Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän.

Utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän.

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/615/2022

Svarstiden gick ut: 15.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

I denna proposition föreslås det att lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän ändras. I propositionen föreslås att det i lagarna tas in nya bestämmelser om de förutsättningar på basis av vilka fordringar som baserar sig på tredskodom och av domstol fastställd förlikning kan betalas enligt lönegarantin. I lönegarantilagen föreslås också bestämmelser om en längre ansökningstid än normalt för fordringar som hänför sig till allvarlig arbetskraftsexploatering.

I propositionen föreslås dessutom ändringar i lönegarantimyndighetens rätt att få och lämna uppgifter. Arbetsgivarens skyldighet att medverka utvidgas så att en juridisk persons skyldighet att lämna uppgifter utsträcks till att gälla också vissa fysiska personer. Dessutom ska skyldigheten att lämna uppgifter effektiviseras genom att lönegarantimyndigheten ges rätt att förelägga den som är skyldig att lämna uppgifter vite.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

 
Bakgrund
Utkastet till regeringsproposition har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet. Propositionen har behandlats i delegationen för lönegarantiärenden, där de centrala arbetsmarknadsorganisationerna är representerade. Utkastet till proposition har också behandlats i delegationen för sjömansärenden.
 
De ändringar som föreslås i propositionsutkastet baserar sig delvis på behoven av praktisk författningsvård, de problem med verkställigheten som lönegarantimyndigheten har föreslagit och statsminister Marins regeringsprogram, där det konstateras att metoder för att ingripa i uppsåtlig eller grov oaktsam underlön utreds. 
Länkar:
Bilagor:

Palkkaturvan HE.pdf - Palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muutoksia koskeva HE suomeksi

Propositionens huvudsagliga innehåll och paragarfer.pdf - Propositionens huvudsagliga innehåll och paragrafer på svenska

Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in era utlåtanden senast måndagen den 15 augusti 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur tjänsten tas i bruk kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.


OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information om ärendet ges av:
Nico Steiner, regeringsråd, tfn 029 504 9001 (tillborta 23.6-31.7.2022)
Mari Hankaankorpi, specialsakkunnig, tfn 029 504 7331 (tillborta 24.6-31.7.2022)
Johanna Ylitepsa, specialsakkunnig, tfn 029 506 4207 (tillborta 23.6-12.7.2022)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Akava    
EK    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
SAK    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
STTK    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen Varustamot Ry    
Suomen yrittäjät    
Taloushallintoliitto    
Työllisyysrahasto    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vakuutusoikeus    
Ämnesord

työlainsäädäntö

tietojen luovuttaminen

palkkaturva

palkkaturvalaki

merimiesten palkkaturvalaki

virka-apu

yksipuolinen tuomio

Tuomioistuimen vahvistama sovinto

alipalkkaus

uhkasakko

tiedonantovelvollisuus

tietojen saaminen