Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/9813/2022

Svarstiden gick ut: 8.4.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisning- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning.
 

 

Bakgrund
I denna proposition föreslås det att ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning ändras. Giltighetstiden för den temporära ändringen ska förlängas. Genom den temporära ändringen har bestämmelserna om påvisande av yrkesskicklighet och kunnande, det vill säga sätten för genomförande av yrkesprov, samt bestämmelserna om bedömning av kunnandet luckrats upp av orsaker som hänför sig till coronavirusepidemin. Huvudregeln är att yrkesprov ska avläggas genom att den studerande utför praktiska arbetsuppgifter i genuina arbetssituationer och arbetsprocesser.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 juli 2023.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att möjliggöra att studierna framskrider och examensdelar och examina kan avläggas under de exceptionella förhållanden som orsakas av coronavirusepidemin. 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna era remissyttranden senast 8.4.2022. På grund av propositionens brådskande natur är det nödvändigt att i lagberedningen avvika från den riktgivande remisstiden för hörande. Utkastet till regeringsproposition har översatts till svenska när det gäller propositionens huvudsakliga innehåll.

.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet lämnas in genom att svara på vår begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna sina synpunkter till ministeriet. Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi.

Vi ber er använda diarienumret VN/9813/2022 som referens för utlåtandet.

De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/9813/2022 i VAHVA.
 
Beredare
Regeringsråd Sami Aalto tel. 029 533 0082
Sändlista:
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Sivistystyönantajat ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen konservatorioliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Vammaisfoorumi ry