Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/989/2020

Svarstiden gick ut: 14.7.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter.

Syftet med propositionen är att i detta sammanhang genomföra de delar av EU:s nya marknadskontrollförordning (2019/1020) och förordning om ömsesidigt erkännande (2019/515) som bedöms ha budgetkonsekvenser. Målet är att våren 2021 lämna regeringspropositioner om annan nationell reglering som behövs för genomförandet av marknadskontrollförordningen. Eftersom förordningen har ett brett tillämpningsområde riktar sig även ändringsbehoven i stor utsträckning till olika produktsektorer och förvaltningsområden. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för genomförandet av förordningen förutom i fråga om sektorbestämmelser som gäller det egna förvaltningsområdet även genom att på allmän nivå samordna genomförandet av förordningen. De övriga ministerierna ansvarar för regleringen till den del som gäller det egna förvaltningsområdet. Arbets- och näringsministeriet har för genomförandet av förordningen tillsatt en samordningsgrupp, där det ingår företrädare för ministerierna.

I denna proposition föreslås det att Säkerhets- och kemikalieverket anförtros uppgiften som det centrala samordningskontor som avses i marknadskontrollförordningen och som den kontaktpunkt för produkter som avses i förordningen om ömsesidigt erkännande.

Dessutom föreslås det att uppgiften att utföra marknadskontroll enligt textilmärkningsförordningen ((EU) nr 1007/2011) och skodirektivet (94/11/EG) i detta sammanhang av nationella skäl överförs från Konkurrens- och konsumentverket till Säkerhets- och kemikalieverket.
Bestämmelser om Säkerhets- och kemikalieverkets nya uppgifter föreslås i marknadskontrollagen (lagen om marknadskontrollen av vissa produkter 1137/2016). De nya uppgifter som föreslås för Säkerhets- och kemikalieverket är

1) uppgiften som centralt samordningskontor för den nationella marknadskontrollen (nya 4 a §)
2) uppgiften som kontaktpunkt för produkter (nya 4 c §)
3) uppgiften att utföra marknadskontroll av märkningar på textilier och skor (nya 4 d §).

Dessutom föreslås det att det till stöd för det centrala samordningskontoret för marknadskontroll ska inrättas en samarbetsgrupp för marknadskontroll (nya 4 b §).

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021, vid vilken tidpunkt det nya nationella centrala samordningskontoret och samarbetsgruppen för marknadskontroll inleder sin verksamhet. Uppgifterna för kontaktpunkten för produkter samt tillsynsuppgifterna i fråga om märkningar på textilier och skor föreslås bli överförda till Säkerhets- och kemikalieverket först från och med den 16 juli 2021.
Bakgrund
Europeiska unionens nya marknadskontrollförordning är en horisontell rättsakt med brett tillämpningsområde som gäller marknadskontrollen av olika produktgrupper. Dessutom föreskrivs det i förordningen om kontroll vid de yttre gränserna, och ekonomiska aktörer åläggs vissa skyldigheter. Tillämpningsområdet för marknadskontrollförordningen omfattar 70 olika produkträttsakter som utarbetats på EU-nivå. Förordningen gäller merparten av de produktsektorer för vilka det har utfärdats harmoniserade EU-bestämmelser. Förordningen trädde i kraft den 15 juli 2019. Den börjar i huvudsak tillämpas den 16 juli 2021, men till vissa delar redan den 1 januari 2021. Förordningen ersätter tidigare reglering. Marknadskontrollförordningen är direkt tillämplig lagstiftning i medlemsstaterna, men för att genomföra förordningen krävs det också kompletterande bestämmelser på nationell nivå.

Enligt marknadskontrollförordningen ska varje medlemsstat utse ett nationellt centralt samordningskontor, som ska svara för vissa horisontella och samordnande uppgifter som anges i förordningen.

Bestämmelser om kontaktpunkten för produkter och om kontaktpunktens uppgifter finns i förordningen om ömsesidigt erkännande. Vissa uppgifter för kontaktpunkten regleras dessutom i marknadskontrollförordningen. Medlemsstaterna ska utse åtminstone en kontaktpunkt för produkter, till vars uppgifter det enligt förordningarna bl.a. hör att ge ekonomiska aktörer information om nationell produktlagstiftning och om det nationella genomförandet av EU:s produktregler.  Förordningen om ömsesidigt erkännande började tillämpas den 19 april 2020. Förordningen tillämpas således redan i medlemsstaterna.

