Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets principbeslut om företagande

Statsrådets principbeslut om företagande

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27217/2021

Svarstiden gick ut: 21.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Statsrådets principbeslut om företagande grundar sig på den strategi för företagande som har utarbetats i enlighet med en skrivning i regeringsprogrammet. Principbeslutet är i kraft 2022–2027.  Utöver strategin för företagande kompletteras de åtgärder som gäller företagandet av övriga program och åtgärder inom helheten Ett livskraftigt Finland i regeringsprogrammet.

I den lägesbild som ingår i strategin för företagande har det identifierats utmaningar i samband med företagande och dragits upp strategiska riktlinjer för att svara på dem. För att konkretisera strategin har det utarbetats en färdplan med uppföljningsindikatorer.  I statsrådets principbeslut om företagande har man från beredningen tagit in de viktigaste principiella åtgärder som ska linjeras upp politiskt och som berör flera ministerier och vars genomförande förutsätter åtgärder inom hela statsrådet och dessutom kontinuitet.

Beredningen av en långsiktig strategi för företagande och företagsamhetspolitiska åtgärder är återigen aktuell i samband med återhämtningen från covid-19-pandemin och förberedelserna för en stor förändring som kommer att omforma företagsklimatet: den gröna och digitala omställningen.
 
Bakgrund
Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med styrgruppen för den sektorsövergripande strategin för företagande berett en strategi för företagande i överensstämmelse med regeringsprogrammet. Ett diskussionsmöte om strategin för företagande ordnades den 10 mars 2020, och strategin var på remiss den 10 mars–9 april 2020. Utifrån remissyttrandena och den förändring av lägesbilden som covid-19-pandemin medförde kompletterades strategin, och den uppdaterade strategin presenterades för intressentgrupperna den 13 april 2021.För genomförandet av strategin har det utarbetats en färdplan. Innehållet i färdplanen har beretts tillsammans med intressentgrupperna under workshoppar som hölls den 2 juni, 4 juni, 8 juni och 10 juni 2021.

Strategin för företagande är en av åtgärderna inom helheten Ett livskraftigt Finland i regeringsprogrammet. Enligt regeringsprogrammet ska det utarbetas en strategi för företagande som tar hänsyn till företagens storlek och till unga tillväxtföretag. I överenstämmelse med regeringsprogrammet inbegriper strategin främjandet av ställningen för ensamföretagare och mikroföretagens sysselsättande förmåga, utvecklandet av värdeutvecklingen och skapandet av affärskoncept för den kreativa branschen, stödjandet av de små och medelstora företagens och mid cap-företagens tillväxtorientering och internationalisering samt exportfrämjandet som genomförs i samarbete med stora så kallade lokomotivföretag. Skrivningen om den kreativa branschen har sedermera genomförts genom en separat Färdplan för kreativ ekonomi. Vid sidan av strategin för företagande har man beslutat att inleda utarbetandet av en strategi för medelstora tillväxtföretag, vars mål är att öka den kritiska massan av skalbara tillväxtföretag som strävar efter internationalisering. Utarbetandet av strategin för medelstora tillväxtföretag inleds i början av 2022. Internationaliseringen och exportfrämjandet tillsammans med lokomotivföretagen utvecklas inom ramen för Programmet för export och internationell tillväxt. Strategin för företagande har dessutom beröringspunkter särskilt med det arbete som görs av ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen för att bereda genomförandet av regeringsprogrammet. De av ministerarbetsgruppens teman som närmast hör samman med strategin för företagande är kompetens och matchning på arbetsmarknaden, arbetskraftsinvandring, arbetslagstiftning och lokala avtal.
 
Målsättningar
Målet med statsrådets principbeslut om företagande är att dra upp riktlinjer för mål och åtgärder för en sektorsövergripande och långsiktig utveckling av förutsättningarna för företagande. Statsrådet har en viktig roll när det gäller att stödja utvecklingen av företagsklimatet i riktning mot en mångsidigare och förnyad tillväxt och företags- och näringsstruktur.
 
Visionen för principbeslutet som genomför strategin för företagande är att öka tilliten till att det lönar sig för företag att anställa personal, utveckla sin affärsverksamhet och investera i Finland. Ett ytterligare mål är att göra Finland attraktivare, så att kunniga utländska arbetstagare och studerande vill få jobb eller bedriva företagsverksamhet i Finland och att Finland ska vara ett attraktivt land för utländska investeringar.
 
Länkar:

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM091:00/2021 - Valtioneuvoston periaatepäätös hankeikkunassa / Statsrådets principbeslut om företagande

https://tem.fi/yrittajyysstrategia - Yrittäjyysstategia TEM:n verkkosivulla / Strategi för företagande på ANM:s webbplats

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända era remissvar och synpunkter senast den 21 januari 2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lämna svaren via webbplatsen utlåtande.fi. Svaren behöver inte skickas separat per e-post eller post. I svaret kan man dra nytta av nedanstående frågor eller också kan svaret struktureras på något annat sätt i de fält som är avsedda för fritt formulerade svar.

För att kunna lämna ett svar måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi.

Vänligen observera att alla svar är offentliga och att de publiceras på webbplatsen utlåtande.fi.
 
Beredare
Ytterligare information lämnas av

Konsultativ tjänsteman Jaana Lappi, tfn 029 506 2658 och e-post jaana.lappi(a)gov.fi.

 
Sändlista:
Aalto    
Aalto    
Aalto Ventures Program    
Aalto Ventures Program    
Aalto Ventures Program    
Akava    
Akava    
Akavan erityisalat    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiliitto Pro    
Business Finland    
Business Finland    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
ELY-keskukset    
Etla    
Etla    
EVA    
Finnvera    
Finnvera    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Hyvinvointiala HALI ry    
Kasvu Open    
Kasvu Open    
Kaupan liitto    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kouvola Innovation Oy    
Kouvola Innovation Oy    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
LVM    
LVM    
Lääkäripalveluyritykset ry    
Lääkäripalveluyritykset ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa    
MMM    
MMM    
MTK    
MTK    
MTK    
Nuori yrittäjyys ry    
Nuori yrittäjyys ry    
Ohjelmisto- ja e-business ry (ent. Ohjelmistoyrittäjät ry)    
Ohjelmisto- ja e-business ry (ent. Ohjelmistoyrittäjät ry)    
OKM    
OKM    
OM    
OM    
Opetushallitus    
Opetushallitus    
Osuustoiminta, Coop Finland    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Oulun Yliopisto    
Oulun Yliopisto    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Palta    
Palta    
Palta    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pellervon taloustutkimus    
Pellervon taloustutkimus    
Perheyritysten liitto    
PRH    
PRH    
Pääomasijoittajat    
SAK    
SAK    
Seinäjoen AMK    
Sekes    
SITRA    
SITRA    
Startup-säätiö    
Startup-säätiö    
Startup-säätiö    
STM    
STM    
STM    
STTK    
STTK    
Suomalaisen työn liitto    
Suomalaisen työn liitto    
Suomen keksijäin keskusliitto KEKE Ry    
Suomen keksijäin keskusliitto KEKE Ry    
Suomen Uusyrityskeskukset    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrityskummit    
Suomen Yrityskummit    
Taloustutkimus    
Taloustutkimus    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Teollisuussijoitus    
Teollisuussijoitus    
Teollisuussijoitus    
Tilastokeskus    
Tilastokeskus    
TTL    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Työelämän tutkimuskeskus    
Työelämän tutkimuskeskus    
Työelämän tutkimuskeskus    
Työterveyslaitos    
Työterveyslaitos    
UM    
UM    
Valtiovarainministeriö    
VM    
VNK    
VNK    
VTT    
VTT    
YM    
YM    
Ämnesord

yrittäjyys

yrittäjyysstrategia

valtioneuvoston periaatepäätös