Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallsskattelagen

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle jäteverolain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/584/2022

Svarstiden gick ut: 12.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle jäteverolain muuttamisesta.
 
Tausta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia

Esityksessä ehdotetaan, että jäteveron veropohjaa laajennettaisiin. Veron piiriin siirrettäisiin viherlipeäsakka sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä kipsijäte, jotka ovat nykyisin jäteveron ulkopuolella, mutta joiden osalta on todettua hyötykäyttöä. Veropohjan laajennuksen arvioidaan lisäävän verollisen jätteen määrää noin 85 000 tonnilla vuodessa.

Vuotuinen verotuoton lisäys olisi nykyisellä jäteveron verotasolla veropohjan laajentamisen takia noin 6 miljoonaa euroa. Lisäksi jäteveroa korotettaisiin 70 eurosta 80 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Ehdotetut veronmuutokset kasvattaisivat jäteveron tuottoa yhteensä vuositasolla noin 8 miljoonaa euroa.

Lisäksi lakiin tehtäisiin eräs teknisluonteinen selkeytys.

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.  

Tavoitteet

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen talousarvioneuvotteluissa 2022 tehtyjen linjausten mukaisesti jäteveron veropohjaa ehdotetaan laajennettavaksi. Jäteveron tavoitteen mukaisesti veropohjaa laajennettaisiin eräisiin jätejakeisiin, jolla on todettua hyötykäyttöä.

Lisäksi tavoitteena on jäteveron ympäristöohjauksen tason säilyttäminen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.  

Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM005:00/2022 - linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM005:00/2022 - länk till lagberedningsprojektets webbplats

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 12.8.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 12.8.2022. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Toivomme lausunnoissa arviota perusteluineen myös erityisesti siirtymäkauden tarpeesta ja sen pituudesta.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:
 
Neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo, puh. 02955 30248, krista.sinisalo(at)gov.fi (paikalla 1.7. asti)

Neuvotteleva virkamies Jenni Oksanen, puh. 02955 30577, jenni.oksanen(at)gov.fi (paikalla 2.8. alkaen)


 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fortum Oyj    
Fortum Waste Solutions Oy    
Greenpeace    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Natur och Miljö r.f    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Rakennusteollisuus RT ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen ilmastopaneeli    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Veronmaksajain keskusliitto    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry