Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till plan för hanteringen av skadliga främmande arter - Yttra dig och påverka! Jord- och skogsbruksministeriets begäran om utlåtande om förslaget till planen för hanteringen av invasiva främmande arter

Förslag till plan för hanteringen av skadliga främmande arter - Yttra dig och påverka! Jord- och skogsbruksministeriets begäran om utlåtande om förslaget till planen för hanteringen av invasiva främmande arter

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3581/2024

Svarstiden gick ut: 14.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden och åsikter om förslaget till planen för bekämpningen av invasiva främmande arter. Förslaget innehåller åtgärder för hanteringen av riskerna med de skadliga främmande arter som lades till i EU:s förteckning över främmande arter år 2022.
 
De bekämpningsåtgärder som föreslås baserar sig på jord- och skogsbruksministeriets utredning om hur brett de arter som lagts till i EU:s förteckning har spritt sig i Finland, via vilka vägar de sprider sig och hur man kan bekämpa dem på ett mer kostnadseffektivt sätt. Utredningen utfördes av Naturresursinstitutet Luke.
Bakgrund
Med främmande arter avses växter, djur eller organismer som spridits med människan utanför arternas naturliga utbredningsområde. En främmande art betraktas som skadlig i synnerhet om den är ett hot mot den biologiska mångfalden. De kan också störa ekosystemen och orsaka många olika slags skador i samhället.
 
EU:s artförteckning innehåller nu 88 arter. Dessa arter får inte släppas ut i miljön eller importeras, säljas, födas upp, odlas eller innehas.
 
Finland ska tillsammans med andra EU-länder försöka utrota eller förebygga spridning av skadliga främmande arter. För detta ändamål har jord- och skogsbruksministeriet också år 2018, 2019 och 2021 godkänt planer för bekämpning av de främmande arter som bedömts vara skadliga inom hela EU, och år 2020 för bekämpning av de arter som bedömts vara skadliga i Finland. 

Under beredningen av planerna har man utrett hur brett de främmande arter som bedömts vara skadliga för EU eller Finland har spritt sig i Finland och hur man kan bekämpa dem på ett mer kostnadseffektivt sätt. Man har också utrett via vilka vägar de skadliga främmande arterna sprids till Finland, till exempel med importvaror och fordon.Planerna gör det lättare att styra bekämpningen av de skadliga främmande arterna så att bekämpningen sker i de områden där det behövs mest och med kostnadseffektiva metoder. I planerna fastställs de bekämpningsåtgärder som behövs för varje art och de instanser som ska vara med i bekämpningssamarbetet. Det finns en plan för alla arter i både EU-förteckningen och den nationella förteckningen. Naturresursinstitutet Luke ansvarar för de evidensbaserade bakgrundsundersökningarna och jord- och skogsbruksministeriet godkänner planerna enligt lagen om främmande arter.

Det förslag som nu är på remiss gäller de arter som godkändes och lades till i EU:s förteckning över främmande arter år 2022 (22 st.).
Målsättningar
Syftet med åtgärderna för hanteringen av främmande arter är att trygga den biologiska mångfalden och ekosystemen och de tjänster och fördelar som anknyter till biologisk mångfald och ekosystem. 
Genom planen kan man styra bekämpningen så att den sker på de ställen där åtgärderna ger bästa resultat. När det gäller de främmande arter som redan spridit sig i naturen i Finland ska bekämpningen koncentreras till de ställen där arterna orsakar mest skada.
 
Exempel på de föreslagna åtgärderna i planen:
 

Exempel från planen
 
  • Den japanska träddödaren har använts som trädgårdsväxt i Finland, och den har möjlighet att etablera sig i Finlands natur. För att hindra miljöspridningen av den japanska träddödaren föreslås det att den ska elimineras från gårdar och trädgårdar redan under övergångsperioden.  Efter övergångsperioden ska japansk träddödare inte längre få odlas.
  • Musselblomman används i akvarier och trädgårdar, och den har också hittats i en damm i Finland sommaren 2023. Växtbestånd av Musselblomma ska elimineras från naturen, och eftersom det är förbjudet att odla dem ska de också elimineras från akvarier, gårdsdammar och vasplanteringar senast den 2 augusti 2024. 
  • Det är absolut förbjudet att släppa ut sällskapsdjur och akvariedjur och akvarieväxter i naturen. Om de har kommit ut i naturen måste de  avlägsnas omedelbart. De som har haft en kedjekungssnok eller en afrikansk klogroda som sällskapsdjur redan innan arten togs in i EU-förteckningen kan hålla djuret tills djuret dör av naturliga skäl.
Det är också viktigt att de som har trädgårdsodling som hobby och de som har skadliga sällskapsdjur eller som har akvarier upplyses om de skador som arterna i EU-förteckningen kan orsaka. Man måste informera om förbuden, i synnerhet om förbudet att släppa ut dem i miljön och att importera dem, och om hur man ska eliminera dem och anmäla om observationer.
Bilagor:

Ehdotus haitallisten vieraslajien torjuntaa koskevaksi hallintasuunnitelmaksi V.pdf - Ehdotus haitallisten vieraslajien torjuntaa koskevaksi hallintasuunnitelmaksi

Förslag till hanteringsplan för bekämpning av invasiva främmande arter V _SE.pdf - Förslag till hanteringsplan för bekämpning av invasiva främmande arter V

Tidtabell
Jord- och skogsbruksministeriet ber att få utlåtandena och åsikterna senast den 14 mars 2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtanden begärs i syfte att samla in åsikter om de föreslagna åtgärderna för att bekämpa skadliga främmande arter och om förslagen om vilka instanser som ska genomföra åtgärderna. Ministeriet önskar bland annat synpunkter på huruvida man behöver lägga till andra åtgärder som till exempel ger goda resultat eller är effektiva på regional eller lokal nivå. Ministeriet ber också att få synpunkter på hur bekämpningen av skadliga främmande arter kan utvecklas kostnadseffektivt och om det finns andra instanser och aktörer än de som föreslås som kan åläggas att vidta bekämpningsåtgärder
Beredare
Johanna Niemivuo, miljöråd, johanna.niemivuo-lahti(at)gov.fi, tfn 0295 162 259
 
 
Sändlista:
0    
Animalia ry    
Anssi Viranko    
BirdLife Suomi ry    
Dendrologian seura ry    
ELY-keskukset    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto ry    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kuntaliitto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnontieteellinen Keskusmuseo Luomus    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Luontoturva Ky    
Maa- ja kotitalousnaiset    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäkeskus    
Metsäteollisuus ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
ProAgria    
Puutarhaliitto ry    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen Akatemia    
Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry    
Suomen Lemmikkiliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsästäjäliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Taimistoviljelijät ry    
Tulli    
Turun yliopisto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Viherympäristöliitto ry    
WWF    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

haitalliset vieraslajit

invasiva främmande arter