Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Finlands nationella upphandlingsstrategi (utkast)

Finlands nationella upphandlingsstrategi (utkast)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10478/2019 ja VM089:00/2019

Svarstiden gick ut: 12.8.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Offentliga organisationer använder årligen uppskattningsvis 35 miljarder euro till offentliga upphandlingar. Om denna inköpsvolym används smart, kan man med hjälp av den uppnå en betydande social verkningskraft för hela den nationella ekonomin och förbättra hållbarheten i den offentliga.

Offentliga upphandlingar har utvecklats med totalreformen av upphandlingslagen som trädde i kraft den 1 januari 2017. Mål förknippade med hållbarhet, ansvarsfullhet, produktivitet, verkningskraft och kvalitet inom offentliga upphandlingar kan dock inte främjas endast genom lagstiftning. Uppnående av social verkningskraft förutsätter nationella mål som genom samarbete ställs upp för hela Finland.

Överenskommelse om gemensamma mål förutsätter att ett nytt samarbetssätt etableras och en nationell strategi utarbetas. I Finland genomförs cirka två av tre offentliga upphandlingar inom den kommunala sektorn. Uppnående av målen förutsätter således ett allt djupare samarbete och det är viktigt att sträva efter att främja upphandlingarnas verkningskraft i ett samarbete inom hela den offentliga sektorn. En gemensam strategi ger insikt om en gemensam riktning samt erbjuder verktyg med vilka målen kan uppnås. Den nationella strategin betjänar samtliga upphandlingsenheter i Finland.
Bakgrund
Den 5 september 2019 tillsatte finansministeriet åtgärdsprogrammet Samarbetsforumet för offentlig upphandling i samarbete med Kommunförbundet för att utarbeta en nationell upphandlingsstrategi, öka samarbetet mellan aktörer inom offentliga upphandlingar, öka kostnadseffektiviteten, förverkliga utvecklingsåtgärder för upphandlingar samt stärka upphandlingsledningen.

Åtgärdsprogrammet för effektiv offentlig upphandling, Samarbetsforumet för offentlig upphandling, verkställer de riktlinjer och mål för offentliga upphandlingar som inskrivits i statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Därutöver främjar åtgärdsprogrammet andra aktörer som medverkar i programmet, såsom kommuner, samt andra aktörers mål för offentliga upphandlingar.

Utkastet av den nationella upphandlingsstrategin, som utarbetats inom ramarna för Samarbetsforumet för offentlig upphandling, har beretts i ett omfattande samarbete med såväl upphandlingsexperter som den strategiska ledningen. I beredningsarbetet har även representanter för såväl anbudsgivare som expertorganisationer som stöder offentliga upphandlingar. De instanser som har medverkat i beredningsarbetet finns listade i en separat bilaga till Suomen julkisten hankintojen tilannekuva (Lägesbild av Finlands offentliga upphandlingar) (Finansministeriets publikationer – 2020:25), som utgör en del av bakgrundsmaterialet. Som stöd för beredningen av strategin har man även ordnat två webbaserade tankesmedjor, en regionturné och öppna verkstäder.

Av det omfattande samarbetet och av lägesbilden som beredningsgruppen utarbetade framkom åtta strävanden, för vars uppnående man har ställt upp 25 konkreta mål. Som stöd för att uppnå målen har man under beredningsarbetet även samlat in rikligt med åtgärdsförslag, som på basis av utlåtanderesponsen som fås under arbetets gång ska prioriteras och indelas i etapper för de kommande åren.

Som bilaga till strategin finns det mätare under beredning som beskriver den systemiska förändringen som man strävar efter. Dessa har inte införlivats i materialet ute på remiss.

Strategin lanseras den 9 september 2020 på Kommunmarknaden.
Målsättningar
Syfte med begäran om utlåtande är att till beredningen av strategin i detta skede på en så bred basis som möjligt få åsikter från olika instanser om det centrala innehållet i strategiutkastet.
Länkar:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162171 - Suomen julkisten hankintojen tilannekuva (Lägesbild av Finlands offentliga upphandlingar) (på finska)

https://vm.fi/sv/samarbetsforum-for-offentlig-upphandling - Webbplatsen för åtgärdsprogrammet Samarbetsforum för offentlig upphandling

https://vm.fi/hankinta-suomi - Hankinta-Suomi -toimenpideohjelman nettisivu

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandegivarna ombes ge sina utlåtanden via utlåtande.fi senast den 12 augusti 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Finansministeriet begär ett utlåtande av er gällande utkastet till den nationella offentliga upphandlingsstrategin. Utlåtandegivarna ombes ge sin åsikt om de strävanden och mål som satts upp i strategin.

Bilagt till begäran om utlåtande har man i samband med strategiarbetet även publicerat framförda förslag på åtgärder som krävs för att uppnå de uppställda målen. Åtgärderna beskrivs endast kortfattat i bilagan, eftersom man i huvudsak inte har utarbetat några konkreta planer på hur genomförbara de är eller hur de ska prioriteras. Utlåtandegivarna ombes att i möjligaste mån även ge kommentarer om genomförbarheten för och behovet av dessa åtgärdsförslag.

Utlåtandegivarna kan även framföra förslag på andra nödvändiga åtgärder. Utöver detta kan utlåtandegivarna även uttrycka sitt intresse för en eventuell roll i genomförandet av åtgärderna.

Utlåtanden kan även ges av andra än de som nämns i distributionen.

