Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande: Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028

Begäran om utlåtande: Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17329/2022

Svarstiden gick ut: 23.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber särskilt dem som nämns i sändlistan att yttra sig om bifogade utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028. Förordningen har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet.

Genom den föreslagna förordningen ändras stödnivåerna för det understöd för utvecklande av företag som beviljas för investeringar så att de motsvarar de högsta stödnivår som avses i Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt regionalstöd (2021/C 153/01). Dessutom höjs maximibeloppet av understödet för utvecklande av verksamhetsmiljön för vissa projekt till 100 procent.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 23 juni 2022 i första hand i elektronisk form på webbplatsen utlåtande.fi. I andra hand kan utlåtandet lämnas in per e-post på adressen kirjaamo.tem@gov.fi före utgången av den ovannämnda tidsfristen.

Vahva-ministerierna: utlåtandet ska föras till Vahva VN/17329/2022.
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna in utlåtandet på webbplatsen utlåtande.fi måste du registrera dig och logga in på webbplatsen. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
Beredare
Mikko Ojala, regeringsråd, tfn 029 506 3506, mikko.j.ojala@gov.fi
Emmi Äijälä, regeringssekreterare, tfn 029 504 7216, emmi.aijala@gov.fi
Sändlista:
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Finnvera Oyj    
Hämeen ELY    
Hämeen liitto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY    
Keski-Suomen liitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Satakuntaliitto    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen liitto