Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23227/2020

Svarstiden gick ut: 17.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta.
Bakgrund

Kuluttajansuojalakia (38/1978) on muutettu covid-19-epidemian johdosta väliaikaisesti (1.7.-31.12.2020) siten, että tietyille luotoille on asetettu 10 prosentin korkokatto. Tilapäinen korkokatto koskee muita kuluttajansuojalain 7 luvun soveltamisalaan kuuluvia luottoja paitsi hyödykesidonnaisia luottoja. Tilapäistä korkokattoa sovelletaan sekä lain voimaantulon jälkeen tehtäviin sopimuksiin että ennen lain voimaantuloa tehtyihin jatkuvaa luottoa koskeviin sopimuksiin siltä osin kuin kyse on lain soveltamisaikana tehtävistä luoton nostoista.

Myös kuluttajaluottojen ja luotonvälittäjien tarjoamien palvelujen suoramarkkinointi on kielletty aikavälillä 1.7.-31.12.2020. 

Målsättningar

Koronavirusepidemiaan kytkeytyvien taloudellisten haasteiden jatkuessa on oletettavaa, että monet kuluttajat joutuvat entistäkin enemmän turvautumaan luottorahoitukseen. Esityksen tarkoituksena on heidän asemansa helpottamiseksi varmistaa, että puhtaille rahaluotoille perittävä korko on maltillinen senkin jälkeen, kun 1.7.2020 voimaan tulleen väliaikaisen sääntelyn voimassaolo päättyy 31.12.2020. Samalla pyritään vähentämään kuluttajien velkaongelmia.

Lisäksi tavoitteena on estää edelleen se, että markkinointia kohdistettaisiin päällekäyvin keinoin suoraan kuluttajiin, jotka ovat koronavirustilanteen vuoksi taloudellisissa vaikeuksissa.

Linkit

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_53+2020.aspx - HE 53/2020 vp (keväällä 2020 annettu väliaikaista lakia koskeva esitys) ja siihen liittyvät asiakirjat

Liitteet:
Tidtabell
Kiireellisen jatkovalmisteluaikataulun vuoksi lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 17.11.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund (etunimi.sukunimi@om.fi, 02951 50554) ja yksikönpäällikkö, lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen (etunimi.sukunimi@om.fi, 02951 50266).
Sändlista:
Brabank Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Ferratum Finland Oy    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Fixura    
IPF Digital Finland Oy    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kaupan Liitto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto/Kuluttaja-asiamies    
Kuluttajaliitto    
Lendo Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
LVS Brokers Oy    
Medialiitto ry    
Oikeusrekisterikeskus    
PayUp Solutions Oy    
Resurs Bank AB, Suomen sivuliike    
Saldo Finance Oyj    
Salus Group    
Sortter    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Takuusäätiö    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Zmarta    
Asiasanat

kuluttajansuoja, pikaluotto

kuluttajaluotto

markkinointi