Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och till lagar som har samband med den

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och till lagar som har samband med den

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/727/2021

Svarstiden gick ut: 25.3.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisning- och kulturministeriet ber om ert yttrande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och till lagar som har samband med den. Propositionen har beretts i samarbete med arbets- och näringsministeriet.
Bakgrund
Ett centralt mål i statsminister Sanna Marins regeringsprogram är att utbildnings- och kompetensnivån höjs på alla utbildningsstadier, skillnaderna i lärande minskar och den utbildningsmässiga jämlikheten ökar. I regeringsprogrammet ingår en parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet, som ska svara på behovet för var och en att utveckla och förnya sitt kunnande under hela livet.

Under budgetmanglingen om budgeten för 2021 beslöt regeringen 14.–15.9.2020 att undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet i samarbete med arbetslivsorganisationerna och regionförvaltningen ska bereda inrättandet av ett servicecenter för kontinuerligt lärande och sysselsättning så att det kan inleda verksamheten 2021. Målet är att utveckla kompetensen hos befolkningen i arbetsför ålder och att höja sysselsättningsgraden. Centret ska vara verksamt nära arbetslivet och främja olika former av inlärning i arbetet. För förvaltningen och styrningen av servicecentret svarar undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet i samarbete med arbetslivsorganisationerna.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att samordna tjänsterna för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning ska främja kompetensutvecklingen hos befolkningen i arbetsför ålder och tillgången på kompetent arbetskraft. Syftet med inrättandet av servicecentret är att förnya servicesystemet så att kompetensutvecklingen hos befolkningen i arbetsför ålder i högre grad än tidigare är kopplad till arbetslivets behov samt till utveckling och förnyande av näringarna och livskraften i regionerna.
Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=OKM008:00/2021 - Hanke valtioneuvoston sivuilla - Projektet på statsrådets webbplats

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna era yttranden senast den 25 mars 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att ge ert utlåtande om utkastet till proposition. Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.

Ni kan lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo@minedu.fi). Vi ber er använda diarienumret VN/727/2021 som referens för utlåtandena.

De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/727/2021 i VAHVA.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information:
regeringsråd Piritta Sirvio, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330238
konsultativ tjänsteman Ville Heinonen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330105
regeringsråd Jan Hjelt arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048940
Sändlista:
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Bildningsalliansen rf    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Elinkeinoelämän oppilaitokset EOL ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finlands Svenska Skolungdomförbund, FSS    
Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto    
Kansalaisopistojen liitto KOL ry    
KEHA-keskus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Keskuskauppakamari    
KEVA    
KT Kuntatyönantajat    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa-ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Opintokeskukset ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen liitto    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto -SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry    
Suomen kesäyliopistot ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Urheiluopistojen yhdistys ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Valtiovarainministeriö    
Vapaa Sivistystyö ry    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Ämnesord

koulutus

Työllisyys