Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Maksuehtolain muuttaminen. Työryhmän mietintö

Maksuehtolain muuttaminen. Työryhmän mietintö

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25351/2021

Svarstiden gick ut: 3.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne maksuaikatyöryhmän mietinnöstä. Mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi lakia kaupallisten sopimusten maksuehdoista (30/2013, jäljempänä maksuehtolaki). Lisäksi lakiin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa (100/2013) tehtäisiin maksuehtolain muutoksista johtuvat tarkistukset ja muutokset.
Bakgrund
Oikeusministeriö asetti 10.2.2021 työryhmän, jonka tehtävänä oli ensivaiheessa valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus saatavien perinnästä annetun lain (513/1999) väliaikaisen muutoksen jatkamiseksi. Toisessa vaiheessa työryhmän tehtävänä oli valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta. Viimeisessä vaiheessa työryhmän tuli arvioida maksuaikoja koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita pitkistä maksuajoista johtuvien ongelmien vähentämiseksi. Työryhmän toimikautta pidennettiin 31.8.2021 ja toimikausi päättyi 31.3.2022.
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on kaventaa erityisesti mikro- tai pienyritysvelkojien ja suuyritysvelallisten välillä vallitsevaa epätasapainoasetelmaa tehostamalla maksuehtolain 5 §:n noudattamista. Maksuehtolain 5 §:n noudattamista tehostamalla tavoitteena on myös vähentää kohtuuttoman pitkiä, mainitun pykälän vastaisia maksuaikoja yritysten välillä erityisesti silloin, kun velkojatahona toimii mikro- tai pienyritys. Samalla tavoitteena on luoda kokonaisuudessaan entistäkin vastuullisempi maksuaikakulttuuri Suomeen. Näin pyritään osaltaan edistämään suomalaisten mikro- ja pienyritysten kehitys- ja kasvumahdollisuuksia.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 aikana.
Linkit

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-262-2 - Työryhmän mietintö. Betänkandet innehåller sammanfattning och lagförslag också på svenska.

Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään päivänä 3.6.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnössä esitetyistä ehdotuksista.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet --> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Jussi Päivärinne, puh. 0295 150 122, sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi.
Sändlista:
Aalto yliopisto / kauppatieteet    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elintarvikemarkkinavaltuutettu    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finnvera Oyj    
Hanken (Svenska handelshögskolan)    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto / oikeustieteellinen tiedekunta    
Intrum Oy    
Itä-Suomen yliopisto / oikeustieteiden laitos    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Lapin yliopisto / oikeustieteiden tiedekunta    
Luottoalan Asiantuntijat ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Markkinaoikeus    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Turun yliopisto / oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

hallitusohjelma

Valvontaviranomaiset

yritykset