Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande på den klimatpolitiska planen på medellång sikt

Begäran om utlåtande på den klimatpolitiska planen på medellång sikt

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/16951/2020

Svarstiden gick ut: 14.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet begär utlåtanden på den klimatpolitiska planen på medellång sikt.
Bakgrund
Miljöministeriet har tillsammans med andra ministerier berett utkastet till en klimatpolitisk plan på medellång sikt. Enligt klimatlagen (609/2015) ska statsrådet en gång per valperiod anta en klimatpolitisk plan på medellång sikt.

Planen ska innehålla ett åtgärdsprogram där det presenteras åtgärder för minskning av antropogena växthusgasutsläpp och begränsning av klimatförändringen inom bördesfördelningssektorn, samt bedömningar av utvecklingen av växthusgasutsläppen och de politiska åtgärdernas inverkan på den. Till bördesfördelningssektorn, som ingår i planen, räknas utsläpp från trafik, jordbruk, separat uppvärmning av byggnader, arbetsmaskiner och avfallshantering, F-gasutsläpp samt utsläpp från industri som står utanför utsläppshandeln och annan energiförbrukning.

Planen har beretts parallellt med klimat- och energistrategin. I planen granskas också tvärsnittsteman, till exempel betydelsen av regionalt klimatarbete och regional konsumtion. Sammanställningen av planen grundar sig på de scenarier som producerats i det av VTT ledda HIISI-projektet och som också ligger till grund för klimat- och energistrategin.
Målsättningar
Den andra klimatplanen grundar sig på de av EU-kommissionen föreslagna skärpta åtagandena för utsläppsminskning 2030 och de klimatriktlinjer som fastställts i Sanna Marins regeringsprogram. Enligt kommissionens förslag blir målet för minskningen av växthusgasutsläppen 2030 inom bördesfördelningssektorn 50 procent jämfört med nivån 2005. Enligt det mål som satts upp i regeringsprogrammet ska Finland vara kolneutralt senast 2035.
 
Dagens åtgärder i basscenariot räcker inte för att uppnå målen. I den klimatpolitiska planen på medellång sikt görs en bedömning av vilka åtgärder som krävs för att överbrygga gapet och hur utsläppen minskar inom bördesfördelningssektorn så att målet för kolneutralitet kan uppnås.
 
Implementeringen av planen rapporteras av miljöministeriet till riksdagen i klimatårsberättelsen som är en offentlig rapport för alla.
 
Länkar:
Bilagor:

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma_LUONNOS_final.pdf - Ilmastosuunnitelman luonnos.

Sammanfattning och inledning.pdf - Tiivistelmä ja johdanto ruotsiksi.

Tiivistelmä ja johdanto_pohjoissaame_päivitetty.pdf - Tiivistelmä ja johdanto pohjoissaameksi.

Tiivistelmä ja johdanto_koltansaame_päivitetty.pdf - Tiivistelmä ja johdanto koltansaameksi.

Tiivistelmä ja johdanto_inarinsaame_päivitetty.pdf - Tiivistelmä ja johdanto inarinsaameksi.

Kaisu 2 - esittely.pdf - Kalvosarja ilmastosuunnitelmasta.

Tidtabell
Remisstiden är 8.12.2021-14.1.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på webbtjänsten utlåtande.fi. Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet.

Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att ta tjänsten i bruk kan ni ta kontakt via e-postadressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
Om ni inte har möjlighet att avge ert utlåtande i utlåtande.fi, kan utlåtandet även sändas per e-post till adressen kirjaamo.ym@gov.fi. Vänligen ange diarienummer VN/16951/2020 i utlåtandet.
VAHVA-ministerier ombeds i första hand att lämna ett utlåtande via utlåtande.fi. Utlåtandet förs dessutom in i VAHVA (svar), till det ärende som frågan gäller.
 
Beredare
Specialsakkunnig Johannes Lounasheimo, miljöministeriet, johannes.lounasheimo@gov.fi, p. 0295 250 112.
Miljöråd Magnus Cederlöf, miljöministeriet, magnus.cederlof@gov.fi, p. 0295 250 060.
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Akava ry    
Allianssi ry    
Amnesty Suomi    
Anarâšah rs - Inarinsaamelaiset ry    
Autoliitto    
Baltic Sea Action Group    
Bioenergia ry    
Business Finland    
Changemaker    
Climate Leadership Coalition    
Climate Move    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuus ry    
ELY-ilmastoverkosto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FEE Suomi    
Finanssiala    
FINGO    
Finnwatch    
Fridays For Future Suomi    
Greenpeace Suomi    
Hanken Svenska Handelshögskolan    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Ilmastopaneeli    
Ilmastovanhemmat ry    
Ilmatieteen laitos    
Invalidiliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kaupan liitto    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kestävyyspaneeli    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KIVO - Suomen Kiertovoima ry    
Kolttien kyläkokous    
Korkein hallinto-oikeus    
Kouvolan kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson Liitto    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Lapsiasiainvaltuutettu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
LUKE    
Luonto-Liitto    
Luontopaneeli    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maan ystävät ry    
MaRa ry    
Marttaliitto    
Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Mikkelin kaupunki    
Motiva Oy    
MTK ry    
Natur och Miljö    
Nuorten Agenda 2030    
Oikeusministeriö    
OKV    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Paliskuntain yhdistys    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
PLAN Suomi    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Sahateollisuus ry    
SAK    
Salon kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Kiinteistöliitto    
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Partiolaiset    
Suomen saamelaisnuoret ry    
Suomen saamelaisten keskusjärjestö ry    
Suomen Tekstiili & Muoti    
Suomen tuulivoimayhdistys    
Suomen valtiosääntöoikeudellinen seura    
Suomen Varustamot ry    
Suomen YK-liitto    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristöoikeustieteen seura SYS ry    
Suomen yrittäjät    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tilastokeskus    
Traficom    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
UNICEF Suomi    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Nuoret    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
YK-nuoret    
YTP ry    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

ilmastopolitiikka, ilmastonmuutos, hiilineutraalius