Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Yttra dig om planerna för bekämpning av invasiva främmande arter - svara och påverka!

Yttra dig om planerna för bekämpning av invasiva främmande arter - svara och påverka!

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2792/2021

Svarstiden gick ut: 22.3.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden och åsikter om planutkastet för bekämpning av skadliga främmande arter. Utkastet innehåller åtgärder för att hantera de risker som orsakas av sådana främmande arter som lagts till EU-listan under 2019.


De förslagna bekämpningsåtgärderna bygger på Naturresursinstitutets utredning om de främmande arternas utbredning, spridningsvägar och kostnadseffektiva bekämpningsmetoder. Utredningen har tagits fram på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet.

Bakgrund

Med främmande arter avses djur, växter och andra organismer som människan har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. Främmande arter anses vara skadliga i synnerhet när de hotar naturens biologiska mångfald. De kan också riskera ekosystemens funktion och orsaka många andra olika problem i samhället.
 
I den EU förteckningen finns för närvarande 66 arter. Dessa arter får inte eller spridas i naturen, importeras, säljas, födas upp eller odlas eller på något annat sätt hållas. 
 
Finland ska tillsammans med andra EU-länder försöka utrota eller förebygga spridning av invasiva främmande arter. För detta ändamål godkände ministeriet åren 2018 och 2019 hanteringsplaner för bekämpning av främmande arter som i EU bedömts vara skadliga och 2020 för att bekämpa invasiva främmande arter på nationell nivå. Det förslag som nu är på remiss gäller 17 främmande arter som inom EU klassificeras som invasiva främmande arter åren 2019.

Målsättningar
Avsikten med planen är att bekämpningen av invasiva främmande arter ska ske på ställen som ger bästa resultat. Bekämpningen av de arter som redan spridit sig i naturen i Finland  ska riktas mot de skadligaste förekomsterna.

Exempel på de åtgärder som ingår i planutkastet:

Solabborren har lokalt etablerade populationer i Egentliga Finland. Ansträngningar måste göras för att förhindra att arten sprids vidare och det rekommenderas att den utrotas från dammarna där den har planterats. Dessutom kommer man öka informationen om skador och hot orsakade av arten samt förbud relaterade till arten. Kommunikation riktar sig särskilt till fritidsfiskare och akvarieentusiaster.

Gudaträd, japansk humle och vattenflockel har sporadiskt använts som trädgårds- eller akvarieväxt i Finland. Som hanteringsåtgärder för dessa arter rekommenderas upplysning om importförbud av arten samt förbud mot att släppa ut den i miljön. Dessutom rekommenderas det att befintliga individer avlägsnas.
Bilagor:

Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi IV.pdf - Ehdotus haitallisten vieraslajien torjuntaa koskevaksi hallintasuunnitelmaksi IV

Förslag till hanteringsplan IV.pdf - Förslag till hanteringsplan IV för att bekämpa invasiva främmande arter

Tidtabell

Vänligen lämna in utlåtanden och åsikter senast den 22 Mars 2021.

Svarsanvisningar för mottagare

Nu önskar vi få in åsikter om förslagen till åtgärder för att bekämpa dessa främmande arter samt om förslagen till de ansvars- och samarbetsparter som ska genomföra åtgärderna. Ta också ställning till om förslagen enligt din mening ska innehålla ytterligare åtgärder som kan vara nyttiga eller effektiva t.ex. på regional eller lokal nivå. Vidare ber vi om åsikter om hur bekämpningen i övrigt kan utvecklas kostnadseffektivt och vilka aktörer och instanser förutom dem som nämns i förslagen, ska kunna svara för bekämpningen.

Beredare

Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, johanna.niemivuo-lahti@mmm.fi, tfn 0295 162259 
Sändlista:
0    
Animalia ry    
BirdLife Suomi ry    
Dendrologian seura ry    
ELY-keskukset    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto ry    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kuntaliitto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnontieteellinen Keskusmuseo Luomus    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Luontoturva Ky    
Maa- ja kotitalousnaiset    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäkeskus    
Metsäteollisuus ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
ProAgria    
Puutarhaliitto ry    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen Akatemia    
Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry    
Suomen Lemmikkiliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsästäjäliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Taimistoviljelijät ry    
Tulli    
Turun yliopisto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Viherympäristöliitto ry    
WWF    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

haitalliset vieraslajit