Uppgiften att övervaka att material som används i skor samt material och motsvarande fibersammansättning i textilprodukter överensstämmer med kraven sköts för närvarande av Konkurrens- och konsumentverket/Konsumentombudsmannen. Tillsynen baserar sig på konsumentskyddslagen (38/1978), med stöd av vilken man på nationell nivå har genomfört skodirektivet och EU:s textilmärkningsförordning, vilka båda omfattas av marknadskontrollförordningen.
 
Målsättningar
Syftet med propositionen är att genomföra de delar av EU:s nya marknadskontrollförordning och förordning om ömsesidigt erkännande som bedöms ha budgetkonsekvenser. I propositionen föreslås det att Säkerhets- och kemikalieverket anförtros uppgiften som det centrala samordningskontor som avses i marknadskontrollförordningen och som den kontaktpunkt för produkter som avses i förordningen om ömsesidigt erkännande.

Dessutom föreslås det att uppgiften att utföra marknadskontroll enligt textilmärkningsförordningen och skodirektivet av nationella skäl överförs från Konkurrens- och konsumentverket till Säkerhets- och kemikalieverket. Avsikten är att stegvis se över den nationella lagstiftning som anknyter till textilmärkningsförordningen och skodirektivet och att organisera den nuvarande nationella marknadskontrollen på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Länkar:

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM012:00/2020 - Linkki hankeikkunaan TEM012:00/2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 - Linkki EU:n markkinavalvonta-asetuksen kieliversioihin

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019R0515 - Linkki EU:n vastavuoroisen tunnustamisen asetuksen kieliversioihin

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM012:00/2020 - Länk till projektportalen TEM012:00/2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1020 - Länk till språkversionerna av EU:s marknadskontrollförordning

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0515 - Länk till språkversionerna av EU:s förordning om ömsesidigt erkännande

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 31 juli 2020.


Tidsplan

Remissbehandlingen av propositionsutkastet inleds den 1 juni 2020 och pågår till den 14 juli 2020.

Den svenska begäran om utlåtande sänds så snart som möjligt, och remisstiden är längre till denna del.
OBS. Den svenskspråkiga propositionen har tillagts den 15.6.2020.Remissbehandlingen av propositionsutkastet (Den svenska begäran om utlåtande) inleds den 15 juni 2020 och pågår till den 31 juli 2020.

Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen i september.  
Svarsanvisningar för mottagare
Lämna yttrandet genom att svara på vår begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi.
 
För att underlätta behandlingen av svaren önskar arbets- och näringsministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i denna begäran om utlåtande.
 
Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om du behöver hjälp med att använda tjänsten kan du kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information ges av Pauliina Kanerva, regeringsråd, tfn +358 295 060 160 (under tiden 1.6–5.7.2020),
Emilia Tiuttu, sakkunnig, tfn +358 295 047 127, och
Sari Alho, konsultativ tjänsteman (textil - och skomärkningar, tillsynsuppgift), tfn +358 295 049 007 (under tiden 1.6–14.6).

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn (at) tem.fi.
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus / Ålands landskapsregering    
AKAVA ry    
Autoalan keskusliitto    
Elektroniikan Tukkukauppiaat ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssialan Keskusliitto    
Huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaupan Liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Kenkä- ja nahkateollisuusliitto ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lämmitysenergia Yhdistys ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Oikeusministeriö    
Palvelualojen Työnantajat PALTA ry    
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Päivittäistavarakauppayhdistys    
Ruokavirasto    
SAK ry    
Satakunnan ELY-keskus    
SESKO ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STEK ry    
STTK ry    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kauppakeskusyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Leluyhdistys ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Palopäällystöliitto    
Suomen Sairaalatekniikan Yhdistys ry    
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Suunnittelu ja konsultointiyritykset SKOL ry    
Sähköteknisen kaupan liitto ry    
Sähkötieto ry    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen Kaupan liitto    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöministeriö