Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö metsäalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausuntopyyntö metsäalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-5024-2022

Svarstiden gick ut: 15.1.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Opetushallitus pyytää lausuntoanne metsäalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö on tehty laajassa yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Metsäalan perustutkinnon perusteet on uudistettu ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.
Målsättningar
Uudistuksen tavoite on ollut ottaa käyttöön kaikille perustutkinnoille yhtenäinen osaamisen arviointikriteeristö. Tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten kuvaustapaa ja osaamisperusteisuutta on vahvistettu sekä sisältöjä tarkistettu.
 
Tutkinnon muodistumista ja tutkinnon osien sisältöjä on tarkistettu työelämästä tulleiden osaamistarpeiden pohjalta. Tutkinnon perusteisiin on lisätty kaksi uutta tutkintonimikettä: puutavara-autonkuljettaja ja terminaalikoneenkuljettaja. Osaamisalat ja muut tutkintonimikkeet pysyvät ennallaan.
 
Tutkinnon perusteisiin on lisätty uudet tutkinnon osat puuterminaalityöt ja metsäalan kuljetustehtävissä toimiminen.
 
Yhteiset tutkinnon osat ja kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyvät yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat (huippuosaajana toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen) on uudistettu jo aiemmin. Ne tulivat voimaan 1.8.2022 alkaen, joten lausuntopyyntö ei koske näitä tutkinnon osia.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.1.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä, selkeydestä ja ymmärrettävyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta ja tutkinnon osien sisällöstä
  • uusista tutkintonimikkeistä
 
Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota tutkinnon muodostumisen osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:
  • pakollisissa tutkinnon osissa on työelämässä vaadittava keskeinen osaaminen
  • valinnaiset tutkinnon antavat laaja-alaisia valmiuksia alan eri tehtäviin
  • tutkinnon muodostuminen mahdollistaa monipuolisen opintopolun työelämän eri tarpeisiin
 
Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota tutkinnon osien osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:
  • osaaminen (tiedot, taidot ja pätevyydet) on ajantasaista ja huomio tulevaisuuden osaamistarpeet
  • termistö on selkeää, ymmärrettävää ja toimialalla yleisesti käytettävää
  • osaamisen voidaan hankkia, osoittaa ja arvioida työelämän tehtävissä ja prosesseissa erilaisilla työpaikoilla
 
Pyydämme mainitsemaan lausunnossa, mihin tutkinnon osaan palaute kohdistuu.
 
Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

Lausuntopyyntö pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne. Lausuntoja toivotaan muiltakin kuin jakelussa olevilta.
 
Tutkintojen perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta.
Valmistelijat

Metsäalan perustutkinnon perusteiden luonnos on valmistelu yhteistyössä työelämän edustajien, koulutuksen järjestäjien ja muiden asiantuntijatahojen edustajien kanssa. Uudistustyötä on tehty viidessä avoimessa työpajassa. Työpajojen lisäksi perusteita valmisteltiin pienryhmissä asiantuntijoiden kanssa. Uudistamistyön etenemistä on käsitelty metsäalan työelämätoimikunnan kokouksissa. Perustetyötä pohjustettiin osaamistarvekyselyllä.

Tutkinnon perusteiden kirjoittamistyössä ja palautteiden keruussa on tehty yhteistyötä Etelä-Savon Koulutus Oy:n kanssa.

Lisätietoa antaa yli-insinööri Jaana Villikka-Storm (jaana.villikka-storm@oph.fi).

Sändlista:
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Akava ry    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Harjun Oppimiskeskus Oy    
Hengitysliitto ry    
Hevosopisto Oy    
Hyria koulutus Oy    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Koneyrittäjien liitto ry    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Kouvolan Ammattiopisto Oy    
Kuntatyönantajat KT    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luonnonvarakeskus    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maaseudun Työnantajaliitto MTA    
Metsäalan työelämätoimikunta    
Metsähallitus    
Metsäkoulutus ry    
Metsäteollisuus ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Metsäkeskus    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f.    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen kaupunki    
Teollisuusliitto ry    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
WWF Suomi    
Yksityismetsätalouden työnantajat ry    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

Ammatillinen koulutus

Tutkinnon perusteet

metsäala