Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och vissa lagar som har samband med den

Utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och vissa lagar som har samband med den

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18419/2020

Svarstiden gick ut: 23.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och av vissa lagar som har samband med den. Beredningen av regeringspropositionen sker i samarbete med flera ministerier. I propositionen föreslås ändringar i lagstiftningen inom såväl arbets- och näringsministeriets som inom social- och hälsovårdsministeriets, kommunikationsministeriets och miljöministeriets förvaltningsområde.

Syftet med propositionen är att ändra lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016), nedan marknadskontrollagen, och vissa lagar som har samband med den i syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen, samt att utfärda kompletterande nationella bestämmelser till stöd för tillämpningen av förordningen.

Verkställigheten av marknadskontrollförordningen kommer att ske stegvis. I höstas genomfördes i ett första steg sådana ändringar i marknadskontrollagen som har budgetkonsekvenser särskilt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (RP 154/2020 rd, lagändringen 993/2020 trädde i kraft den 1 januari 2021). Dessutom bereds inom olika förvaltningsområden regeringspropositioner där det föreslås ändringar i produktspecifika sektorslagar i syfte att genomföra marknadskontrollförordningen.

Propositionen syftar utöver till att genomföra marknadskontrollförordningen även till att förenhetliga bestämmelserna om marknadskontroll på nationell nivå genom att utnyttja den horisontella marknadskontrollagen. Att bestämmelserna förenhetligas kan i princip anses gagna samtliga berörda aktörer. Det föreslås att marknadskontrollagens tillämpningsområde i detta sammanhang utökas med nya produktlagar.

Säkerhets- och kemikalieverket, Transport- och kommunikationsverket och Strålsäkerhetscentralen är i marknadskontrollagen avsedda marknadskontrollmyndigheter. Marknadskontrollmyndigheter är dessutom i enlighet med vad som föreslås i denna proposition i fortsättningen även Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och de kommunala tillsynsmyndigheterna i fråga om produkter som avses i tobakslagen, samt Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea i fråga om produkter för hälso- och sjukvård som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Tullen är tillsynsmyndighet vid den yttre gränskontrollen.

Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt, med hänsyn till att förordningen börjar tillämpas den 16 juli 2021.
Bakgrund
Europeiska unionens nya marknadskontrollförordning är en horisontell rättsakt med brett tillämpningsområde som gäller marknadskontrollen av olika produktgrupper. Tillämpningsområdet för marknadskontrollförordningen omfattar 70 olika produkträttsakter på EU-nivå. I förordningen finns bestämmelser om marknadskontrollmyndigheternas befogenheter och om samarbetsförfaranden, om vissa ekonomiska aktörers uppgifter samt om yttre gränskontroll till den del det rör sig om marknadskontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden. Förordningen trädde i kraft den 15 juli 2019 och den börjar i huvudsak tillämpas den 16 juli 2021, till vissa delar dock redan den 1 januari 2021 (se RP 154/2020 rd).

Marknadskontrollförordningen är direkt tillämplig lagstiftning i medlemsstaterna, men för genomförandet av förordningen krävs det också kompletterande bestämmelser på nationell nivå. När förordningen börjar tillämpas ersätter den bestämmelserna om marknadskontroll och kontroll vid de yttre gränserna i den s.k. NLF-förordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

Arbets- och näringsministeriet svarar för genomförandet av förordningen i fråga om de sektorsbestämmelser som gäller det egna förvaltningsområdet och samordnar dessutom på allmän nivå genomförandet av förordningen. De övriga ministerierna ansvarar för regleringen till den del som gäller det egna förvaltningsområdet. Arbets- och näringsministeriet har för samordningen av genomförandet av förordningen tillsatt en samordningsgrupp där företrädare för ministerierna ingår.
Målsättningar
I propositionen föreslås det att till marknadskontrollagen fogas sådana nationella bestämmelser om tillsynsmyndigheternas befogenheter som behövs som stöd för tillämpningen av marknadskontrollförordningen. För genomförandet av förordningen föreslås i marknadskontrollagen två nya befogenheter, nämligen rätt att skaffa produktprover under annan identitet (föreslagna 10 a §) och rätt att begränsa åtkomsten till ett onlinegränssnitt (föreslagna 22 a §). Dessutom föreslås i detta sammanhang ändringar eller preciseringar av vissa befogenheter som anges i marknadskontrollagen.

