Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23075/2022

Svarstiden gick ut: 9.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
HE:ssä esitetään lakiin kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta (763/2022) lisättäväksi polttoöljyn käyttöä koskeva kompensaatiosäädös eduskunnan lausuman mukaisesti (EV 83/2022 vp, TaVM 15/2022). Polttoöljyn käyttö liikennekuljetuksissa on kielletty, jolloin tuki kohdistuu työkoneisiin. Samalla tavoin kuin kuljetusalalla, hintakehitys on ajanut yrityksiä vaikeaan tilanteeseen, millä puolestaan voi olla heijastusvaikutus Suomen huoltovarmuuden ylläpitoon. Yritysten määräaikaista polttoöljytukea olisi mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (helmikuu-huhtikuu 2022) laissa säädetyin, kuljetusyritysten polttoainetukea pääosin vastaavin ehdoin. Valtiokonttori toimisi valtionapuviranomaisena. Lain oikeusperustana sovellettaisiin EU:n komission tiedonantoa 2022/C 131 I/01 (Ukrainapuite). Lakia ei sovellettaisi maatalouden alkutuotannon piirissä tapahtuvaan polttoöljyn käyttöön, jossa on eri EU-oikeusperusta ja erilliset tukiohjelmat. Lakia ei sovellettaisi kiinteistön lämmitykseen polttoöljyllä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2022.
Bakgrund
Polttoaineiden hinnoissa tapahtui alkuvuonna (helmi-huhtikuu 2022) äkillinen nousu Venäjän Ukrainaan kohdistaneen hyökkäyssodan johdosta. Lailla polttoainetuesta on kompensoitu tätä nousua yrityksille erityisesti dieselpolttoaineen osalta. Eduskunta on edellyttänyt sääntelyn täydentämistä myös polttoöljyn osalta.
Målsättningar
Tavoitteena on, että tuki kohdistuu Ukrainan kriisin johdosta aiheutuneesta polttonesteiden äkillisestä hinnannoususta kärsineille yrityksille kohdistuen sellaisiin kasvaneisiin polttoöljykuluihin, joille on tyypillistä, että ne eivät välittömästi jousta eivätkä ole välittömästi siirrettävissä asiakashintoihin. Tilanteen jatkuessa pidempään, työkonealan yritykset siirtävät nousseiden polttoaineiden kustannukset asiakkailta perittäviin hintoihin sekä sopeuttavat toimintakustannuksiaan. Tästä huolimatta äkillisen muutoksen tilanteessa tuki on perusteltu samantapaisista syistä kuin kustannustuen alkuvaiheessa. Esityksen tavoitteena on työkonealan yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen Ukrainan sotatoimien ja niitä seuranneiden pakotteiden aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa, jolle on mm. ominaista energian ja polttonesteiden hinnan nousu sekä kuljetusmarkkinoiden muutokset.
Tuen tarkoituksena on myös edistää Suomessa toimivien yritysten ja talouden nopeampaa elpymistä kriisin päätyttyä turvaamalla yritystoiminnan jatkuvuutta, ylläpitämällä taloudellista tuotantokapasiteettia ja edistämällä työllisyystilanteen parempia näkymiä erityisesti kriisin päätyttyä.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään lähettämään 9.9.2022 mennessä. Lausuntoaika on poikkeuksellisen lyhyt tukimuodon kiireellisen voimaansaattamisen vuoksi. EU:n tätä tukea koskeva valtiontukipuite on voimassa 31.12.2022 saakka, johon mennessä myös valtiokonttorin tukiprosessi päättyy.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
 
Valmistelijat
Mikko Huuskonen, TEM (mikko.huuskonen@gov.fi)
Sändlista:
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Infra ry    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Koneyrittäjät    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto ry    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
MTK    
Oikeusministeriö    
Palta ry    
PAM ry    
Perheyritysten liitto    
Rahtarit ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
SAK ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Teknologiateollisuus ry    
Traficom    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
VATT    
Vero