Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om medling i arbetstvister och 32 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen

Utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om medling i arbetstvister och 32 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/4215/2021

Svarstiden gick ut: 29.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om det bifogade arbetsgruppsbetänkandet, som innehåller ett utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om medling i arbetstvister och 32 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen. Vi ber er vänligen lämna in era utlåtanden senast den 29 juli 2022.
 
I propositionen föreslås att lagen om medling i arbetstvister och lagen om rättegång i arbetsdomstolen ändras. Till lagen om medling i arbetstvister fogas en ny bestämmelse om frivillig medling och arbetstvistparternas skyldigheter vid förberedelserna för medling preciseras. Dessutom föreslås det att lagen om rättegång i arbetsdomstolen ändras så att arbetsdomstolens behörighet vid hörandet av andra än parterna i ett tvistemål preciseras.
 
Syftet med förslaget är att utveckla medling för arbetstvister särskilt för att lösa gränstvister i anslutning till kollektivavtal och att möjliggöra de höranden som är en förutsättning för att ett ärende ska kunna utredas i arbetsdomstolprocessen.

 
Bakgrund
Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 8 november 2021 en trepartsarbetsgrupp för att utreda förslag i fråga om mekanismer för att lösa gränstvister i anslutning till kollektivavtal. I arbetsgruppen ingår förutom arbets- och näringsministeriets företrädare även företrädare för Finlands näringsliv (EK), Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, STTK rf och Akava ry.
Länkar:
Bilagor:

Tes-rajariidat työryhmän mietintö_final.pdf - Työryhmän mietintö

Huvudsakliga innehåll och paragrafer.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll och paragrafer

Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in era utlåtanden senast den 29 juli 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.

Stöd för hur tjänsten tas i bruk kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

OBS ! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information om ärendet ges av

Katariina Tirri, specialsakkunnig tfn 0295 047 180
Katariina Jämsén, specialsakkunnig, tfn 029 504 7143

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Akava    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Keskuskauppakamarin välimieslautakunta    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Oikeusministeriö    
SAK    
STTK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Yrittäjät SY    
Tuomioistuinvirasto    
Työtuomioistuin    
Valtakunnansovittelijan toimisto    
VM/Valtion työmarkkinalaitos    
Ämnesord

työlainsäädäntö

työehtosopimus

sovittelujärjestelmä

työtuomioistuin

tes-rajariidat