I propositionen föreslås också behövliga ändringar i de produktlagar som omfattas av marknadskontrollagen och i de produktlagar som det föreslås att ska omfattas av den lagen. I propositionen föreslås behövliga hänvisningar till marknadskontrollförordningen samt ändringar genom vilka bl.a. överlappande bestämmelser om marknadskontroll i sektorslagarna upphävs eller sektorspecifika specialbehov inom marknadskontrollen regleras. Dessutom föreslås det att det i fråga om de relevanta sektorerna görs sådana behövliga ändringar i påföljdsbestämmelserna som förordningen föranleder. Genomförandet av förordningen görs stegvis. En del ändringar i sektorslagarna kommer att föreslås senare i separata regeringspropositioner.

I denna proposition föreslås det att tillämpningsområdet för marknadskontrollagen utvidgas genom att till tillämpningsområdet fogas följande åtta produktlagar: lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015), 30 kap. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014), lagen om marin utrustning (1503/2011), lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008), lagen om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013), kemikalielagen (599/2013), lagen om kosmetiska produkter (492/2013) samt tobakslagen (549/2016).

I lagen om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning föreslås helt nya straffbestämmelser. Dessutom föreslås i lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (1139/2016, nedan atex-lagen), elsäkerhetslagen (1135/2016), lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015), lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015), i 30 kap. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014), lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008), lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter (218/2018) och i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016) påföljdsbestämmelser till den del som gäller skyldigheterna enligt artikel 4 i marknadskontrollförordningen.

När de ändringar som föreslås i denna proposition har trätt i kraft, kommer marknadskontrollagen att omfatta 45 av de EU-produkträttsakter som hör till tillämpningsområdet för marknadskontrollförordningen. Det nationella genomförandet verkställs stegvis. Avsikten är att i tillämpningsområdet för marknadskontrollagen i fortsättningen även ta in lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), avfallsslagen (646/2011), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om EU-miljömärke (832/2014) och lagen om gödselfabrikat (539/2006). De behövliga ändringarna i lagarna ska genomföras genom separata regeringspropositioner. Dessa lagar täcker sammanlagt 13 EU-produkträttsakter som hör till tillämpningsområdet för marknadskontrollförordningen.

Avsikten är att också bestämmelser om leksaker och om maskiner som är avsedda att användas av konsumenter ska tas in i tillämpningsområdet för marknadskontrollagen separat. I den första fasen av genomförandet föreslås det att de produktbestämmelser som avser textilier och skodon och som tagits in i tillämpningsområdet för marknadskontrollagen samlas i en egen produktlag genom en separat regeringsproposition.

Inom vissa produktsektorer kommer man på grund av sektorernas särdrag att genomföra de ändringar som föranleds av marknadskontrollförordningen på något annat sätt än genom att utnyttja marknadskontrollagen.
Länkar:

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM106:00/2020 - Linkki hankeikkunaan

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM106:00/2020 - Länk till projektportalen

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019R1020 - Linkki EU:n markkinavalvonta-asetuksen kieliversioihin / Länk till språkversionerna av EU:s marknadskontrollförordning

Bilagor:

HE luonnos 11.3.2021.docx -

SV RP utkast 11.3.2021.docx - Den svenskspråkiga propositionen (huvudsakligt innehåll och paragrafer) har tillagts den 29.3.2021. OBS: specialmotivering har tillagts den 14.4.2021 och de återstående delar av motivering den 22.4.2021.

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 9 maj 2021.

Remissbehandlingen av propositionsutkastet inleds den 29 mars och pågår till den 9 maj 2021.
Det utlåtandet ska sändas till adressen kirjaamo@tem.fi. Vänligen ange diarienummer VN/18419/2020 i utlåtandet.

