Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kommitténs förslag till ändring av sametingslagen

Kommitténs förslag till ändring av sametingslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN 675/2018

Svarstiden gick ut: 27.7.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Kommittén som bereder en revidering av sametingslagen har utarbetat ett förslagsutkast som nu skickas ut på remiss. Kommitténs mandattid och färdigställandet av regeringspropositionen fortsätter till slutet av augusti 2018.

 
Bakgrund
Kommitténs uppgift har varit att bereda de ändringar som behövs i sametingslagen. I enlighet med beslutet om tillsättande har kommitténs arbete varit grundat på de grundläggande fri- och rättigheterna och de övriga förpliktelserna i grundlagen, konventioner om mänskliga rättigheter som är förpliktande för Finland samt FN:s deklaration om urfolkens rättigheter. Dessutom har kommittén i enlighet med beslutet om tillsättande även beaktat den paraferade nordiska samekonventionen och konventionen om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder (ILO:s konvention nr 169).
 
Målsättningar
Målet med kommitténs förslag är att revidera de delvis föråldrade bestämmelserna i sametingslagen och avhjälpa de problem som upptäckts i hur de fungerar. Förslaget grundar sig på att sametingslagen ska innehålla grundläggande bestämmelser om den autonomi som samerna tillförsäkrats i 121 § 4 mom. i grundlagen samt om ett fungerande valsystem och sametingets uppgifter. Målet är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen i slutet av augusti 2018.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in via utlåtande.fi senast den 27 juli 2018. Remissvaren behandlas i slutet av juli och avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen i slutet av augusti 2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.

Ytterligare information om användningen av utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@om.fi. Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi
Beredare
Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman, fornamn.efternamn@om.fi, tfn 02951 50018
Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman, fornamn.efternamn@om.fi, tfn 02951 50293
Sändlista:
Anára sámesearvi ry    
Anarâšah rs - Inarinsaamelaiset ry    
Anarâškielâ servi rs    
City-Sámit rs    
Eduskunnan keskuskanslia    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Enontekiön kunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Inarin kunta    
Inarinmaan Lapinkyläyhdistys ry    
Johtti sápmelaččat rs    
Kolttakulttuurisäätiö    
Kolttasaamelaisen kielen ja kulttuurin yhdistys    
Kolttien kyläkokous    
Korkein hallinto-oikeus    
Kulttuuriyhdistys Aanar Sämmiliih ry    
Kuntaliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin liitto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulu Sámit rs    
Paliskuntain yhdistys    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Rovaniemen saamelaisyhdistys Mii ry    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaismuseo Siida    
Saamelaisneuvosto    
Saamelaispaliskunnat ry / Sámi bálgosat rs    
Sámi Árvvut rs    
Sámi Dáiddasearvi ry    
Sámi Duodji ry    
Sámi siida rs    
Sámisoster rs    
Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suoma Boazosámit rs    
Suomen saamelaisnuoret ry    
Suomen saamelaisten keskusjärjestö ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Utsjoen kunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vuohču sámiid searvi rs    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

saamelaiset

saamelaiskäräjälaki

samer

sametingslag