Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö terrorismirikosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Lausuntopyyntö terrorismirikosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 1/481/2016

Svarstiden gick ut: 5.1.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2017/541/EU terrorismin torjumisesta  sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta annettiin 15.3.2017. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lainsäädäntömuutokset voimaan viimeistään 8.9.2018. Oikeusministeriö asetti 5.5.2017 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Työryhmän mietintö oli laadittava hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä luovutti mietintönsä 8.11.2017.   

Työryhmän mietinnössä ehdotetaan lukuisia rikoslain (39/1889) muutoksia. Kansainvälisiä rikoksia koskevaa rikoslain 1 luvun 7 §:n momenttia ehdotetaan täydennettäväksi niin, että Suomen lakia sovelletaan tekopaikan laista riippumatta myös Suomen ulkopuolella tehtyyn rikoslain 34 a luvun 8 §:n 2 momentissa tarkoitettuun ryöstö-, kiristys- ja väärennysrikokseen. Viitattua oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevaa momenttia muutettaisiin niin, että oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädettyä sovellettaisiin rikoslain 34 a luvun 1 §:ssä tai 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetun rikoksen tekemiseksi tehtyyn ryöstöön, törkeään ryöstöön, kiristykseen ja törkeään kiristykseen sekä mainitun luvun 1 §:n 1 momentin 2−8 kohdassa, 2 momentissa tai 3 momentissa, 2 §:n 3 kohdassa taikka 4, 5 tai 5 b §:ssä tarkoitetun rikoksen tekemiseksi tehtyyn väärennykseen tai törkeään väärennykseen.   
 
Kemiallisen aseen kiellon rikkomista koskevaan rikoslain 11 luvun 8 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jonka mukaan kemiallisen aseen kiellon rikkomisesta tuomitaan myös se, joka toimittaa 1 momentissa tarkoitetun kemiallisen aseen tai harjoittaa tutkimustoimintaa sen tuottamista varten. Tutkimustoimintaa koskeva täydennys tehtäisiin myös biologisen aseen kiellon rikkomista koskevaan rikoslain 11 luvun 9 §:ään biologisen aseen valmistamisen tai tuottamisen osalta. Ydinräjähderikosta koskevaa rikoslain 34 a luvun 6 §:n 1 momenttia täydennettäisiin niin, että rangaistaviksi tulevat myös ydinräjähteen hankkiminen, kuljettaminen, toimittaminen ja kehittäminen sekä tutkimustoiminnan harjoittaminen ydinräjähteen valmistamista varten.
 
Terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä rikoksia koskevaa rikoslain 34 a luvun 1 §:ää ehdotetaan muutettavaksi ensinnäkin niin,  että teon olisi oltava omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin maalle tai kansainväliselle järjestölle. Maan asemesta laissa nykyisin mainitaan valtio. Pykälän 1 momentin muutettu 4 kohta kattaisi rikoslain 35 luvun 3 b §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun törkeän datavahingonteon, 38 luvun 6 §:n 1 momentin 3, 5 tai 6 kohdassa tarkoitetun törkeän tietoliikenteen häirinnän ja 38 luvun 7 b §:n 1 momentin 1, 3 ja 5 kohdassa tarkoitetun törkeän tietojärjestelmän häirinnän. Näiden rikosten tekemisestä terroristisessa tarkoituksessa tuomittaisiin vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään seitsemän vuotta. Tämän muutoksen myötä rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin nykyiset 4−7 kohta siirtyisivät 5−8 kohdaksi. 
 
Terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä rikoksia koskevan rikoslain 34 a luvun 1 §:n 3 momentti ehdotetaan muutettavaksi koskemaan radiologisia aseita. Muutetun momentin mukaan se, joka 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa valmistaa, hankkii, kuljettaa, toimittaa tai kehittää ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 6/2009) 1 artiklan 4 kappaleen b kohdassa tarkoitetun laitteen, pitää sellaista laitetta hallussaan tai harjoittaa tutkimustoimintaa sellaisen laitteen valmistamista varten, olisi tuomittava terroristisessa tarkoituksessa tehdystä radiologista asetta koskevasta rikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi.Tämän muutoksen myötä pykälän nykyinen yrityksen rangaistavuutta koskeva 3 momentti siirtyisi 4 momentiksi.
 
Terroristiryhmän johtamista koskevaa rikoslain 34 a luvun 3 §:ää ehdotetaan täydennettäväksi niin, että rangaistavaksi tulee myös sellaisen terroristiryhmän johtaminen, jonka toiminnassa ei ole vielä tehty terroristisessa tarkoituksessa tehtyä rikosta. Pykälän muutetun 2 momentin mukaan se, joka johtaa terroristiryhmää, joka toimii tehdäkseen 1 §:n 1 momentin 2−8 kohdassa, 2 momentissa tai 3 momentissa tarkoitetun rikoksen, olisi tuomittava terroristiryhmän johtamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi. Pykälään lisättävän 4 momentin mukaan se, joka johtaa terroristiryhmää, joka toimii tehdäkseen 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun rikoksen, olisi tuomittava terroristiryhmän johtamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
 
Kouluttautumista terrorismirikoksen tekemistä varten koskevaa rikoslain 34 a luvun 4 b §:ää ehdotetaan muutettavaksi niin, että rangaistavaksi tulee myös ns. itsekouluttautuminen. Tämä toteutettaisiin niin, että pykälästä poistetaan ilmaisu koulutuksen antamisesta ”4 a §:ssä tarkoitetulla tavalla”. Ilmaisulla osoitetaan, että koulutuksen tulee voimassa olevan säännöksen mukaan tapahtua toisen henkilön eli koulutuksen antajan ohjauksessa. Lisäksi rikoslain 34 a luvun 4 b §:ää ehdotetaan täydennettäväksi niin, että kouluttautumisen tarkoituksena voi olla myös kyseisen luvun 2 §:ssä rangaistavaksi säädetyn terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelun tekeminen.
 
Matkustamista terrorismirikoksen tekemistä varten koskevaa rikoslain 34 a luvun 5 b §:ää ("matkustamisrikos") ehdotetaan muutettavaksi niin, että siitä poistetaan nykyiset tekijää ja matkustamisen kohdetta koskevat rangaistavuuden rajaukset. Pykälän 1 momentin mukaan sen muuttamisen jälkeen kyseisestä rikoksesta tuomittaisiin se, joka matkustaa toiseen valtioon tehdäkseen siellä rikoslain 34 a luvun 1−4, 4 a−4 c, 5 tai 5 a §:ssä tarkoitetun rikoksen. Tämä tarkoittaisi sitä, että tämän säännöksen nojalla rangaistaisiin myös niitä henkilöitä, jotka palaavat tai muuten tulevat Suomeen tehdäkseen täällä terrorismirikoksen.

Rikoslain 34 a luvun uuden 5 c §:n 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi rangaistavaksi terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistäminen ("matkustamisrikoksen edistämisrikos"). Mainittuun rikokseen syyllistyisi se, joka edistääkseen 5 b §:n 1 momentissa tarkoitetun rikoksen tekemistä neuvoin, toimin tai muilla tavoin auttaa toista. Rangaistukseksi tuomittaisiin sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Terrorismin rahoittamista koskevan rikoslain 34 a luvun 5 §:n 2 momenttia muutettaisiin niin, että terrorismin rahoittamisena olisi rangaistavaa myös uudessa 5 c §:ssä tarkoitetun rikoksen rahoittaminen.
 
Telekuuntelua koskevaa pakkokeinolain (806/2011) 10 luvun 3 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että sen 11 kohdassa otetaan huomioon rikoslain 34 a luvun 1 §:n muutokset. Kohdan mukaan sen muuttamisen jälkeen telekuuntelua voitaisiin käyttää muiden rikosten ohessa rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2−8 kohdassa, 2 momentissa tai 3 momentissa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen tutkinnassa. Vastaava muutos ehdotetaan tehtäväksi asuntokuuntelua koskevaan pakkokeinolain 10 luvun 17 §:ään. Telekuuntelua koskevan muutoksen vaikutukset ulottuisivat pakkokeinolain 10 luvun 4 §:n 1 momentissa ja 27 §:n 2 momentissa olevien viittausten vuoksi myös telekuuntelun sijasta tapahtuvaan tietojen hankkimiseen ja peitetoimintaan.
 
Televalvontaa koskevaa pakkokeinolain 10 luvun 6 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että televalvontaa voitaisiin käyttää matkustamisrikoksen edistämisrikoksen tutkinnassa. Muutoksen vaikutukset ulottuisivat pakkokeinolain 10 luvun 8 §:ssä ja 10 §:n 2 momentissa olevien viittausten vuoksi myös sijaintitietojen hankkimiseen ja tukiasematietojen hankkimiseen.
 
Televalvontaa teleosoitteen tai telepäätelaitteen haltijan suostumuksella koskevaa pakkokeinolain 10 luvun 7 §:n 1 momenttia ja suunnitelmallista tarkkailua koskevaa  12 §:n 3 momenttia ehdotetaan muutettaviksi niin, että sellaista televalvontaa ja suunnitelmallista tarkkailua voitaisiin käyttää matkustamisrikoksen edistämisrikoksen tutkinnassa.
 
Pakkokeinolain 10 luvun 3 §:n 2 momenttiin, 6 §:n 2 momenttiin, 7 §:n 1 momenttiin ja 12 §:n 3 momenttiin tehtäväksi ehdotettuja muutoksia vastaavat muutokset ehdotetaan rikosten estämistä koskevien toimivaltuuksien osalta tehtäviksi poliisilain (872/2011) 5 luvun 5 §:n 2 momenttiin (telekuuntelu), 8 §:n 2 momenttiin (televalvonta), 9 §:ään (televalvonta teleosoitteen tai telepäätelaitteen haltijan suostumuksella) ja 13 §:n 3 momenttiin (suunnitelmallinen tarkkailu). 

Mietinnössä arvioidaan, että direktiivin artiklat toimenpiteistä julkisesti yllyttävän sisällön torjumiseksi internetissä (21 artikla), jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa koskevan päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (22 artikla), terrorismin uhrien auttamisesta ja tukemisesta (24 artikla), terrorismin uhrien suojelusta (25 artikla) ja toisessa jäsenvaltiossa asuvien terrorismin uhrien oikeuksista (26 artikla) eivät edellytä lainsäädäntömuutoksia. 
 
Mietinnön mukaan sen lainsäädäntöehdotuksista ei ole suoraan johdettavissa taloudellisia vaikutuksia niin, että viranomaisille voi osoittaa aiheutuvan direktiivin täytäntöönpanosta euromäärinä ilmeneviä lisäkustannuksia. Uudet rangaistavat teot ja tekotavat koskisivat toimintaa, jonka tämänhetkisestä esiintymisestä rankaisemattomana ei ole tietoa sikäli kun sitä nykyisin esiintyy. Minkäänlaista luotettavaa arviota ei voida myöskään esittää siitä, missä määrin uusia rangaistavaksi säädettyjä tekoja tulee mahdollisesti käsiteltäväksi rikosprosessissa. Olettaa kuitenkin voi, että uusia tai muutettuja rangaistussäännöksiä koskevia soveltamistilanteita ei tule paljon. Toisaalta jo nykyisiä terrorismirikoksia koskevia säännöksiä on vähitellen ryhdytty soveltamaan, joten tilanne voi myös nyt rangaistaviksi ehdotettujen  tekojen osalta muuttua. Viranomaisvoimavarojen riittävyyden seuranta ja aiheen ilmetessä toimenpiteet niiden riittävyyden turvaamiseksi ovatkin tarpeen.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 5.1.2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne terrorismirikosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähetää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.  
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, puh. 02951 50176, sähköpostiosoite janne.kanerva@om.fi.

Lisätietoa lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu@om.fi.
Sändlista:
Amnesty International - Suomen Osasto ry    
Apulaisprofessori Sakari Melander    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Ihmisoikeusliitto ry    
Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Keskusrikospoliisi    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Medialiitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pakolaisneuvonta ry    
Poliisihallitus    
Professori Martin Scheinin    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosuhripäivystys    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Mielenterveysseura    
Suomen Pakolaisapu ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Säteilyturvakeskus    
Tulli    
Turun hovioikeus    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto