Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regerings proposition om ändring av lagen om övervakning av underrättelseverksamheten

Regerings proposition om ändring av lagen om övervakning av underrättelseverksamheten

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/14901/2021

Svarstiden gick ut: 10.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Lag om övervakning av underrättelseverksamheten bör andras så, att underrättelsetillsynsombudsmannen har en vikarie som kan användä underrättelsetillsynsombudmannens kompetens när underrättelsetillsynsombudsman är förhindrat.
Bakgrund
Riksdagens underrättelsetillsynsutskottet har konstaterat att underrättelsetillsynsombudsmannen bör har en vikarie (UndUU 1/2020 rd).

 
Målsättningar
Mål för regerings proposition är att underrättelsetillsynsombudsmannen har en vikarie i lag.
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 10 januari 2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar för användningen av tjänsten finns under Anvisningar > Bruksanvisningar på webbplatsen utlåtande.fi. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
Beredare
Ytterligare information lagstiftningsråd Veli-Pekka Hautamäki, tfn. 029 515 0292, e-post förnamn.efternamn(at)gov.fi.

 
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Sisäministeriö    
Suojelupoliisi    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Ämnesord

laillisuusvalvonta

tiedustelu