Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden samt till lag om ändring av 11 kap. i strafflagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden samt till lag om ändring av 11 kap. i strafflagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: D6L56D3-2

Svarstiden gick ut: 14.3.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Utrikesministeriet begär ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden samt till lag om ändring av 11 kap. i strafflagen.

I denna proposition föreslås det att den i New York den 20 december 2006 ingångna internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden ska godkännas och sättas i kraft. Konventionen ska sättas i kraft med en ikraftträdandelag i standardform. Dessutom föreslås det att utförande av påtvingat försvinnande ska bli straffbart och att vissa ändringar görs i strafflagstiftningen till följd av det nya brottet.
Bakgrund
Konventionen är en av FN:s nio huvudkonventioner om mänskliga rättigheter.

Konventionen förpliktar parterna att säkerställa att påtvingat försvinnande är ett brott enligt deras respektive straffrätt. Konventionen innehåller dessutom bestämmelser om jurisdiktion, straff, internationell rättshjälp, utlämning, tagande i förvar, de frihetsberövades och deras anhörigas rättigheter samt offrens rätt till ersättning. Konventionen innehåller också särskilda bestämmelser om barn.

Genom konventionen upprättas en kommitté mot påtvingade försvinnanden. När en part ratificerar konventionen kan den erkänna kommitténs behörighet att behandla meddelanden från enskilda personer eller stater om att konventionen inte följts. Finland har för avsikt att förbinda sig till båda förfarandena och avge förklaringar om dem.

Internationellt trädde konventionen i kraft den 23 december 2010. För Finlands del träder konventionen i kraft den trettionde dagen efter den dag ratificeringsinstrumentet har deponerats.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna utlåtandet senast den 14 mars 2022.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandet via tjänsten Utlåtande.fi (registrering behövs) eller sänd yttrandena elektroniskt till kirjaamo.um@formin.fi och tuomas.kaivola@formin.fi (vänligen hänvisa till ärendenumren D6L56D3-2 och UM009:00/2019). 

Även organisationer som inte finns med på sändlistan och övriga instanser kan om de så vill inlämna ett utlåtande om förslagen.
 
Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar.  Vid behov kan man vända sig till lausuntopalvelu.om@om.fi för att få hjälp med att ta i bruk tjänsten.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på webbplatsen.
Beredare
Lagstiftningssekreterare Tuomas Kaivola, tuomas.kaivola@formin.fi, p. +358 29 535 0887.
Sändlista:
Amnesty International Suomen osasto ry    
eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto/oikeustieteellinen tiedekunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto ry    
Itä-Suomen yliopisto/oikeustieteiden laitos/tutkimusjohtaja    
Julkiset oikeusavustajat ry/sihteeri    
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS sr    
Keskusrikospoliisi    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti/instituutin johtaja    
Lapin yliopisto/oikeustieteiden tiedekunta/dekaani    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Miesjärjestöjen keskusliitto  ry    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry    
Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS    
oikeuskanslerinvirasto    
oikeusministeriö    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pakolaisneuvonta ry    
Poliisihallitus    
puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rikosuhripäivystys    
sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministerö    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry/sihteeri    
Suomen tuomariliitto ry/sihteeri    
Suomen YK-liitto ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja sosiaalialan lupa- ja valvontavirasto    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopisto/oikeustieteellinen tiedekunta    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta/STM    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Åbo Akademi/Institutet för mänskliga rättigheter    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

ihmisoikeudet

rikosoikeus

brottmål

ihmisoikeussopimukset

mänskliga rättigheter

människorättskonventioner

valtiosopimus

fördrag