Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23277/2021

Svarstiden gick ut: 8.12.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
De avgifter som Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata (nedan
Tillståndsmyndigheten) tar ut för sina prestationer bestäms enligt lagen om grunderna för
avgifter till staten (150/1992).
 
Enligt 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten ska
bestämmelser om de närmare grunderna för avgifterna utfärdas genom förordning av det
behöriga ministeriet.
 
I den föreslagna förordningen fastställs Tillståndsmyndighetens
avgiftsbelagda prestationer.
Bakgrund
Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
(552/2019, nedan lagen om sekundär användning) trädde i kraft den 1 maj 2019.
 
Den 20 december 2019 utfärdade social- och hälsovårdsministeriet den första förordningen (1500/2019) om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata för tiden 1.1.2020–31.12.2020 och den andra för tiden 1.1.2021–31.12.2021.
 
Den aktuella förordningen är den tredje i ordningen och fastställer Tillståndsmyndighetens avgiftsbelagda prestationer för tiden 1.1.2022-31.12.2022.
Målsättningar
Syftet med lagen om sekundär användning är att möjliggöra en effektiv och
informationssäker behandling av personuppgifter som har registrerats i social- och
hälsovårdsverksamhet och för styrnings-, tillsyns-, forsknings- och statistikändamål inom
social- och hälsovården samt en samkörning av dessa personuppgifter med
personuppgifterna hos Folkpensionsanstalten, Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata, Statistikcentralen och Pensionsskyddscentralen. Lagens syfte är dessutom
att trygga skyddet för individens tillitsskydd samt rättigheter och friheter vid behandlingen av
personuppgifter. Vidare är syftet med lagen att göra behandlingen av tillstånd för
användning av uppgifter avsevärt smidigare och snabbare och att lätta på den administrativa
börda som orsakats av parallella tillståndsförfaranden.
 
Tillståndsmyndigheten eller någon annan myndighet som beviljat tillstånd får med stöd av 49
§ i lagen om sekundär användning ta ut en avgift för ett dataanvändningstillstånd och för ett
beslut som gäller en begäran om information. Om grunderna för fastställande av avgifter
föreskrivs i lagen om grunder för avgifter till staten. Enligt 50 § i lagen om sekundär
användning får Tillståndsmyndigheten ta ut ersättning för urval, tillhandahållande,
samkörning, förbehandling, pseudonymisering och anonymisering av uppgifter enligt ett
dataanvändningstillstånd eller ett beslut som gäller en begäran om information som avses i
lagen om sekundär användning samt för användning av en informationssäker driftmiljö.
Enligt 50 § finns bestämmelser om grunderna för bestämmande av ersättningar till
Tillståndsmyndigheten i lagen om grunderna för avgifter till staten.
 
I lagen om grunderna för avgifter till staten föreskrivs det om de allmänna grunderna för när
statliga myndigheters prestationer ska vara avgiftsbelagda och för storleken av de avgifter
som tas ut för prestationerna samt om övriga grunder för avgifterna. I 6 § föreskrivs det om
avgifter för offentligrättsliga prestationer. Med offentligrättslig prestation avses enligt lagens
3 § en sådan prestation av en statlig myndighet vars efterfrågan grundar sig på lag eller
förordning och som myndigheten har faktisk ensamrätt att utföra.
 
I lagens 7 § föreskrivs det om priset på övriga prestationer. Enligt paragrafens 1 mom.
bestäms priserna på andra myndighetsprestationer än de som nämns i 6 § enligt
företagsekonomiska grunder.
 
I den föreslagna förordningen fastställs Tillståndsmyndighetens avgiftsbelagda prestationer
för 2022.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna era remissyttranden senast den 8 december 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna era remissvar i första hand via tjänsten utlåtande.fi. Det går också att sända
svar per e-post till adressen kirjaamo.stm@gov.fi . Nämn diarienumret VN/23277/2021
och identifieringskoden för lagberedningsprojektet STM102:00/2021 i meddelandet. Alla
remissyttranden är offentliga, och de publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i
projektregistret. Remissen finns också på social- och hälsovårdsministeriets webbplats på
adressen http://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande.
Beredare
Essi Suonvieri
Jurist
puh. +358 295 163 137
förnamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Attendo    
Auria biopankki    
Business Finland    
CSC Oy    
Digi- ja väestötietovirasto DVV    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FCG Finnish Consulting Group Oy    
FINBB – Biopankkien osuuskunta    
Findata    
FinnGen-hanke    
Helsingin biopankki    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS    
Helsingin yliopisto    
Hematologinen Biopankki    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen Biopankki    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kela    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite    
Keski-Suomen biopankki    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
KPMG    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymsote    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö LVM    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Mehiläinen Oy    
Nixu Oyj    
Nordic Healthcare Group Oy NHG    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö OM    
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM    
Oulun yliopisto    
Pellervon taloustutkimus    
Pihlajalinna Oyj    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen biopankki    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosnet    
Suomen Akatemia    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Terveystalon Biopankki    
Tampereen biopankki    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Terveystalo    
THL biopankki    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Traficom    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö TEM    
Työterveyslaitos TTL    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtiovarainministeriö VM    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Veripalvelun biopankki    
Åbo Akademi