Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lakiehdotusluonnos Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta

Lakiehdotusluonnos Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1026/2018

Svarstiden gick ut: 4.6.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Ympäristöministeriö valmistee hallituksen esitystä, joka koskee Urho Kekkosen kansallispuiston rajojen vähäistä muuttamista. Rajausmuutoksella kansallispuiston alueesta erotettaisiin noin 9,3 hehtaarin laajuinen Tankavaaran luontokeskuksen alue ja samalla siihen liitettäisiin kansallispuiston koillisreunalla Suomujoen varressa sijaitseva noin 198 hehtaarin laajuinen alue. Alueiden rajat on merkitty lakiluonnoksen liitteinä oleviin karttoihin.

Målsättningar
Urho Kekkosen kansallispuiston rajausmuutos mahdollistaisi Tankavaaran luontokeskuksen ja sen kiinteistöjen aiempaa monipuolisemman käytön ja kehittämisen. Luontokeskuksen alue jäisi kuitenkin edelleen valtion omistukseen ja osaksi Natura 2000 -verkostoa ja se palvelisi jatkossakin kansallispuistossa vierailevien tarpeita. Kansallispuistoon liitettäväksi esitettävä, ns. Suomun Villen alue rajautuu nykyisellään Urho Kekkosen kansallispuistoon ja kuuluu sen kanssa samaan Natura-alueeseen. Kiinteistö on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin ja se on jo Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa. Suomun Villen tila muodostaa maisemallisesti arvokkaan ja luontotyypeiltään monipuolisen harjualueen Suomujoen varteen ja täydentää siten merkittävällä tavalla kansallispuiston luonnonarvoja.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell

Ympäristöministeriö varaa jakelussa mainituille mahdollisuuden antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään maanantaina 4. kesäkuuta 2018.

Svarsanvisningar för mottagare

Lausunnot pyydetään ensisijaisesti antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tällöin tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Mikäli tämä ei ole mahdollista, lausunnon voi toimittaa myös ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi tai Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Valmistelijat

Lisätietoja antavat ympäristöministeriöstä hallitussihteeri Johanna Korpi (050 5509483, johanna.korpi@ym.fi) ja ympäristöneuvos Aulikki Alanen (0295250333, aulikki.alanen@ym.fi) sekä Metsähallituksesta aluejohtaja Jyrki Tolonen (0206397640, jyrki.tolonen@metsa.fi).

Sändlista:
BirdLife Suomi ry    
Inarin kunta    
Inari-Saariselkä Matkailu Oy    
Kultamuseo    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin liitto    
Lapin paliskunta    
Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri    
Luonto-Liitto    
maa- ja metsätalousministeriö    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Paliskuntain yhdistys    
Pohjois-Sodankylän Matkailuyhdistys ry    
puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Saamelaiskäräjät    
Savukosken kunta    
Sodankylän kunta    
Sodankylän riistanhoitoyhdistys    
Sompio-seura ry    
Suomen Latu ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry.    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
työ- ja elinkeinoministeriö    
valtiovarainministeriö    
Vuotson kyläyhdistys ry    
Vuotson saamelaisseura ry    
WWF Suomi