Utlåtandet ombes ges via webbplatsen utlåtande.fi strävandevis och genom att svara på några andra frågor. Utlåtandet ska inte skickas separat via e-post eller per post. För att kunna ge sitt utlåtande, måste respondenten registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Mer information om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar. Hjälp med att ta tjänsten i bruk kan begäras via lausunto.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi.
Beredare
Mer information ges vid finansministeriet av finansråd Tarja Sinivuori-Boldt, tfn 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi och vid Kommunförbundet av ledande jurist Katariina Huikko, tfn 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi
Sändlista:
2M-It Oy    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Ammattiliitto Pro    
Asianajajaliitto    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Auran kunta    
Celia    
CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)    
Etelä-Karjalan ulosottovirasto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan erityishuoltopiiri: Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)    
Etelä-Savon ulosottovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eteva kuntayhtymä (Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri)    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti, HEUNI    
Evijärven kunta    
Fimea    
Finnwatch    
Forssan kaupunki    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Greenpeace    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hankasalmen kunta    
Hansel Oy    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Haus kehittämiskeskus Oy    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun liikenne (HSL)    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY    
Helsingin ulosottovirasto    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Hollolan-Lahden vesilaitos kuntayhtymä    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Inkoon kunta    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Istekki Oy    
Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto    
Itä-Lapin kuntayhtymä    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri)    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB)    
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä    
Janakkalan kunta    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU    
Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymä    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL)    
Juuan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Järviseudun koulutuskuntayhtymä (Jami)    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi    
Kainuun liitto    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (sairaanhoitopiiri)    
Kainuun ulosottovirasto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kanta-Hämeen ulosottovirasto    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kemiönsaaren kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto    
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite)    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen Liitto    
Keski-Suomen Seututerveyskeskus-Perusterveydenhuollon liikelaitos    
Keski-Suomen ulosottovirasto    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä – Keuda    
Keski-Uudenmaan sote (Keusote)    
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä / Samkommunen Mellersta Nylands Vatten    
Keskuskauppakamari    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kinnulan kunta    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä - tuki- ja osaamiskeskus    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Korpelan Voima kuntayhtymä    
Korsnäs kommun    
Kosken Tl kunta    
Kotimaisten kielten keskus    
Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Kotkan kaupunki    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen    
Kuntien hankintapalvelut KuHa Oy    
Kuntien Tiera Oy    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5, KFEM)    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä (Kuussote)    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Kymenlaakson Liitto    
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)    
Kymenlaakson ulosottovirasto    
Kyyjärven kunta    
Kårkulla samkommun    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin liitto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin ulosottovirasto    
Lapinjärven kunta    
Lapinlahden kunta    
LapIt Oy    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapuan kaupunki    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Loviisan kaupunki    
Luhangan kunta    
Luksia – Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Lumijoen kunta    
Luodon kunta    
Luonnonvarakeskus    
Luumäen kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (LPSHP)    
Länsi-Pohjan ulosottovirasto    
Länsi-Uudenmaan ulosottovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa -ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK)    
Maahanmuuttovirasto    
Maalahden kunta    
Maanmittauslaitos    
Markkinaoikeus    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Monetra Oy    
Motiva Oy    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Museovirasto    
Mustasaaren kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Optima samkommun    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä    
Oulun seudun ulosottovirasto    
Oulunkaaren kuntayhtymä    
Outokummun kaupunki    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Palkeet    
Paltamon kunta    
Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pedersören kunta    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Perusturvakuntayhtymä Akseli    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pirkanmaan ulosottovirasto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan hankintatoimi    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)    
Pohjois-Karjalan ulosottovirasto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa)    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon ulosottovirasto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Päijät-Hämeen ulosottovirasto    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Raahen seudun ulosottovirasto    
Raaseporin kaupunki    
Raision kaupunki    
Raision seudun koulutuskuntayhtymä (Raseko)    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rakennuslaitos    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Salon seudun koulutuskuntayhtymä    
Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland    
Samkommunen Kvarnen    
Sansia Oy    
Sarastia Oy    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan sairaanhoitopiiri (Satasairaala)    
Satakunnan ulosottovirasto    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savon erityishuoltopiiri: Vaalijalan kuntayhtymä    
Savon koulutuskuntayhtymä    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Senaatti-kiinteistöt    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä    
Siuntion kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
SOSTE    
SoTe kuntayhtymä Saarikka    
Sote-digi Oy    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK)    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen ympäristökeskus, SYKE    
Suomen yrittäjät (SY)    
Suomenlinnan hoitokunta    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan koulutuskuntayhtymä    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur    
Sysmän kunta    
Syyttäjälaitos    
Säkylän kunta    
Säteilyturvakeskus    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teese Botnia Oy Ab    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toimihenkilökeskusjärjestö (STTK)    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Tuomi-logistiikka Oy    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaarlepyyn kaupunki    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä    
Uuraisten kunta    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valkeakosken kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vantaan kaupunki    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri    
Varsinais-Suomen Lastensuojelukuntayhtymä    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Varsinais-Suomen ulosottovirasto    
Vasaregionens Arenor Samkommun    
Vehmaan kunta    
Verohallinto    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden    
Virtain kaupunki    
Västra Nylands folkhögskola    
Väylävirasto    
Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky    
Äänekosken kaupunki    
Österbottens förbund-Pohjanmaan liitto    
Ämnesord

hankintatoimi, strategia