Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Praxis i fråga om forskningsorganisationers statsunderstöd och samfinansierade verksamhet

Praxis i fråga om forskningsorganisationers statsunderstöd och samfinansierade verksamhet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13779/2022

Svarstiden gick ut: 9.6.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Vid finansministeriet pågår ett projekt för att utveckla och digitalisera statsunderstödsverksamheten. Inom projektet finns en sektion för utveckling av forskningsorganisationernas statsunderstödda verksamhet och samfinansierade verksamhet (forskningssektionen). Forskningssektionen har som mål att förtydliga helheten av sådant statsunderstöd och sådan finansiering för samfinansierad verksamhet som beviljas forskningsorganisationer, dvs. yrkeshögskolor, universitet och statliga forskningsinstitut samt praxis i anslutning till finansieringen.

Forskningssektionen har gjort en utredning om utvecklingen av praxis. Finansministeriet begär utlåtanden om utredningen. Utlåtandena beaktas vid färdigställandet av utredningen. Utredningen publiceras i finansministeriets publikationsserie i juni 2023.  
Bakgrund
Statsunderstödsverksamheten utvecklas och digitaliseras genom finansministeriets femåriga projekt. Målet för projektet är att öka statsunderstödsverksamhetens genomslagskraft, transparens, effektivitet och enhetlighet. Målen uppnås genom att statsunderstödsprocessen digitaliseras och genom att statsunderstödsverksamheten utvecklas enligt en gemensam verksamhetsmodell. För statsunderstödsverksamheten inrättas en nationell informationsresurs och i anslutning till den produceras digitala tjänster, som statsbidragsmyndigheterna stegvis tar i bruk.

Forskningssektionen har som mål att förtydliga helheten av sådant statsunderstöd och sådan finansiering för samfinansierad verksamhet som beviljas forskningsorganisationer samt praxis i anslutning till finansieringen. Forskningssektionen har till uppgift att

1) göra en kartläggning av helheten av forskningsorganisationernas understöd och samfinansierad verksamhet,

2) utreda vilka särskilda frågor som hänför sig till praxis för forskningsorganisationernas statsunderstöd och samfinansierade verksamhet och vilka särskilda frågor som måste beaktas vid beredningen av informationsresursen för statsunderstödsverksamheten,

3) delta i en smidig och användarorienterad utveckling av den nya verksamhetsmodellen för statsunderstödsverksamheten och de digitala tjänster som stöder den genom att ta fram förslag till lösningar särskilt i frågor som gäller forskningsorganisationernas understöd och samfinansierade verksamhet, 

4) utreda vilka basuppgifter om forskningsorganisationerna som kan produceras automatiskt för behandlingen av statsunderstöd och samfinansierad verksamhet och hur statsbidragsmyndigheterna ska beakta dessa uppgifter i sin statsunderstödsverksamhet, 

5) utreda möjligheterna att förenhetliga praxis i fråga om sådant statsunderstöd och sådan finansiering för samfinansierad verksamhet som olika statsbidragsmyndigheter beviljar forskningsorganisationer samt utarbeta ett förslag till förenhetligande. 

Forskningssektionens mandatperiod började den 15 augusti 2022 och går ut den 15 juni 2023.
Målsättningar
Syftet med begäran om utlåtande är att få expertrespons för utredningen både från statsbidragsmyndigheterna och från dem som ansöker om statsunderstöd och deras företrädare. Utvecklingsförslag som baserar sig på utredningen utnyttjas allmänt vid utvecklandet av statsunderstödsverksamheten. Dessutom beaktas de när statsunderstödsprocessen digitaliseras.  Avsikten är att utvecklingsförslagen genomförs i praktiken också genom statsbidragsmyndigheternas utvecklings- och införandeprojekt som har inletts i början av 2022.

I utredningen beskrivs helheten av statsunderstöd och samfinansierad verksamhet samt särskilda frågor som gäller finansieringen. Den målbild som beskrivs i den nätverksbaserade verksamhetsmodellen för statsunderstödsverksamheten granskas i förhållande till nuläget hos statsbidragsmyndigheterna. I utredningen granskas också digitala tjänster och praxis i fråga om dem. Forskningssektionen kartlägger i sin utredning också informationsresurser och digitala tjänster i anslutning till uträttande av ärenden, datainsamling och rapportering.

Utlåtanden begärs i synnerhet om de särskilda frågor som forskningssektionen identifierat.
Länkar:

https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen - Valtionavustustoiminnan kehittäminen (valtionavustushanke)

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM092:00/2022 - Valtionavustushankkeessa toimiva tutkimusjaosto

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/muut-palvelut/valtionavustuspalvelut/ - Valtionavustustoiminnan tietovaranto ja siihen sisältyvät palvelut

Bilagor:

Tutkimusorganisaatioille myönnettävien valtionavustusten ja yhteisrahoitteisen toiminnan käytännöt.pdf - Tutkimusorganisaatioille myönnettävien valtionavustusten ja yhteisrahoitteisen toiminnan käytännöt (raporttiluonnos lausuntopyyntöä varten)

Tidtabell
Begäran om utlåtande publicerades måndagen den 8 maj 2023. Vi ber er lämna in ert utlåtande senast onsdagen den 7 juni 2023. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er i första hand lämna in utlåtandena via tjänsten Utlåtande.fi genom att svara på denna begäran. För att lämna in ett utlåtande behöver man inte svara på varje fråga, utan de som lämnar utlåtande bedömer själv vilka frågor de vill fokusera på i utlåtandet. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar finns i tjänsten Utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Utlåtandet kan även lämnas in per e-post genom att sända det till finansministeriets registratorskontor (kirjaamo.vm@gov.fi). Utlåtanden i elektronisk form ska sändas i pdf-, Word- eller rtf-format. I utlåtanden som sänds per e-post ber vi er använda diarienummer VN/13779/2022 som referens.

Utlåtandet kan lämnas antingen av en organisation eller av en enskild person. Även andra än de som mottagit en begäran om utlåtande är välkomna att lämna utlåtande i ärendet, och begäran får fritt spridas vidare. 

Utlåtandena är offentliga och publiceras utöver i utlåtandetjänsten också i statsrådets projektportal.
Beredare
Mer information ges av

Ulla Suomela, specialsakkunnig
finansministeriet
tfn 0295 530 178
ulla.suomela(at)gov.fi 

Sammansättningen av den forskningssektion som berett utredningen 

Soili Vasikainen, vetenskapsråd, undervisnings- och kulturministeriet, ordförande för forskningssektionen
Mikko Peltonen, forskningsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, vice ordförande för forskningssektionen
Ulla Äänismaa, specialsakkunnig, miljöministeriet
Juho Jokinen, ekonomiplanerare, statsrådets kansli
Satu-Anniina Pakarinen, direktör, Finlands Akademi
Esa Panula-Ontto, Director for Funding, Innovationsfinansieringsverket Business Finland Ella Bingham, chef för forskningstjänster, Aalto-universitetet
Matti Honkala, ekonomidirektör, Lapplands universitet
Minna Sutela, HR- och ekonomidirektör, LAB-ammattikorkeakoulu
Anna Maria Nuutila, Vice President, Group Finance and Treasury, VTT Ab
Jutta Petäjä, ekonomidirektör, Naturresursinstitutet 
Marita Virtanen, specialsakkunnig, finansministeriet
Mikko Lehtonen, specialsakkunnig, finansministeriet
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Centria-ammattikorkeakoulu    
Certia    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finn-ARMA-verkosto    
Geologian tutkimuskeskus    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Högskolan på Åland    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
KEHA-keskus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kymenlaakson liitto    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Metropolia-ammattikorkeakoulu    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Palosuojelurahasto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Ruokavirasto    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sisäasioiden EU-rahastot    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska handelshögskolan    
Säteilyturvakeskus    
Taideyliopisto    
Taiteen edistämiskeskus    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tiedejatutkimus.fi    
Tilastokeskus (Tutkimus- ja kehittämistoiminta)    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ämnesord

korkeakoulu

valtionavustus, valtionavustuslaki

valtionavustukset

tutkimus- ja kehittämistoiminta

yhteisrahoitteinen toiminta

hallintopolitiikka