Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtiosopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä

Valtiosopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1747/2021

Svarstiden gick ut: 10.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä (SopS 85/2016) tuli voimaan 22.12.2016. Osapuolet ovat sopineet vuosien 2019-21 aikana eräistä muutoksista valtiosopimukseen. Osapuolten sopimat muutokset valtiosopimukseen olisivat teknisluonteisia ja ne ovat ensimmäisiä muutoksia 22 päivänä joulukuuta 2016 voimaan tulleeseen sopimukseen. Muutosten voimaansaattamista koskeva pöytäkirja on parhaillaan osapuolten parafoitavana ja hallituksen esityksellä olisi tarkoitus saattaa muutokset voimaan. Hallituksen esitykseen sisältyy myös laki raideliikennelain muuttamisesta, jolla raideliikennelakiin tehtäisiin eräitä tarpeelliseksi katsottuja muutoksia.

 

Målsättningar
Valtiosopimukseen sovitut  muutokset koskevat kuljetusyhtiöiden valtuutusta neuvotella valtiosopimuksen lisäksi täydentäviä kaupallisia sopimuksia, alinta matkalipun tai tavaran kuljetuksen hintaa, joka palautetaan asiakkaalle, CIM-SMGS-rahtikirjan käyttömahdollisuutta maiden välisissä rautateiden kauttakulkuliikenteen rahtikuljetuksissa, ylikuormatun tavarankuljetusvaunun järjestelyjä ja hinnoittelua, nopean henkilöjunaliikenteen Allegro-junalle tehtävän teknisen tarkastuksen voimassaoloaikaa sekä rikkoontuneen liikkuvan kaluston varaosien ja tarvikkeiden tuontia ilman tullimaksuja rautatieraja-asemalle. EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla valtiosopimukseen tehtäville muutoksille on myös saatu Euroopan komission hyväksyntä (tammikuu 2021). Hallituksen esitykseen sisältyvällä voimaansaattamislailla saatettaisiin Suomessa voimaan lainsäädännön alaan kuuluvat sopimusmääräysten muutokset.
 
Hallituksen esityksen toisella lakiesityksellä raideliikennelakiin ehdotetut muutokset eivät liity Venäjä-valtiosopimusmuutosten voimaansaattamiseen. Raideliikennelakiin esitetään kahta uutta pykälää. Ensimmäisessä näistä asetettaisiin vaatimukset kalustoyksikön siirtoluvasta. Siirtolupaa edellytettäisiin esimerkiksi sellaisen kalustoyksikön huoltoon liittyvältä liikennöinniltä tai muulta välttämättömältä liikennöinniltä rataverkolla, jolle ei ole myönnetty kalustoyksikön markkinoillesaattamislupaa tai käyttöönottolupaa. Toinen keskeinen muutos koskisi erilaisia testi- ja pilottihankkeita koskevia vaatimuksia. Tällaisia testi- ja pilottihankkeita olisivat autonomisen junaliikenteen sekä kaupunkiraideliikenteen rataverkon ja muun raideliikenteen rataverkon välillä näitä yhdistävän liikenteen testaus- ja pilottihankkeet. Pykälän mukaiset lupavaatimusten helpotukset koskisivat myös liikkuvan laboratorion käyttämistä rataverkon testaukseen liittyvässä työssä. Näiden uusien säännösten lisäksi raideliikennelakiin tehtäisiin eräitä muita teknisluonteisia tarkistuksia.
 
Lain raideliikennelain muuttamisesta olisi tarkoitus tulla voimaan 1.2.2022. Venäjä-valtiosopimukseen esitettyjen muutosten voimaantulosta säädettäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksella sen jälkeen, kun molemmat sopimusosapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen diplomaattiteitse sopimusmuutosten ratifioinnista.
Liitteet:
Tidtabell

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää hallituksen esityksen lausuntokierrokselle ja pyytää saadut lausunnot 10.6.2021 mennessä.

Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään toimittamaan risto.saari@lvm.fi ja kirjaamo@lvm.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antaa liikenneneuvos Risto Saari (Risto.Saari@lvm.fi).
Sändlista:
Aurora Rail    
Fenniarail    
Kymenveturipalvelu Oy, Ratarahti Oy    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Onnettomuustutkintakeskus    
Operail    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaliitto ry    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
VR-Yhtymä Oy    
Väylävirasto    
Yhteinen Toimialaliitto ry