Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Överenskommelsen mellan Finland och Estland om folkbokföring

Överenskommelsen mellan Finland och Estland om folkbokföring

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17898/2022

Svarstiden gick ut: 1.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet begär utlåtanden om överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Republiken Estlands regering om folkbokföring. Ministeriet önskar synpunkter på ändamålsenligheten i att underteckna överenskommelsen, vilka bestämmelser som förutsätter riksdagens medverkan och vilka åtgärder som krävs inom olika förvaltningsområden. Till begäran om utlåtande fogas också en promemoria som redogör för överenskommelsen.
 
Finland och Estland har sedan 2016 förhandlat om en överenskommelse mellan staterna som ska främja folkbokföringen och informationsutbytet i situationer där en person flyttar från den ena staten till den andra. Överenskommelsen hör till finansministeriets förvaltningsområde. Ett förhandlingsresultat om överenskommelsen nåddes med Estland i maj 2022.
Bakgrund
Remissbehandlingar av ärendet har ordnats 2018 och 2020. Då utgick man i beredningen från en modell med både en överenskommelse mellan staterna och ett avtal mellan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Estlands inrikesministerium. Avtalet mellan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Estlands inrikesministerium har emellertid slopats vid den fortsatta beredningen, och behövliga bestämmelser har slagits samman i en enda överenskommelse mellan staterna. Tidigare utlåtanden har beaktats vid förhandlingarna och beredningen.
Målsättningar
Syftet med överenskommelsen är att stödja befolkningens rörlighet mellan Finland och Estland samt att underlätta registrering av befolkningen i avtalsstaterna. Avsikten är att en person ska kunna ha en registrerad stadigvarande bostadsort i endast en av staterna åt gången och att när personen flyttar fattas beslutet om bostadsort på en gång så att det kan införas i de båda ländernas befolkningsdatasystem. Överenskommelsens syfte är också att säkerställa att en person vid flyttning mellan staterna inte ska bli utan stadigvarande bostadsort.
 
Avsikten är att överenskommelsen ska undertecknas hösten 2022. Avsikten är också att en regeringsproposition om godkännande av överenskommelsen ska lämnas till riksdagen senare i år. Utlåtanden om denna regeringsproposition begärs separat efter att överenskommelsen har undertecknats.

Svenska översättningar av överenskommelsen och bakgrundspromemorian har fogats till begäran den 1 Juli 2022.
 
Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM043:00/2016 - Tiedot hankkeesta hankeikkunassa / Information om projektet i statsrådets projektportal

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=c430e481-201d-4cdd-a8db-38527be275bb - Digi- ja väestötietoviraston lausuntopyyntö sopimuksesta vuodelta 2020 / Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas begäran om utlåtande om avtalet från 2020

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a4aa7aec-3937-46ca-ae94-d5cba65b200b - Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö sopimuksesta vuodelta 2020 / Finansministeriets begäran om utlåtande om överenskommelsen från 2020

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=95a30fdb-3f9f-466f-a01d-af5a6603be81 - Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö sopimuksesta vuodelta 2018 / Finansministeriets begäran om utlåtande om överenskommelsen från 2018

Bilagor:

Sopimus_suomi_SuomiViro_14062022.pdf - Sopimuksen suomenkielinen käännös

Sopimus_englanti_SuomiViro_14062022.pdf - Sopimus (englanninkielinen, määräävä versio)

Muistio_SuomiViro_sopimus_06062022.pdf - Muistio

Överenskommelsen_svenska_01072022.pdf - Överenskommelsen på svenska (lagt till 01.07.2022)

Promemoria_06062022.pdf - Promemorian på svenska (lagt till 01.07.2022)

Tidtabell
Finansministeriet tar emot utlåtanden till och med den 1 august 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtanden lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som finns i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.
 
Observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information ger Antti Helin, konsultativ tjänsteman, antti.helin(a)gov.fi
Sändlista:
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Kansaneläkelaitos    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suomen Viro-yhdistysten liitto SVYL    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuglas-seura    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

maahanmuutto

kansainvälinen yhteistyö

väestötietojärjestelmä

Viro

henkilöllisyys