Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringsproposition med förslag till lag ändring av statsunderstödslagen och lagen om Statskontoret

Regeringsproposition med förslag till lag ändring av statsunderstödslagen och lagen om Statskontoret

Diarienummer för begäran om utlåtande: VM158:00/2020 VN/22283/2020

Svarstiden gick ut: 5.2.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Inom projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten, dvs. statsunderstödsprojektet (VM212:00/2018), utvecklas statsbidragsmyndigheternas gemensamma informationssystemtjänster. Ibruktagandet av dem förutsätter lagändringar. Finansministeriet begär utlåtanden om regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och lagen om statskontoret.
 
Statsunderstödslagen 688/2001 är en allmän lag som innehåller bestämmelser om beviljandet av statligt understöd. Lagen om Statskontoret reglerar bland annat Statskontorets uppgifter. Avsikten är att regeringspropositionen om lagändringarna lämnas till riksdagen i början av 2021.
 
Avsikten är att informationssystemtjänsterna tas i bruk stegvis från hösten samma år.
 
Bakgrund
Finansministeriet tillsatte i mars 2019 ett femårigt projekt för att utveckla och digitalisera statsunderstödsverksamheten (VM212:00/2018). Målet är att skapa och formulera en ny verksamhetsmodell som styr statsunderstödsverksamheten som helhet från beredning av statsunderstödsprogram till övervakning av användningen av statsunderstöd och utvärdering av den verksamhet som finansieras med statsunderstöd. Den nya verksamhetsmodellen förenhetligar praxis, såsom ekonomiförvaltningen och rapporteringen i anslutning till statsunderstödsverksamheten samt det språk som används i statsunderstödsverksamheten.

För statsbidragsmyndigheterna utvecklas gemensamma informationssystemtjänster, dvs. ett informationssystem för statsunderstödsverksamheten, som förbättrar hanteringen och utnyttjandet av information om statsunderstödsverksamheten. Informationen används till exempel för att visa och utveckla effekterna av statsunderstödsverksamheten samt för att rikta statsunderstöden.


Informationssystemet för statsunderstödsverksamheten består av digitala tjänster för
  • publicering av statsunderstödsansökningar och elektroniska tjänster (haeavustuksia.fi),
  • publicering och användning av statsunderstödsuppgifter (hankeavustuksia.fi), samt
  • behandling och förvaltning av statsunderstöd.
I informationssystemet för statsunderstödsverksamheten används förkortningen VA-informationssystemet.

Statsunderstödsprojektet baserar sig på spetsprojektet för digitalisering av offentliga tjänster som ingick i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering (2015). Som en del av spetsprojektet beredde undervisnings- och kulturministeriet en preliminär utredning om digitaliseringen av statsunderstöden. Regeringens finanspolitiska ministerutskott drog år 2018 upp riktlinjer för åtgärder som gäller statsunderstödsprojektet. Statsunderstödsprojektet avslutas i slutet av 2023.
 
Målsättningar
Statsunderstödsverksamheten utvecklas och digitaliseras i syfte att göra ansökan om och beviljandet av statsunderstöd smidigare än tidigare. Den nya verksamhetsmodellen för statsunderstöd och de gemensamma informationssystemtjänster som stöder den ökar öppenheten och transparensen i statsunderstödsverksamheten och främjar samarbetet, vilket blir allt viktigare i takt med att de samhälleliga fenomenen blir mer komplicerade.
 
Den lagändring som gäller informationssystemet för statsunderstödsverksamheten förutsätter inte omedelbart införande av gemensamma informationssystemtjänster. Däremot är målet på längre sikt att informationssystemet för statsunderstödsverksamheten tas i bruk inom hela statsförvaltningen för att de ovan beskrivna målen ska nås. 
 
Den nya, digitala verksamhetsmodellen utvecklas öppet och stegvis tillsammans med statsbidragsmyndigheterna och dem som ansöker om statsunderstöd under projektperioden. Statsbidragsmyndigheternas uppgifter och behörighet kvarstår vid behandlingen av statsunderstödsärenden och vid beviljandet av statsunderstöd.

 
Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM212:00/2018 - Bekanta dig med projektet Utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten och delta i diskussionen i sociala medier med hashtaggarna statsunderstöd och statsunderstödsprojekt.

Bilagor:

HE-luonnos valtionavustuslaki fi 1401.docx - Suomenkielinen luonnos hallituksen esitykseksi

HE-luonnos valtionavustuslaki sv 1401.docx - Svenskspråkig text om regeringens proposition

Tidtabell
Begäran om utlåtande har publicerats tisdagen den 22 december 2020. Vi ber er lämna ett utlåtande om regeringspropositionen senast den 5 februari 2021. Utlåtandena sammanställs och analyseras omedelbart därefter för att regeringspropositionen ska kunna överlämnas till riksdagen inom kort i början av vårsessionen 2021.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande, inkl. frågor, som publicerats i webbtjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet kräver inte att varje riktad fråga besvaras, utan remissinstansen bedömer vilka frågor den vill koncentrera sig på i sitt utlåtande.
 
Avslutningsvis är det möjligt att ge allmän respons på både statsunderstödsverksamheten och regeringspropositionen. Remissinstansen kan enligt egen prövning för sitt utlåtande också samla in synpunkter från andra statsbidragsmyndigheter inom sitt förvaltningsområde eller sitt verksamhetsområde och foga dem till sitt utlåtande.
 
Utlåtanden kan ges antingen av en organisation eller av en enskild person. Användning av utlåtandetjänsten förutsätter registrering och inloggning. Bruksanvisningarna för utlåtandetjänsten har publicerats under fliken Anvisningar för utlåtandetjänsten.

Begäran om utlåtande skickas till de organisationer som nämns i sändlistan. Dessa kan vara till exempel statsunderstödsmyndigheter eller organ som är verksamma i sektionsarbete inom statsunderstödsprojektet. Denna begäran om utlåtande kan vidareförmedlas fritt. Utlåtandena är offentliga och publiceras förutom i utlåtandetjänsten också på projektportalen.
 
Beredare
Ytterligare information om lagberedningen ges av
 
Jouko Narikka, lagstiftningsdirektör
Finansministeriet
tfn 0295 530 017
jouko.narikka@vm.fi


Ytterligare information om utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten ges av
 
Tuula Lybeck, projektledare
Finansministeriet
tfn 0295 530 595
tuula.lybeck@vm.fi

Tiedonhallintaan liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa

Merja Irjala, projektipäällikkö
valtiovarainministeriö
puh. 0295 530 622
merja.irjala@vm.fi

Yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa

Joose Niemi, erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
puh. 0295 530 472
joose.niemi@vm.fi
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin Diakonissalaitos    
Huoltovarmuusrahasto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
KEHA-keskus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kotimaisten kielten keskus    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapinlahden kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseutuvirasto    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Museovirasto    
Natur och Miljö ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomalaiset kehitysjärjestöt - Fingo ry    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö    
Suomen Hippos ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Olympiakomitea ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen Sydänliitto ry    
Taiteen edistämiskeskus    
Tekniikan Akatemia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiokonttori    
Valtion asuntorahasto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

digitalisaatio

tietojärjestelmäpalvelut

valtionavustus

valtionavustuslaki