Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och till lagar som har samband med den

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/727/2021

Svarstiden gick ut: 25.3.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Esitys on valmisteltu yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa keskeisenä tavoitteena on, että koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy. Hallitusohjelmaan sisältyy parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus, jolla vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista.

Hallitus päätti vuoden 2021 talousarviota koskevassa budjettiriihessä 14.-15.9.2020, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö valmistelevat yhteistyössä työelämän järjestöjen ja aluehallinnon kanssa jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perustamista siten, että se voi aloittaa toimintansa vuonna 2021. Tavoitteena on työikäisen väestön osaamisen kehittäminen ja työllisyysasteen nosto. Keskus toimii lähellä työelämää ja edistää työelämässä tapahtuvan oppimisen muotoja. Palvelukeskuksen hallinnosta ja ohjauksesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä työelämän järjestöjen kanssa.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on sovittaa yhteen jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palveluja. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus edistäisi työikäisen väestön osaamisen kehittymistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen perustamisen tavoitteena on palvelujärjestelmän uudistaminen siten, että työikäisen väestön osaamisen kehittäminen olisi aikaisempaa tiiviimmin kytköksissä työelämän tarpeisiin sekä alueiden elinkeinojen ja elinvoiman kehittämiseen ja uusintamiseen.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=OKM008:00/2021 - Hanke valtioneuvoston sivuilla - Projektet på statsrådets webbplats

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 25.3.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne esitysluonnoksesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mikäli ette halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo@minedu.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/727/2021.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/727/2021.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Hankeikkunassa ja lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
hallitusneuvos Piritta Sirvio, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295 330 238
neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295 330 105
hallitusneuvos Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 0295 048 940
Jakelu:
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Bildningsalliansen rf    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Elinkeinoelämän oppilaitokset EOL ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finlands Svenska Skolungdomförbund, FSS    
Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto    
Kansalaisopistojen liitto KOL ry    
KEHA-keskus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Keskuskauppakamari    
KEVA    
KT Kuntatyönantajat    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa-ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Opintokeskukset ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen liitto    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto -SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry    
Suomen kesäyliopistot ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Urheiluopistojen yhdistys ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Valtiovarainministeriö    
Vapaa Sivistystyö ry    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Asiasanat

koulutus

Työllisyys