Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö potilasasiakirja-asetukseen tehtävistä muutoksista

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö potilasasiakirja-asetukseen tehtävistä muutoksista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2048/2021

Svarstiden gick ut: 29.10.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om de ändringar som ska göras i förordningen om journalhandlingar.

Bakgrund
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009) har trätt i kraft den 30 mars 2009.
Förordningen om journalhandlingar har utfärdats med stöd av 12 § 2 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) och lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007).
 
Den nya lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (784/2021, nedan klientuppgiftslagen), träder i kraft den 1 november 2021. Genom lagen har lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) upphävts.
Målsättningar
I förordningen om journalhandlingar ska det i detta sammanhang göras sådana ändringar av teknisk natur som följer av klientuppgiftslagen. Genom propositionen kommer de föråldrade hänvisningarna till klientuppgiftslagen (159/2007) att upphävas och de nödvändiga ändringar som följer av klientuppgiftslagen att göras. Mer omfattande ändringar i bestämmelserna om journalhandlingar görs i samband med totalreformen av bestämmelserna om informationshantering inom social- och hälsovården.

Pressmeddelande om totalreformen: https://stm.fi/-/sosiaali-ja-terveydenhuollon-tiedonhallintasaadosten-kokonaisuudistus-kaynnistyy?languageId=sv_SE
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in era yttranden senast den 29 oktober 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
I utkastet till förordning syns endast de paragrafer eller moment i förordningen om journalhandlingar som ska upphävas och ändras. Överstrykning betyder text som ska strykas.  De punkter som ska ändras har markerats med kursiv stil. Streckade linjer före och efter moment innebär att de övriga momenten i paragrafen förblir oförändrade.
Beredare
Marja Penttilä, specialsakkunnig, marja.penttila@stm.fi
Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, anna.karkkainen@stm.fi  
Sändlista:
Espoo    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtynä    
HALI ry    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsinki    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Kainuun sairaanohoitopiiri    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kuntaliitto    
Kuopio    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin sairaanhoitopiiri    
LPY    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Oulu    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
STM kirjaamo    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vantaa    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri