Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallsskattelagen

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallsskattelagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/584/2022

Svarstiden gick ut: 12.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallsskattelagen.
Bakgrund

I denna proposition föreslås det att avfallsskattelagen ändras.

I propositionen föreslås det att skattebasen för avfallsskatt utvidgas. Enligt förslaget ska grönlutslam samt det gipsavfall som uppkommer vid byggande och rivning börja omfattas av avfallsskatt. För närvarande omfattas de inte av skatten, men det har konstaterats finnas nyttoanvändning för dem. En utvidgning av skattebasen beräknas öka mängden skattepliktigt avfall med cirka 85 000 ton per år.

Med utgångspunkt i den gällande skattenivån för avfallsskatt resulterar en utvidgning i att skatteintäkterna ökar med cirka 6 miljoner euro per år. Det föreslås också att avfallsskatten höjs från 70 euro till 80 euro per ton avfall som förs till en avstjälpningsplats. De föreslagna skatteändringarna ökar avfallsskatteintäkterna med totalt cirka 8 miljoner euro per år.

Dessutom föreslås i lagen ett förtydligande av teknisk natur.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023. 

Målsättningar


I enlighet med de riktlinjer som drogs upp vid förhandlingarna om statsminister sanna Marins statsbudget 2022 föreslås det att skattebasen för avfallsskatten utvidgas. I enlighet med målet för avfallsskatten utvidgas skattebasen till vissa avfallsfraktioner med konstaterad återvinning.

Ett ytterligare mål är att bibehålla nivån på miljöstyrningen av avfallsskatten.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.
 

Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM005:00/2022 - linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM005:00/2022 - länk till lagberedningsprojektets webbplats

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 12 augusti 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 12 augusti 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Vi önskar i utlåtandena en bedömning med motivering också av i synnerhet behovet av en övergångsperiod och dess längd.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Tilläggsinformation:
 
konsultativ tjänsteman Krista Sinisalo, tfn 02955 30248, krista.sinisalo(at)gov.fi (på plats till 1.7.)

konsultativ tjänsteman Jenni Oksanen, tfn 02955 30577, jenni.oksanen(at)gov.fi (på plats fr.o.m. 2.8.)
 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fortum Oyj    
Fortum Waste Solutions Oy    
Greenpeace    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Natur och Miljö r.f    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Rakennusteollisuus RT ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen ilmastopaneeli    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Veronmaksajain keskusliitto    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry