Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till plan för hanteringen av skadliga främmande arter - Yttra dig och påverka! Jord- och skogsbruksministeriets begäran om utlåtande om förslaget till planen för hanteringen av invasiva främmande arter

Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi - Vastaa ja vaikuta! Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö vieraslajien torjuntaa koskevasta hallintasuunnitelmaehdotuksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3581/2024

Svarstiden gick ut: 14.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä suunnitelmaehdotuksesta haitallisten vieraslajien torjumiseksi. Ehdotus sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään hallitsemaan EU:n vieraslajiluetteloon 2022 täydennetyistä haitallisista vieraslajeista aiheutuvia riskejä.
 
Esitetyt torjuntatoimet perustuvat maa- ja metsätalousministeriön teettämään selvitykseen siitä, miten laajasti Suomessa esiintyy näitä EU:n vieraslajiluetteloon täydennettyjä luettelon lajeja, mitä väyliä pitkin ne pääsevät tahattomasti leviämään ja miten niitä voitaisiin kustannustehokkaimmin torjua. Selvityksen on laatinut Luonnonvarakeskus (Luke).
Tausta
Vieraslajiksi kutsutaan kasvi-, eläin- tai eliölajia, joka on levinnyt ihmisen myötävaikutuksella luontaisen levinneisyysalueensa ulkopuolelle. Vieraslajeja pidetään haitallisina erityisesti silloin, kun ne uhkaavat luonnon monimuotoisuutta. Ne voivat myös haitata ekosysteemien toimintaa ja aiheuttaa monenlaista muuta haittaa yhteiskunnassa.
 
EU:n vieraslajiluettelossa on tällä hetkellä 88 lajia. Näitä lajeja ei saa päästää ympäristöön, eikä niitä saa tuoda maahan, myydä, kasvattaa tai pitää hallussa.
 
Suomen on yhdessä muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa pyrittävä hävittämään alueellaan jo esiintyviä haitallisia vieraslajeja tai estämään niiden leviäminen. Tätä varten maa- ja metsätalousministeriö on aiemmin 2018, 2019 ja 2021 hyväksynyt hallintasuunnitelmat EU:ssa haitallisiksi säädettyjen vieraslajien torjumiseksi ja vuonna 2020 kansallisesti haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjumiseksi.

Suunnitelmia varten on selvitetty, miten laajasti Suomessa esiintyy EU:n tai kansallisesti haitallisten vieraslajien luetteloon kuuluvia lajeja ja miten niitä voitaisiin kustannustehokkaimmin torjua. Lisäksi on selvitetty, miten haitalliset vieraslajit pääsevät leviämään Suomeen tahattomasti esimerkiksi tuontitavaroiden ja ajoneuvojen mukana. Hallintasuunnitelmien avulla siis ohjataan haitallisten vieraslajien torjunta ensisijaisille torjunta-alueille, joissa lajeja torjutaan kustannustehokkailla torjuntakeinoilla. Kaikki suunnitelmat sisältävät lajikohtaisia torjuntatoimia sekä torjuntayhteistyöhön tarvittavia tahoja. Hallintasuunnitelmat on valmisteltu kaikille EU:n ja kansallisen vieraslajiluettelon lajeille. Asianmukaisista taustaselvityksistä on vastannut Luonnonvarakeskus (Luke), ja vieraslajilain mukaisesti suunnitelmat hyväksyy maa- ja metsätalousministeriö.

Nyt lausuttavana oleva ehdotus koskee EU:n vieraslajiluettelon lajeja (22 kpl), jotka hyväksyttiin EU:n vieraslajiluetteloon vuonna 2022.
Tavoitteet
Vieraslajien hallintatoimenpiteillä pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuutta, ekosysteemien toimintaa ja siihen perustuvia palveluita ja hyötyjä.
 
Suunnitelman tarkoituksena on ohjata vieraslajien torjunta sinne, missä siitä saadaan paras hyöty. Suomen luonnossa jo esiintyvien lajien torjunta tulee kohdentaa haitallisimpiin esiintymiin.
 
Esimerkkejä suunnitelmaan ehdotetuista toimenpiteistä:
 

Esimerkkejä suunnitelmasta:
 
  • Japaninkelasköynnöstä on Suomessa käytetty puutarhakasvina ja sen on mahdollista vakiintua Suomen luontoon. Japaninkelasköynnöksen hallintatoimeksi suositellaan esiintymien poistamista pihoista ja puutarhoista ympäristöön leviämisen rajoittamiseksi jo siirtymäajan aikana. Siirtymäajan jälkeen japaninkelasköynnöstä ei saa enää kasvattaa.
  • Pistiaa käytetään akvaario- ja puutarhakasvina ja sitä on havaittu yhdessä lammessa Suomessa kesällä 2023. Pistiakasvustot on hävitettävä luonnosta sekä kasvatuskiellon mukaisesti myös akvaarioista, pihalammikoista ja maljakkoistutuksista viimeistään 2.8.2024 mennessä.
  • Lemmikki- ja akvaariolajeja ei saa missään tapauksessa vapauttaa ympäristöön. Luontoon karanneet yksilöt on välittömästi poistettava. Jos omistajalla on ollut kuningaskäärme tai afrikankynsisammakko lemmikkinä jo ennen lajin sisällyttämistä EU:n vieraslajiluetteloon, sen voi pitää eläimen luonnolliseen kuolemaan saakka.
Lisäksi on tärkeä valistaa etenkin puutarha-, lemmikki- ja akvaarioharrastajia EU-luetteloon kuuluvien lajien haitallisuudesta sekä tiedottaa niitä koskevista kielloista, erityisesti ympäristöön päästämis- ja maahantuontikiellosta, asianmukaisesta hävittämisestä sekä havaintojen ilmoittamisesta.
Liitteet:

Ehdotus haitallisten vieraslajien torjuntaa koskevaksi hallintasuunnitelmaksi V.pdf - Ehdotus haitallisten vieraslajien torjuntaa koskevaksi hallintasuunnitelmaksi

Förslag till hanteringsplan för bekämpning av invasiva främmande arter V _SE.pdf - Förslag till hanteringsplan för bekämpning av invasiva främmande arter V

Aikataulu
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää toimittamaan lausunnot ja näkemykset viimeistään 14.3.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Kuulemisessa pyydetään mielipiteitä ehdotetuista toimenpiteistä haitallisten vieraslajien torjumiseksi sekä ehdotuksista toimenpiteitä toteuttaviksi tahoiksi. Kantaa pyydetään ottamaan myös siihen, tulisiko ehdotuksiin lisätä muita toimenpiteitä, jotka voisivat olla esimerkiksi alueellisesti tai paikallisesti hyödyllisiä tai tehokkaita. Lisäksi näkemyksiä pyydetään siitä, miten haitallisten vieraslajien torjuntaa voitaisiin muutoin kehittää kustannustehokkaasti ja mitkä muut tahot ja toimijat ehdotuksissa mainittujen lisäksi voisivat ottaa huolehtiakseen haitallisten vieraslajien torjunnasta.
Valmistelijat
Ympäristöneuvos Johanna Niemivuo-Lahti; etunimi.sukunimi@gov.fi, p. 0295 162 259

 
 
Jakelu:
0    
Animalia ry    
Anssi Viranko    
BirdLife Suomi ry    
Dendrologian seura ry    
ELY-keskukset    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto ry    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kuntaliitto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnontieteellinen Keskusmuseo Luomus    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Luontoturva Ky    
Maa- ja kotitalousnaiset    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäkeskus    
Metsäteollisuus ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
ProAgria    
Puutarhaliitto ry    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen Akatemia    
Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry    
Suomen Lemmikkiliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsästäjäliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Taimistoviljelijät ry    
Tulli    
Turun yliopisto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Viherympäristöliitto ry    
WWF    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

haitalliset vieraslajit

invasiva främmande arter