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Viivi Lajunen, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Satu Lindberg, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Merja Irjala, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ira Nikoskinen, Sisäministeriö
Emmi Nykänen, Liikenne- ja viestintäministeriö
Markku Himanen, Maa- ja metsätalousministeriö
Tuuli Raatikainen, Maa- ja metsätalousministeriö
Juha Saunamäki, Oikeusministeriö
Dea Crichton-Turley, Työ- ja elinkeinoministeriö
Tomi Särkioja, Ulkoministeriö
Taru Kuosmanen, Ulkoministeriö
Katariina Rantamaa, Valtioneuvoston kanslia
Selja Luostarinen, Valtioneuvoston kanslia
Lassi Kauttonen, Sosiaali- ja terveysministeriö
Kristian Seemer, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA
Tiina Kuoppa, Taiteen edistämiskeskus
Helena Laahanen, Taiteen edistämiskeskus
Sanna Laiho, Opetushallitus
Marjatta Säisä, Opetushallitus
Hannu Matikka, Museovirasto
Marita Virtanen, Business Finland
Pekka Linna, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
Mari Suhonen, Sanastokeskus TSK
Katri Seppälä, Sanastokeskus TSK
Sändlista:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Business Finland    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Energiavirasto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kotimaisten kielten keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseutuvirasto    
Metsäkeskus    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Taiteen edistämiskeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Viestintävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

digitalisaatio

sanastotyö

sanastot

valtionavustus