Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksista valtiovarainministeriön asetukseksi ja asetusten muuttamiseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettuun lakiin liittyen

Lausuntopyyntö luonnoksista valtiovarainministeriön asetukseksi ja asetusten muuttamiseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettuun lakiin liittyen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20901/2020

Svarstiden gick ut: 6.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtiovarainministeriössä on valmisteltu luonnokset valtiovarainministeriön asetusten 1284/2014 ja 1285/2014 muuttamiseksi sekä uudeksi valtiovarainministeriön asetukseksi omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan vähimmäisvaatimusta täydentävän vaatimuksen laskemiseksi velkojen ja omien varojen kokonaismäärästä. Asetuksen ja asetusmuutosten on tarkoitus tulla voimaan yhtä aikaa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettuun lakiin esitettyjen muutosten kanssa 1.1.2021.
Bakgrund
Valtiovarainministeriö on antanut 1.1.2015 asetuksen 1284/2014 luottolaitoksen ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi toimitettavista ja niihin sisällytettävistä tiedoista ja asetuksen 1285/2014 seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen taikka konsernin purkamis- ja uudelleenjärjestämismahdollisuuksia. Kyseisillä asetuksilla on pantu täytäntöön 15.5.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (jäljempänä kriisinratkaisudirektiivi) 10 artiklan 7 kohta sekä direktiivin liitteen B ja C jakso. Kriisinratkaisudirektiiviä muutettiin 20.5.2019 annetulla direktiivillä (EU) 2019/879. Muutosdirektiivin 10 artiklan 6 ja 7 kohtaan sekä liitteen B ja C jaksoon tehtyjen muutosten täytäntöön panemiseksi kyseisiä valtiovarainministeriön asetuksia on tarpeen muuttaa.

 Lisäksi hallituksen esityksessä luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi esitetään muutoksia luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettuun lakiin. Lakiesityksen 8 luvun 7 b §:n 4 momentissa säädettäisiin asetuksenantovaltuudesta valtiovarainministeriölle koskien kaavaa, jolla laskettaisiin omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevaa vähimmäisvaatimusta täydentävä vaatimus velkojen ja omien varojen kokonaismäärästä. Uusi ehdotettu valtiovarainministeriön asetus sisältäisi tämän laskukaavan yksityiskohdat.
Målsättningar
Tavoitteena on panna täytäntöön kriisinratkaisudirektiivin muutosdirektiivin 10 artiklan 6 kohdan neljäs alakohta, 10 artiklan 7 kohdan o ja p alakohdat, osin 45 b artiklan 4 kohta sekä muutokset direktiivin liitteen B jakson 6 kohtaan ja C jakson 17 kohtaan.
Linkit

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141284 - Valtiovarainministeriön asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi toimitettavista ja niihin sisällytettävistä tiedoista 1284/2014, Finlex

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141285 - Valtiovarainministeriön asetus seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen taikka konsernin purkamis- ja uudelleenjärjestämismahdollisuuksia 1285/2014, Finlex

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141194 - Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta 1194/2014, Finlex

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM150:00/2020 - Hankesivut

Liitteet:

Kriisinratkaisulakiin liittyvät asetukset 15.10.2020.pdf - Luonnokset valtiovarainministeriön asetusten 1284/2014 ja 1285/2014 muuttamiseksi sekä luonnos valtiovarainministeriön asetukseksi omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan vähimmäisvaatimusta täydentävän vaatimuksen laskemiseksi velkojen ja omien varojen kokonaismäärästä suomeksi.

Kriisinratkaisulakiin liittyvät asetukset SV.pdf - Luonnokset valtiovarainministeriön asetusten 1284/2014 ja 1285/2014 muuttamiseksi sekä luonnos valtiovarainministeriön asetukseksi omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan vähimmäisvaatimusta täydentävän vaatimuksen laskemiseksi velkojen ja omien varojen kokonaismäärästä ruotsiksi.

Asetusten perustelumuistio.pdf - Asetuksen ja asetusmuutosten perustelumuistio.

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 6. marraskuuta 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Valtiovarainministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne asetusluonnoksista sekä asetuksia koskevasta muistiosta. Valtiovarainministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta määräaikaan mennessä saadut lausunnot.

Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 6.11.2020 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja valtiovarainministeriössä antaa erityisasiantuntija Nina Santaharju (p. 029 553 0042).
Sändlista:
Finanssiala ry.    
Finanssivalvonta    
Rahoitusvakausvirasto    
Suomen Pankki    
Asiasanat

Pankit

luottoriski, luottolaitos, pankki, luotto, vakuus, riskienhallinta

luottolaitos

sijoituspalveluyritys