Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/728/2021

Svarstiden gick ut: 18.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om bifogade utkast till regeringsproposition senast den 18 juni 2021.

I propositionen föreslås det att arbetstidslagens bestämmelse om möjligheten att genom kollektivavtal göra undantag från lagens annars tvingande bestämmelser ändras. Vidare föreslås det att brott mot bestämmelsen om nödarbete tas in i bestämmelsen om arbetstidsförseelser.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.
 
Bakgrund
I enlighet med ordalydelsen i 34 § 5 mom. i den gällande arbetstidslagen (872/2019) får undantag göras genom riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtal från begränsningarna av arbetstiden per dygn i 5 § och från bestämmelsen om dygnsvila i 25 § i arbete som endast tidvis utförs inom den arbetstid per dygn då arbetstagaren ska vara beredd att arbeta.

I den tidigare arbetstidslagen (605/1996) hade undantagen inte begränsats till att gälla endast begränsningar av arbetstiden per dygn.

Den gällande arbetstidslagen saknar bestämmelser om att brott mot bestämmelsen om nödarbete ska vara straffbart.

I den tidigare arbetstidslagen var brott mot bestämmelsen om nödarbete straffbart enligt den allmänna straffbestämmelsen i 42 § 1 mom. i den lagen. Enligt bestämmelsen ska ”en arbetsgivare eller en företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot stadganden i denna lag eller mot stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den och som gäller annat än betalningsskyldighet, ingående av avtal, en rättshandlings form, arbetstidsbokföring eller framläggningsskyldighet för arbetstidsförseelse dömas till böter”.

Utkastet till regeringsproposition har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet. Propositionen har behandlats i en arbetsgrupp som lyder under ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen och där arbetsgivarnas och arbetstagarnas centralorganisationer samt social- och hälsovårdsministeriet är företrädda. Propositionsutkastet har i fråga om ändringen av arbetstidslagens 34 § dessutom behandlats med arbetsgivar- och arbetstagarparterna inom räddningsbranschen. När det gäller straffbarheten för nödarbete grundar sig propositionen på konstaterandet i allmänna motiveringen i riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskotts betänkande.
 
Målsättningar
Målet med propositionen är att återställa det rättsläge som var rådande under den tidigare arbetstidslagen samt att föreskriva att nödarbete som utförs i strid med 19 § ska vara straffbart genom att nödarbete fogas till 44 §, som gäller arbetstidsförseelser.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in era utlåtanden senast den 18 juni 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar ger: Krista Turunen, regeringssekreterare, +358 295 047 178, e-post: krista.turunen@tem.fi
Sändlista:
Akava    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
JHL    
JUKO    
Kuntatyönantajat KT    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
SAK    
Sosiaali- ja terveysministeriö STM    
STTK    
Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL    
Super    
TEHY    
Ämnesord

työaika, työaikalaki, työelämä