Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM REFORMEN AV LAGSTIFTNINGEN OM FUNKTIONSHINDERSERVICE

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM REFORMEN AV LAGSTIFTNINGEN OM FUNKTIONSHINDERSERVICE

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/12531/2021

Svarstiden gick ut: 11.4.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till ny lag om funktionshinderservice. Till utkastet till proposition hänför sig dessutom ändringar i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (nedan specialomsorgslagen), socialvårdslagen, lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.
Bakgrund
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska de individuella behoven hos personer med funktionsnedsättning beaktas bättre som en del av reformen av lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Vid beredningen av utkastet till proposition har den förfallna regeringspropositionen 159/2018 rd utnyttjats, dock så att ordalydelsen och strukturen i paragraferna har ändrats. De största innehållsmässiga ändringarna har gjorts i de paragrafer som gäller lagens tillämpningsområde, träning, särskilt stöd och stöd för rörligheten. I propositionen ingår dessutom bestämmelser om ändringar i specialomsorgslagen. Avsikten var att specialomsorgslagen skulle upphävas i samband med reformen av lagstiftningen om funktionshinderservice. Eftersom en mer omfattande beredning av lagstiftningen om självbestämmanderätt skjuts upp till nästa regeringsperiod, måste en del av bestämmelserna i specialomsorgslagen förbli i kraft i ändrad form.

Reformen har beretts genom ett omfattande samarbete. Våren 2021 ordnades offentliga diskussionsmöten och enkäter om förslag till bestämmelser om olika funktionshindertjänster. Hösten 2021 fortsatte beredningen genom riktade diskussionsmöten med olika intressentgrupper.
 
Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte en så kallad delaktighetsarbetsgrupp för tiden 13 december 2019–31 oktober 2021. Arbetsgruppens förslag har utnyttjats vid beredningen. Arbetsgruppen hade till uppgift att bedöma och bereda förslag till bestämmelser i lagstiftningen om funktionshinderservice. Den förfallna regeringspropositionen 159/2018 rd låg till grund även för arbetsgruppens förslag. Arbetsgruppens rapport var ute på remiss och en sammanfattning av remissvaren gjordes våren 2021. Därför innehåller begäran om utlåtande inga frågor om de bestämmelser om klientprocessen som ingår i lagförslagets 1 kap. och inte heller om de ändringar som föreslås i socialvårdslagen.  Vid behov är det möjligt att yttra sig om dessa i samband med andra fritt formulerade observationer i slutet av begäran om utlåtande. 
Målsättningar
Syftet med regeringspropositionen är att uppnå likabehandling och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning, att stödja deras möjligheter till ett självständigt liv och självbestämmanderätt oberoende av funktionsnedsättningens art samt att trygga deras rätt till socialservice och oundgänglig omsorg som motsvarar deras individuella behov.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in era utlåtanden på finska till social- och hälsovårdsministeriet senast den 4 april 2022.
Vi ber er lämna in era utlåtanden på svenska till social- och hälsovårdsministeriet senast den 11 april 2022.
 

 
Svarsanvisningar för mottagare
Lämna i första hand in utlåtandet via tjänsten utlåtande.fi.
Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post. 

Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till adressen kirjaamo.stm@gov.fi. Vi ber er ange diarienumret VN/12531/2021 och STM083:00/2019 i utlåtandet.
VAHVA-ministerier ombes använda ärendenummer VN/12531/2021 för utlåtandet i Vahva. 

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

Alla utlåtanden är offentliga och finns till påseende på webbplatsen utlåtande.fi och i projektregistret. Begäran om utlåtande finns också på social- och hälsovårdsministeriets webbplats på adressen http://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande.

Efter flera av frågorna har det reserverats utrymme för motiveringar eller andra observationer. Vi önskar få så koncist formulerade motiveringar och synpunkter som möjligt.
För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

 
Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande: 
Sirkka Sivula, jurist, sirkka.sivula(at)gov.fi, tfn 02951 63007
Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, anne-mari.raassina(at)gov.fi, tfn 02951 63405.
Ida Hakanen, jurist, ida.hakanen(at)gov.fi, tfn 02951 63173

Vänligen kontakta i första hand per e-post.
Sändlista:
Aivoliitto    
Autismiliitto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote    
Etelä-Pohjanmaan erityishuoltopiiri    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eteva kuntayhtymä    
Folkhälsan    
Folktinget    
Förfbundet De Utvecklingsstördas VÄL (FDUV) rf.    
Helsingin erityishuoltopiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Hengityslaitepotilaat    
Heta-liitto ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikäinstituutti    
Invalidiliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Jyväskylän kaupunki    
Kainuun erityishuoltopiiri    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö    
Kehitysvammaisten Tukiliitto    
Kehitysvammaliitto    
Kela    
Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiiri    
Keski-Suomen erityishuoltopiiri    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE    
Keuruun kaupunki    
Kommunernas socialtjänst k.f.    
Korkein hallinto-oikeus    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuopion kaupunki    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen liitto    
Kymenlaakson erityishuoltopiiri    
Kynnys ry    
Kårkulla samkommun    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin erityishuoltopiiri    
Lapsiasiainvaltuutetun toimisto    
Lapsioikeusjuristit ry    
Lastensuojelun keskusliitto    
Lohjan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Muistiliitto ry    
Neuroliitto ry    
Näkövammaisten liitto    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Perussuomalaiset r.p.    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Pikassos Oy    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Porvoon kaupunki    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf (SAMS)    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sininauhaliitto    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaaliasiamiehet ry    
Sosiaalijohto ry    
SOSTE - Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomen CP-liitto ry    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.    
Suomen senioriliike    
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.    
Super    
Talentia    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tehy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki    
Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS)/ Hengitystukiyksikkö /Waltteri Siirala    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaalijalan kuntayhtymä    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE)    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry    
Vanhustyön keskusliitto ry    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri    
Vasemmistoliitto r.p.    
Vihreät De Gröna    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

vammainen, vammaispalvelut, lainsäädäntö

personer med funktionsnedsättning, funktionshinderservice, lagstiftning