Avsikten är att regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen under våren 2021.  
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
 
För att underlätta behandlingen av svaren önskar arbets- och näringsministeriet att utlåtandet följer indelningen i mellanrubriker i begäran om utlåtande. De ministerier som deltagit i beredningen av regeringspropositionen ansvarar för behandlingen av remissvaren till den del som gäller bestämmelserna inom det egna förvaltningsområdet.
 
Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga. De utlåtanden som lämnats in genom tjänsten utlåtande.fi publiceras i den tjänsten.

Ni kan också skicka ert utlåtande via e-post till adressen kirjaamo@tem.fi. Vänligen ange diarienummer VN/18419/2020 i utlåtandet.
Beredare
Arbets- och näringsministeriet: Ytterligare information om de föreslagna ändringarna i marknadskontrollagen, atex-lagen, elsäkerhetslagen, hissäkerhetslagen, lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven, lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven, lagen om tryckbärande anordningar och lagen om underrättelser till Europeiska kommissionen om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk (Rapex-lagen) samt om projektet i allmänhet ges av regeringsrådet Pauliina Kanerva, tfn +358 295 060 160, av Emilia Tiuttu, specialsakkunnig, tfn +358 295 047 127 och av Maiju Mähönen, sakkunnig, tfn +358 295 047 173. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn (at) tem.fi. Ytterligare information om de ändringar som föreslås i lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008) ges av Eriika Melkas, specialsakkunnig, tfn +358 295 047 134, eriika.melkas@tem.fi och av Pekka Kärpänen, specialsakkunnig, tfn +358 295 047 882, pekka.karpanen@tem.fi.

Kommunikationsministeriet: Ytterligare information om de ändringar som föreslås i lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015) ges av Irja Vesanen-Nikitin, tfn +358 295 342 544, irja.vesanen-nikitin@lvm.fi., i fråga om de ändringar som föreslås i 30 kap. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) av Sini Wirén, tfn +358 295 342 532, sini.wiren@lvm.fi och i fråga om de ändringar som föreslås i lagen om marin utrustning (1503/2011) av Katja Viertävä, tfn +358 295 342 612, katja.viertava@lvm.fi.

Miljöministeriet: Ytterligare information om de ändringar som föreslås i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013) ges av konsultative tjänstemannen Tuulia Toikka, tfn +358 295 250 297, tuulia.toikka@ym.fi och av Aino Pietarinen, specialsakkunnig, tfn +358 295 250 229, aino.pietarinen@ym.fi.

Social- och hälsovårdsministeriet: Ytterligare information om de ändringar som föreslås i kemikalielagen (599/2013) och i lagen om kosmetiska produkter (492/2013) ges av regeringssekreterare Helena Korpinen, tfn 0295 163 317, helena.korpinen@stm.fi. Ytterligare information om de ändringar som föreslås i tobakslagen (549/2016) ges av Reetta Honkanen, specialsakkunnig, tfn +358 295 163 137, reetta.honkanen@stm.fi.
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus / Ålands landskapsregering    
AKAVA ry    
Autoalan keskusliitto    
Elektroniikan Tukkukauppiaat ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssialan Keskusliitto    
Huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaupan Liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Kenkä- ja nahkateollisuusliitto ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lämmitysenergia Yhdistys ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Palvelualojen Työnantajat PALTA ry    
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto    
Philip Morris Finland Oy    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Päivittäistavarakauppayhdistys    
Ruokavirasto    
SAK ry    
Satakunnan ELY-keskus    
SESKO ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STEK ry    
STTK ry    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kauppakeskusyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Leluyhdistys ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Palopäällystöliitto    
Suomen Sairaalatekniikan Yhdistys ry    
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti ry    
Suomen varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry    
Sähköteknisen kaupan liitto ry    
Sähkötieto ry    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen Kaupan liitto    
Teknologiateollisuus ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Vapers Finland ry    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Venealan keskusliitto Finnboat ry    
Yhteinen toimialaliitto ry/Tupakkateollisuusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

markkinavalvonta

marknadskontroll